Analys
26 Oct, 2023
Snabbanalys Crunchfish

Snabbanalys Crunchfish

Uppdaterad:
27 Oct, 2023

På First North Growth Market finns det svenska bolaget Crunchfish, som utvecklar mjukvara inom digital betalning och levererar en patentsökt Digital Cash-lösning till banker, betaltjänster och riksbanker. Koncernen utvecklar även geststyrningsteknologi för AR/VR-produkter och fordonsindustrin – ett område som spås ha en ljus framtid, även om det kommer att vara en hård konkurrens. Frågan är inte om, utan när, och sedan Apple tillkännagav "Apple Vision Pro" har sektorn blivit ännu hetare.

Företaget är ännu inte lönsamt men bedömer sig vara en framtida vinnare

Bolaget är ännu inte lönsamt, men bedömer sig vara en framtida vinnare dels genom de patent som de innehar, dels genom de kundkontakter som de etablerat. All infrastruktur i samhället måste vara noggrant utformade för att kunna motstå tillfälliga avbrott. En sorts infrastruktur är digitala betalningar och givet hur mer uppkopplad världen blir kommer dessa att bli än mer viktiga och samhällskritiska. I dagsläget, skriver bolaget att denna infrastruktur inte är lika robust som många önskar och således är det essentiellt med en tjänst som möjliggör offlinebetalningar, vilket Crunchfishs Digital Cash-lösning gör. 

Att bolaget länge befunnit sig i en tillväxtfas görs synligt när både resultaträkningen och de kommersiella kundkontakterna studeras. Det första avtalet för Digital Cash slöts så sent som i slutet av juni 2023 och motparten var den indiska banken IDFC FIRST Bank. Att företaget har fått detta avtal bedöms som både viktigt och positivt, särskilt med tanke på att Indien förutspås bli en av världens största ekonomier de kommande åren och att landet genomgår en digital transformation. Genom att vara tidigt närvarande och med det synas samt höras ökar möjligheterna för Crunchfish att ingå fler kommersiella avtal.

Det finns inte bara framtida potentiella kunder och partners i detta jätteland, utan bolaget bedömer även tillväxtpotential i Sydostasien, Afrika och Latinamerika – länder som förväntas växa snabbare och kraftigare än de mer välutvecklade västländerna.

För att få mer insikt och kunskap om Crunchfish rekommenderas dels bolagets hemsida, dels den relativt färska videointervju som VD och storägare, Joachim Samuelsson, är med i. I nämnda diskuteras bland annat de viktigaste bitarna från prospektet, utsikterna för fortsatt utrullning i Indien samt framstegen som gjorts inom AR/VR.

Crunchfish Analys

Info om emission

Crunchfish genomför just nu en företrädesemission, då styrelsen gör bedömningen att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för att implementera koncernens affärsplan under de kommande tolv månaderna. För att kunna tillgodose förstnämnda samt exekvera den fulla marknadspotentialen för Crunchfishs Digital Cash, utan att tappa fart och momentum, har styrelsen gjort en bedömning att ett kapitaltillskott om 75,2 MSEK behövs efter emissionskostnader. Denna likvid kommer att användas för att betala av konvertibellånet till Corespring Invest AB genom kvittning, varav resterande likvid är avsedd att användas för följande ändamål i prioriteringsordning:

Cirka 70% kommer att användas för utveckling, marknadsföring och försäljningsinsatser.

  • Ungefär 50% av kapitaltillskottet kommer fördelas till Crunchfish Digital Cash varav ungefär 20% av denna summa går till vidareutveckling av Digital Cash-lösningen och ca 30% går till marknadsföring och försäljning. Företaget kommer huvudsakligen fokusera på Indien samt marknaden för riksbanksvalutor.
  • Ungefär 20% av nettolikviden kommer att gå till affärsområdet Gesture Interaction, där pengarna kommer att användas till produktutveckling, marknadsföring och försäljning, främst riktat mot AR/VR- och fordonsindustrin.

Resterande del av kapitaltillskottet (ca 30%) kommer att användas för rörelsekapital.

Teckningskursen är satt till 7,75 kronor per aktie och tidsintervallet för att deltaga är den 18 oktober fram till och med den 1 november 2023. Handel med teckningsrätter sker på First North Growth Market perioden 18 oktober och fram till och med den 27 oktober 2023.

För eventuella frågor hänvisas till bolaget IR-avdelning och VD, Joachim Samuelsson, vars adress finns längst ned på denna länk.

Kapplöpningen mot geststyrningsteknologi har accelererat och företaget visar en positiv trend

Crunchfish påpekar även att med tillkännagivandet av Apples "Apple Vision Pro" har kapplöpningen mot geststyrningsteknologi accelererat, vilket leder till skapandet av nya användningsområden och upplevelser. Företag, både i Sverige och utomlands, skalar just nu upp och gör sitt yttersta för att vara delaktiga i den pågående transformationen och därmed förhoppningsvis vara vinnare. Företaget har här sin produkt tillika tjänst ”Crunchfish Gesture Interactions” och sedan tidigare har bolaget kommersiella avtal med partners såsom Ximmerse, Lenovo samt Oppo. Genom att stärka kassan kommer koncernen kunna fortsätta att vinna viktig mark.

Det finns således många tillväxtområden för Crunchfish, men som alltid finns betydande risker, ty ingen aktieinvestering är riskfri. Den absolut största risken är att bolaget inte förmår att exekvera enligt nuvarande plan samt strategi. Utvecklingen går snabbt och felbeslut kan visa sig bli förödande. Vidare kan och ska konkurrensen ej negligeras, eller undervärderas. För att läsa samtliga av de främsta risker bolaget bedömer hänvisas investerare till sidan 7 i prospektet.

Då bolaget ännu inte är lönsamt är det vanskligt att diskutera P/E-tal eller EV/EBIT. Dock kan trenden mot mindre svarta siffror lyftas fram och sedan 2020 framkommer en positiv sådan gällande EV/EBIT, som minskat från -21,3 till -7,5 per det andra kvartalet 2023.

Som många andra bolag med fokus på mjukvara och digitala lösningar ökade Crunchfish sin omsättning under Coronaåret, för att därefter tappa året därefter. Emellertid, från 2021, syns även här en positiv trend. Med hjälp av det nya kapitalet ämnar ledningen verka för att trenden fortsätter växa och att det även kommer synas på den understa raden.

Aktieägare

Insiderägandet är betydande då både bolagets VD och CTO gemensamt äger ungefär 26% av aktierna och rösterna i företaget. Dessutom är Crunchfishs styrelseordförande, Göran Linder, ägare och styrelseledamot i Corespring Invest AB med drygt 18%, som i sin tur ytterst kontrolleras av Mohammed Al-Amoudi. Totalt har bolaget drygt 6000 aktieägare. 

AktieägareKapital (%)Röster (%)
Joachim Samuelsson med bolag (VD och styrelseledamot)22,7022,70
Mohammed AI-Amoudi & bolag19,0719,07
Paul Cronholm (Grundare & CTO)3,333,33
Avanza Pension3,283,28
Stephan Carlquist3,033,03
Mikael Kretz2,092,09
Håkan Paulsson1,831,83
Lars Erik Andreasson1,261,26
Nordnet Pensionsförsäkring1,251,25
Försäkringsaktiebolaget Skandia0,820,82
Övriga aktieägare41,3441,34

*Datan i ovanstående tabell är hämtad från Modular Finance per den 26 oktober 2023

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.