Rapportkommentar
25 May, 2023
BellPal Rapportkommentar Q1 2023

BellPal Rapportkommentar Q1 2023

Uppdaterad:
25 May, 2023

Trög start på Motorolasamarbetet

Det under förra året etablerade samarbetet med Motorola fick en trögare start än beräknat. Någon försäljning skedde inte heller till någon annan kund vilket ledde till att omsättningen i kvartalet blev obefintlig. Det innebär inte att det enligt vår mening finns någon anledning att förändra bedömningen av bolagets potential. Uppenbarligen tar det längre tid än beräknat att etablera sig och skapa förtroende hos kunderna. Samarbetet med Motorola har också enligt företaget lett till ett stort antal förfrågningar från andra aktörer. Under kvartalet lanserades omsorgsplattformen Safety+  i USA och Kanada tillsammans med Motorola. Bellpal har stora förhoppningar på denna lansering av denna helheltslösning för distansbaserad patientövervakning med personliga säkerhetslarm. Trots dessa för BellPal stora satsningar under kvartalet lyckades bolaget hålla kostnaderna nere under kvartalet och EBITDA uppgick till -3,8 MSEK.

Behovet av Senior Tech ökar explosionsartat

En åldradande befolkning inte bara i västerlandet utan även i länder som Kina och Japan skapar ett stort behov av smarta och effektiva lösningar för att klara av denna utveckling. Marknaden växer därigenom mycket snabbt. BellPals produkter och tjänsteerbjudande inom området för att minska risken för fallolyckor är här en mycket betydelsefull och expansiv nisch. Fallolyckor är idag den olyckstyp bland seniorer som inte bara orsakar flest dödsfall utan också flest sjukhusinläggningar och besök på akutmottagningar. Bara i USA faller 3 miljoner seniora personer så illa att de behöver behandlas på en akutmottagning och mer än 30 000 avlider på grund av fallolyckor.  I USA (det land som BellPal koncentrerat sin verksamhet till) satsar för närvarande private equity fonder och andra investerare stora belopp för att komma in på marknaden för Senior Tech. Det har medfört mycket höga värderingar på många av de företag som köps upp.

Emissionsbehov alltmer aktuellt

Den tröga starten på 2023 innebär att vi sänker vår försäljningsprognos för helåret men räknar fortfarande med att försäljningen kommer att ta ordentlig fart under året och att bolaget under 2025 har möjlighet att bli kassaflödespositivt. Detta bygger då på en förväntad försäljning om ca 34 MSEK om två år. Trots utnyttjande av utestående teckningsoptioner under Q1 - som tillförde ca 2,5 MSEK - fortsätter den likvida ställningen att vara utmanande med en kassa om endast 0,2 MSEK vid kvartalsskiftet. Visserligen finns utestående optioner för teckning under juni som kan inbringa ett antal miljoner. Men även om försäljningen tar fart under våren kommer detta enligt vår bedömning inte på långt när vara tillräckligt för att generera medel för att ta företaget till att bli kassaflödespositivt. Dessutom kommer en ökad försäljning med stor sannolikhet att leda till att kapital binds upp i kundfordringar och varulager. Vi räknar därför med att bolaget i närtid kommer att genomföra en kapitalanskaffning. Även om emissionsmarknaden för mindre bolag för närvarande är kärv upplever vi att BellPal borde ha goda möjligheter att få in nytt kapital givet den ”heta” Senior Tech marknaden men också det erkännande av bolagets teknik som Motorolasamarbetet utgör. 

BellPal Rapportkommentar Q1 2023 resultaträkning kvartal
* Jämförelsesiffror avser BellPal AB, 31/3 2022 bildades koncernen

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.