Analys
28 Aug, 2019

SolTech Energy rapportkommentar Q2 2019

Rapportkommentar Q2 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Strålande tillväxt
- Reflekterar bort minskade subventioner
- Särnotering får bägge affärsben att glimra

Rapportkommentar.
Strålande tillväxt.
SolTech Energy ökar både omsättning (+61 % Q/Q) och rörelseresultat i det andra kvartalet med råge till 92 MSEK (20) respektive 11 MSEK (0) som en direkt konsekvens av tre företagsförvärv (bidrar med ca 55 MSEK till kvartalets omsättning) samt en fortsatt stark utveckling i Kina. Under årets sex första månader ökade intäkterna 350 % till drygt 150 MSEK (33). Nettoresultatet tyngs dock av höga räntekostnader och avskrivningar samtidigt som bruttomarginalen minskade från 63 % i Q1 till 48 % (29) i kvartalet. Vi tror detta beror på säsongseffekter samt den förändrade intäktsmixen mellan Norden och Kina där den nordiska andelen ökat kraftigt och i kvartalet utgjorde 61 % mot enbart 16 % för ett år sedan. Till följd av en ökad svensk verksamhet med bra resultat och kassaflöde kan förlusterna i Kina minimeras. Under kvartalet tillfördes SolTech 100 MSEK (före emissionskostnader) genom en trefaldigt övertecknad nyemission. Likviden ska användas till ett utökat rörelsekapitalbehov och ytterligare förvärv redan under hösten.

Reflekterar bort minskade subventioner. I SolTechs kinesiska JV-bolag ASRE (SolTech äger 51 %) uppgick den installerade kapaciteten vid halvårsskiftet till 93,7 MW vilket på rullande 12 månader förväntas ge en intäkt om ca 124 MSEK - en fördubbling mot samma period föregående år – och en snittintäkt om ca 1,3 MSEK per MW och år. Efter periodens utgång har fyra olika avtal tecknats om sammanlagt 15,7 MW vilka genererar intäkter om ca 287 MSEK totalt under den 20 åriga löptiden. Det innebär ca 0,9 MSEK/MW/år att jämföra med den snittintäkt på 1,25 MSEK vi utgår från i våra analyser daterade 9 maj och 2 juli. Den lägre snittintäkten bedömer vi bero på lägre eller helt uteblivna subventioner från Kina i kommande avtal och föranleder oss att i estimaten sänka den årliga snittintäkten per MW till 1 MSEK. Även i Sverige har subventionerna minskat från tidigare 30 % av kostnaden till nu 20 %. VD Ölander säger dock i en intervju efter Q2-rapporten att nettoeffekten på sikt är noll till följd av högre elpriser, förmånligare räntor och effektiviseringar samtidigt som efterfrågan i Kina är stark.

Särnotering får bägge affärsben att glimra. För att SolTech ska nå sina högt ställda mål att växa solenergikapaciteten i Kina till totalt 409 och 605 MW år 2020 respektive 2021 (ramavtal om 500 MW finns i Jiangsu-provinsen till ca 16 % ROIC) krävs betydande investeringar och därmed finansiering. I år har SolTech hittills ställt ut obligationer om 280 MSEK till institutionella investerare varav 66 MSEK gått till att lösa tidigare lån och resterande avser investeringar i ytterligare solenergianläggningar. För att behålla en soliditet något under dagens nivå i den förväntade Kinaexpansionen till och med år 2021 estimerar vi att eget kapital behöver öka med drygt 1 mdSEK (och lån drygt 3,3 mdSEK) före väntade förluster från främst höga räntor och avskrivningar. I och med att ASRE:s intäkter är i kinesisk valuta och räntekostnaderna i SEK är växelkursen CNY/SEK viktig att bevaka. Det är dock att anmärka att den kinesiska och svenska valutan har försvagats ungefär lika mycket mot andra valutor under 2019. I takt med den kraftiga expansionen förväntas också förlusten växa, trots bidraget från den nordiska verksamheten där de tre förvärven prognosticeras bidra med 190 MSEK till omsättningen och 13 MSEK till rörelseresultatet (EBIT) i år. Den aviserade särnoteringen av ASAB under Q4-19 med syftet att renodla verksamheterna och underlätta både finansieringen i Kina och av nordiska förvärv framstår därför som nödvändig.

Kort om SolTech Energy
Ordförande: Frederic Telander
VD: Stefan Ölander
CFO: Mats Holmfeldt
Lista: First North Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.