Analys
3 Nov, 2022
svolder analys

Svolder Analys → Rapportkommentarer & Analyser

Uppdaterad:
5 Jun, 2024

Investeringscase Svolder

Svolder investeringscase

Småbolag har över tid på de flesta aktiemarknader överavkastat i förhållande till den övriga marknaden. I samband med börsnedgångar brukar dock det omvända vara ett faktum, då tillgångar som betraktas som mer riskfyllda såsom småbolagsaktier råkar värst ut.  Under årets börsnedgång har Carnegies Småbolagsindex (-33%) haft en betydligt sämre utveckling än OMXS30 (-20%) och det bredare OMXSPI (-28%). För den som tror att vi sett det värsta av börsnedgången kan det därför vara skäl att återvända till småbolagssektorn. Jag skulle då vilja slå ett slag för investmentbolaget Svolder, inriktat på småbolag, som sedan starten (och noteringen) år 1993 och avkastat hela 6 000%!!!

Även under den senaste femårsperioden har Svolder haft en fantastisk utveckling med en avkastning på nästan 100% (inklusive återlagd utdelning). Det kan jämföras med Carnegies Småbolagsindex som under denna period enbart stigit med drygt 30%. Det är också intressant att jämföra med utvecklingen för de bästa småbolagsfonderna under samma period. De fem bästa småbolagsfonderna har i genomsnitt under denna period avkastat enbart 70%. Alla investmentbolag inklusive Svolder har en stor fördel gentemot traditionella fonder genom att de kan sälja vid tider av höga kurser och köpa i dess motsats. En fond karakteriseras dessutom av att de stora inflödena tenderar att komma i tider av börshausse medan utflödet sker i dess motsats med många svåra och felaktiga investeringsbeslut som följd. Det kan nämnas att Svolder hade ca 720 MSEK eller 7 SEK per aktie i likvida medel vid senaste rapporttillfället utgörande 12% av tillgångarna. Detta till skillnad från en fond som i princip alltid måste vara fullinvesterad. I dagens marknadsläge med stor brist på investeringsvilligt kapital finns det således stora möjligheter för Svolder att göra intressanta investeringar.

Svolders överavkastning är inte bara en effekt av en överlägsen investeringspolicy utan även att man under hela tiden har haft en lägre förvaltningskostnad. Denna uppgår för en genomsnittlig aktivt förvaltad aktiefond till ca 1.02% år 2021 enligt en rapport från AMF medan Svolder i genomsnitt under de senaste fem åren enbart uppgått till ca 0.75%.

Att en fond eller investmentbolag under så här lång tid lyckats att slå sitt jämförelseindex är tämligen unikt. Den disciplinerade satsningen I Svolder på att investera i lönsamma, snabbväxande och välmanagerade verksamheter har utan tvivel burit frukt. Efter att som mest handlats med en premie mot sitt substansvärde på 33% i  november förra året har premien nu minskat till enbart 7%. Detta har bidragit till att Svolder under året haft en om möjligt ännu sämre utveckling än sitt jämförelseindex (-39% respektive -33%).

Förutom att premier i investmentbolag tenderar att gå ned under perioder av kraftiga börsfall har säkert VD Ulf Hedlundhs aviserade beslut om att gå i pension bidragit till minskningen. Ulf Hedlundh har varit VD för Svolder sedan starten och är utan tvivel bidragande till bolagets exceptionella utveckling. Jag skulle dock vilja hävda att den typ av investeringskoncept som byggts upp inom bolaget med stor sannolikhet lever vidare även med den nyligen annonserade Tomas Risbecker vid rodret.

Kort om Svolder

Svolder är ett svenskt investmentföretag inriktat mot små- och medelstora nordiska bolag. Genom att vara en långsiktig investerare ska Svolder skapa aktieägarvärde på lång sikt från god substansutveckling och aktieutdelning. Målsättningen är att bolagets totalavkastning ska vida österstiga den från svenska småbolagsmarknaden mätt i Carnegie Small Cap Return Index  (CSRXSE).

