Emissioner
8 Dec, 2022
Eurobattery Minerals emission

Emission Eurobattery Minerals

Uppdaterad:
1 Mar, 2023

Ansvarsfullt utvunna batterimineraler till framtidens eldrivna fordonsflotta

Eurobattery Minerals är prospekteringsbolaget som ska förse framtidens samhälle med etiskt utvunna och full spårbara batterimineraler. Med fyndighetsuppskattningar tillräckliga för produktion av miljontals bilbatterier avser bolaget att adressera nuvarande underskott på ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar mineralutvinning. Efter förvärvet av Corcel Minerals S.L. och förvärvsoptionen av FinnCobalt Oy är bolaget väl positionerat att bli en av Västeuropas ledande aktörer inom utveckling av nickel-, kobolt- och kopparfyndigheter. Men innan bolaget kan påbörja gruvdrift måste prövningsprocessen avancera och för att möjliggöra detta söker bolaget nytt kapital. Värdering av prospekterings- och gruvutvecklingsbolag följer råvarumarknadens utveckling och med stöd av nuvarande trender inom elektrifiering och ESG kan Eurobattery Minerals bli en riktig succé. 

eurobattery minerals forum

Verksamhet

Eurobattery Minerals är ett svenskt prospekteringsbolag som nischat in sig mot några av de råvaror som är kritiska för övergången till det elektrifierade samhället. Med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiskt utvunna och fullt spårbara batterimineraler för elbilsbranschen ämnar bolaget fylla det växande underskottet på mineralvaror i linje med rådande ESG-trender. 

 

eurobattery minerals aktieforum

 

Marknaden för framtidens mineralbehov växer kraftigt i samklang med utvecklingen av det elektrifierade samhället och som ett led i detta är transportindustrins utbyggnad en drivande faktor. Batterifabriker byggs i miljardklasser för att tillgodose behoven för nästa generations fordonsflotta och när tiden kommer för aktörer som Northvolt att redovisa sitt klimatavtryck kommer hela värdekedjan att tas i beaktning. Då en stor andel av alla batterimineraler utvinns i utvecklingsländer med minimal hänsyn till den omgivande naturen och människorna ter sig europeisk mineralbrytning klart mer attraktiv ur ett miljömässigt perspektiv.

aktie eurobattery minerals avanza

Portföljen

I projektportföljen hittar vi bolagets två huvudprojekt Corcel i Galicien, Spanien, och Hautalampi i Outokumpu, Finland, båda med primär exponering mot nickel, kobolt och koppar. Bolaget innehar även sju undersökningstillstånd för koncessionsmineraler i norra Sverige.

 

företrädesemission eurobattery minerals tesla

 

Hautalampi är Eurobattery Minerals längst utvecklade projekt som nyligen skrev upp sina indikerade mineralresurser med cirka 100 procent och metallinnehållet med cirka 50 procent efter framgångsrik borrningskampanj. I oktober 2022 kunde bolaget bekräfta en ytterligare ökning av metallinehållet om cirka 40 procent. Härnäst är tanken att genomföra en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) och en preliminär genomförbarhetsstudie (PFS). Fyndighetens geologi är välförstådd och projektet väntas kunna tillgodoräkna sig stora fördelar i prövningsprocessen och markarbetet till följd av den historiskt framgångsrika gruvverksamheten på området. Eurobattery tillträdde Hautalampi-projektet genom ett investerings- och aktieägaravtal med dess innehavare FinnCobalt Oy i vilken Eurobattery idag äger 40 procent. Bolaget har möjlighet att, och avser, fullborda förvärvet av resterande ägarandelar i intresseföretaget under 2023.

 

företrädesemission eurobattery minerals ab

Det spanska Corcel-projektet ligger i den mycket gruvvänliga regionen Galicien och befinner sig i stadie i gruvutvecklingsprocessen med intensiv borrning och utvärdering. Med ett analysresultat om 5,6 miljoner ton med 0,23 procent nickel baserat på en utvärdering av endast 10 procent av fyndigheten uppskattas bolaget kunna leverera nickel för tillverkning av åtminstone 500 000 bilbatterier, och bolaget uppskattar en sannolik fyndighet av betydande storlek om cirka 60 miljoner ton med 0,25 procent nickel. I augusti kom bolaget närmare gruvdrift efter inlämnandet av miljökonsekvensbeskivning och drifttillstånd. 

Motiv

För att driva utvecklingsplanerna framåt genomför bolaget nu en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En unit består av en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption med teckningsperiod i mars 2023. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras en bruttolikvid om cirka 49,6 MSEK, och ytterligare högst 15 MSEK vid fullt utnyttjande av den tillhörande övertilldelningsemissionen. Teckningsoptionerna kan komma att inbringa bolaget ytterligare cirka 96,9 MSEK innan avdrag för emissionskostnader, och nettolikviden från emissionerna avses användas till fullbordande av förvärvet av FinnCobalt Oy, fortsatt utveckling av Corcel och Hautalampi, och återbetalning av en utestående konvertibel samt finansiering av framtida potentiella strukturaffärer.

Två möjliga triggers i närtid

Projektet i Hautalampi har redan uppmärksammats för sina potentiellt höga mineralhalter efter framgångsrik brytning i systergruvan Keretti och med besked från den kommande förstudien (PFS) och den uppdaterade preliminära ekonomiska bedömningen (PEA) väntas osäkerheten minska avsevärt för lönsamhetskalkylen.

 

Efter att nödvändig information för miljökonsekvensbekrivning och drifttillstånd lämnats in till lokala myndigheter i augusti 2022 är Corcel-projektet redo att avancera till nästa projektstadie där en ny borrkampanj inom en snar framtid kan komma att addera substantiellt värde till projektet.

 

Högst antal emitterade units 

✓ Företrädesemission: 16 522 237 units (16 522 237 aktier och 16 522 237 teckningsoptioner).

✓ Övertilldelningsemission: 5 000 000 units (5 000 000 aktier och 5 000 000 teckningsoptioner).

✓ Villkor: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Innehav av en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. 

✓ Teckningspris: 3,00 SEK per unit (motsvarande 3,00 SEK per aktie, teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt). 

✓ Emissionsbelopp: Cirka 49,6 MSEK. 

✓ Övertilldelningsemission: Högst 15,0 MSEK. 

✓ Värdering: Cirka 49,6 MSEK före erbjudandet (pre-money). 

✓ Garanti- och teckningsåtaganden: 50,0 procent.

✓ Teckningsperiod: 7 december 2022 – 21 december 2022

 

Teckningsoption TO3 

✓ Teckningspris: 30 procent rabatt mot aktiens volymvägda genomsnittliga betalkurs på NGM Nordic SME mellan 6 mars – 17 mars 2023. Dock inom intervallet 1,00 – 3,90 SEK. 

✓ Teckningsperiod: 20 mars 2023 – 31 mars 2023. 
eurobattery minerals nyemission

Välkommen på bolagets digitala investerarmöte den 14 december

Eurobatterys VD, Roberto García Martínez, kommer att presentera Bolaget på en investerarträff onsdagen den 14 december 2022 klockan 17:00–18:00. Aktieägare och andra intressenter har möjlighet att följa presentationen i realtid och ställa frågor till Bolaget under efterföljande frågestund, alternativt se eventet i efterhand, på Financial Hearings webcast.

 

Registrering till investerarträffen görs på följande länk: ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2022. Observera att investerarträffen hålls på engelska.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.