Analys
30 Oct, 2019

SolTech Energy Sweden rapportkommentar Q3 2019

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Hög omsättningstillväxt
- Nytt tillväxtmål i Kina
- Fortsatta förvärv att vänta

Rapportkommentar.
Hög omsättningstillväxt
. SolTechs växte i det tredje kvartalet nettoomsättningen med 380 % Y/Y till 87,3 MSEK (18,2). Vår bedömning är att efter årets tre förvärv utgör den svenska verksamheten drygt 50 % av intäkterna (vilket även är SolTechs målsättning). Sekventiellt (Q/Q) var dock nettoomsättningen oförändrad vilket indikerar lägre intäkter i den svenska verksamheten till följd av semestertider. Hittills i år (Q1-Q3) uppgår omsättningen till 236 MSEK där vi bedömer att helårsomsättningen blir 324 MSEK vilket innebär att SolTech uppnår sitt mål om rörelseintäkter överstigande 300 MSEK 2019. Under Q3 visade SolTech för första gången ett positivt nettoresultat men rensat för valutaeffekter på SolTechs utländska åtaganden om drygt 11 MSEK (redovisat som minskade räntekostnader m.m.) minskar resultatet från +6 MSEK till ca -4 MSEK. Rörelseresultatet uppgår hittills i år till 38 MSEK att jämföra med ca 2 MSEK under hela 2018.

Nytt tillväxtmål i Kina. I samband med Q3-rapporten kompletterade SolTechs delägda bolag ASAB (ägs till 51 %) verksamma inom kinesiska solenergianläggningar sitt långsiktiga tillväxtmål. Utöver tidigare mål om 605 MW installerat vid utgången av 2021 tillkommer nu målet 1 000 MW installerat under 2023 (helt elnätsanslutet under 2024). Bolagets elnätsanslutna solenergikapacitet uppgick vid slutet av Q3 till totalt 104,3 MW varav 10,6 MW anslöts under Q3-19. Solenergianläggningarna väntas nu enligt företaget generera intäkter motsvarande ca 110-132 MSEK R12M men som kan komma att påverkas kraftigt av valutafluktuationer i SEK/RMB. Expansionen är kapitalintensiv vilket medfört att skulderna i år ökat ca 400 MSEK i SolTech-koncernen till drygt 750 MSEK (vid utgången av september). Bolaget expansion gynnas däremot av lägre byggkostnader. ASAB uppger att målet är en långsiktig soliditetsnivå om 20 % vilket enligt vår bedömning skulle kräva ytterligare 1,3 mdSEK i eget kapital och ca 5 mdSEK i ytterligare extern finansiering för att ASAB ska nå sitt nya tillväxtmål om 1 000 MW vid utgången av 2023. SolTech och deras kinesiska partner ASP kommer efter noteringen på First North (som i oktober flyttades fram till 2020) tillsammans återstå som majoritetsägare men blir utspädda (prospekt ej publicerat). Ledningen uppger att finansieringen i nuläget är bolagets största flaskhals men vi tror att särnoteringen av Kinaverksamheten och den ökade transparensen kan underlätta finansieringsprocessen och således leda till något lägre räntesatser framgent. Med tanke på att koncernens räntekostnader (just.) YTD uppgått till 48 MSEK (och som kommer att uppgå till 70 MSEK 2019E) är detta en viktig pusselbit för framtida lönsamhet.

Fortsatta förvärv att vänta. I slutet av augusti förvärvades resterande aktier i Nyedal konsult AB som då bytte namn till SolTech Sales & Support. Därefter övertog dotterbolaget SolTechs operationella verksamhet vilket medför att ledningen i högre grad kan fokusera på ytterligare förvärv och strategiska frågor. I samband med rapporten upprepar VD målet att fortsätta förvärvsresan i Norden ”kommande månader” men att de vid ett flertal tillfällen lämnat förhandlingarna. I maj genomförde SolTech en nyemission om 100 MSEK avsedd för främst förvärv. Kassan uppgick vid utgången av Q3 till 93 MSEK i koncernen varav 51 MSEK fanns i moderbolaget. 

Kort om SolTech Energy Sweden
Ordförande: Frederic Telander
VD: Stefan Ölander
CFO: Mats Holmfeldt
Lista: First North

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.