Aktieportfölj

Utmärkande för Svolder har varit deras fokus på små lönsamma och stabila kvalitetsbolag med goda förutsättningar till tillväxt och växande utdelningskapacitet. Företagen ska ha en beprövad affärsmodell och är vanligen branschledande eller prisledare. Storleksmässigt letar Svolder efter bolag med ett börsvärde inom intervallet 500 - 20 000 MSEK till skillnad från flera småbolagsförvaltare som kan ha mandat upp till 79 000 MSEK. Majoriteten av Svolders aktieportfölj är exponerad mot industrisektorn.

Analys svolder aktieAnalys svolder avanza

Trots Svolders inriktning mot så kallade värdeaktier - vilket varit den grupp av aktier som utvecklats relativt sett bäst under året - har bolagets aktieportfölj uppvisat stora nedgångar under perioden. Aktieportföljen uppgick vid senaste rapport 31 augusti 2022 till 5,1 MDSEK, vilket innebar en minskning på ca -23%. Av denna nedgång berodde 76% på kursnedgång, 15% på försäljningar och 9% på mottagna utdelningen.

Under verksamhetsåret har Svolder hittills bantat portföljen väsentligt genom försäljningar till ett totalt värde om 1 355 MSEK (GARO, Nordic Waterproofing, Nolato och Saab).  Försäljningen av Nordic Waterproofing, som tidigare motsvarade aktieportföljens största innehav med en viktning om 10,4%, avyttrades till en mycket attraktiv värdering vilket därmed resulterade i substansvärdeförändringens största positiva bidragsgivare.

Till aktieportföljen har hittills adderats nya positioner i bolag som engcon, Viva Wine Group, Elanders, Nivika Fastigheter och New Wave Group (den senare aktien är numera bolagets största innehav) för sammanlagt 1 122 MSEK.

Detta innebar att Svolders likvida medel har ökat under året och nettokassan uppgick till nästan 720 MSEK eller 7 SEK per aktie.

Svolder hernehag analys

Substansvärde

Svolder-aktien har historiskt sett handlats något över sitt substansvärde med en nuvarande bedömd substanspremie på ca 7 procent enligt data från ibindex.

Svolder substansvärde

Utdelning

Till följd av de regler som är uppställda för investmentbolag delar Svolder ut alla mottagna utdelningar efter avdrag för löpande förvaltningskostnader. 

Sedan bolaget grundades 1993 har utdelning betalats ut varje år och sammanlagt över 1,3 MdSEK har på sätt återbördats till aktieägarna. Motsvarande belopp under de senaste fem åren är ca 320 MSEK.

svolder utdelning

Ledning

Svolders har en slimmad organisation med fem anställda. Förvaltargruppen består av följande personer:

Ulf Hedlundh: Vd sedan start av bolaget. Efter att ha annonserat sin avgång sommaren 2022 har styrelsen utsett Tomas Risbecker till Ulfs ersättare. Tomas tillträder posten som VD våren 2023.

Magnus Mohlin: Anställd sedan 1994.

Johan Selling: Anställd sedan 2018.

Investerare

Analys svolder aktie

Svolder i jämförelse med småbolagsfonderna

Svolders kursutveckling bör även jämföras med de större mer framgångsrika småbolagsfonderna i Sverige. Av tabellen nedan framgår det att Svolder under både den senaste fem- och treårsperioden har utvecklats betydligt bättre än dessa. Det är också att anmärka att detta har skett till en betydligt lägre förvaltningsavgift än vad som är fallet med fonderna. Detta har naturligtvis bidragit till den positiva kursutvecklingen men är något som på sikt talar för en fortsatt överavkastning. Svolder har också traditionellt haft ett större fokus på att välja ut ett mindre antal vad de betraktar som kvalitetsbolag. Medan småbolagsfonderna oftast har betydligt mer breda portföljer med ett betydligt större antal innehav. Svolders inriktning ökar naturligtvis risknivån men har visat sig fungera mycket väl.

analys Svolder bättre småbolagsfonder

-----------------------------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. 

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.