Analys
8 Sep, 2023
bodyflight analys

Bodyflight analys 2023

Uppdaterad:
29 Jan, 2024

Investeringscase

Mål att bli Nordens ledande upplevelsebolag

För att uppnå detta mål har Bodyflight under 2023 påbörjat en omstrukturering av verksamheten, från att enbart vara en upplevelseaktör inom inomhusflygning (vindtunnlar) till att skapa en koncern som erbjuder ett brett utbud av olika interaktiva upplevelser. Internationellt och då framför allt USA har efterfrågan men även utbudet av denna typ av upplevelser växt kraftigt och prognostiseras fortsätta ha en stabil tillväxt kommande år. Enligt dataföretaget Modor Intelligence kommer den amerikanska marknaden för rekreationstjänster växa i genomsnitt med 5,9% per år fram till 2028. 

Bodyflight ska genomföra denna transformering av verksamheten med förvärv av andra aktörer inom upplevelsebranschen och genom att skapa fler upplevelsecenter där besökare kan samlas för att testa olika typer av attraktioner.  I juli i år förvärvade Bodyflight majoriteten av aktierna i VR-upplevelsebolaget, VREX AB. Vi ser mycket positivt på denna omstrukturering av verksamheten eftersom många interaktiva upplevelser har betydligt kortare återbetalningstid än vindtunnelverksamheter och de binder också förhållandevis lite kapital. Bodyflight har möjlighet att integrera dessa nya interaktiva upplevelser i redan befintliga lokaler med betydande synergieffekter som följd. Styrelse och företagsledning har beprövad erfarenhet av nöjesindustrin och vi bedömer därför att Bodyflight har goda möjligheter att genomföra denna expansion – inte bara omsättningsmässigt utan även avseende nya verksamheter.

Minskad skuldsättning och kostnadsmassa

 För att ta nästa steg i tillväxtresan har Bodyflight aktivt arbetat för att minska skuldsättningen. Koncernens långsiktiga skulder har gått ned från ca 25 MSEK per den sista december 2020 till ca 11 MSEK per den sista juni i år. Detta har framför allt varit möjligt tack vare en finansiell omstrukturering samt kapital från en företrädesemission om 6 MSEK i Q2 2023. Företaget har även genomfört åtgärder för att minska kostnaderna. Det inkluderar omförhandling och uppsägning av avtal samt en minskning av personalstyrkan. Dessutom har företaget delvis övergått till mer energieffektiva uppvärmningsmetoder och implementerat förbättrade arbetsrutiner i sina vindtunnlar för att på så sätt minska energiförbrukningen och därmed förbättra lönsamheten.

Stor uppsida trots osäkert konjunkturläge

Sedan 2020 har Bodyflight lyckats med att öka omsättningen och förbättra resultatet, trots de problem som covid skapade.  Under dessa år har omsättningen gått från 23,6 MSEK till 29,1 MSEK 2022 och resultatet har förbättrats från 0,4 MSEK till 2,2 MSEK under samma period. Vår prognos framåt innehåller naturligtvis en viss osäkerhet till följd av förväntad minskad köpkraft hos konsumenterna men samtidigt finns det både i Sverige och internationellt en stor underliggande tillväxt i området för interaktiva upplevelser och som kommer påverka företaget i positiv riktning. Sedan har Bodyflight som nämnts ovan vidtagit en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna framåt. Utvecklingen för det första halvåret i år har med tanke på det rådande ekonomiska läget varit mycket framgångsrikt, med en stabil omsättning och en förbättrad rörelsemarginal. Baserat på våra prognoser och enligt vår värderingsansats får vi fram ett börsvärde om ca 50 MSEK eller 3 SEK per aktie. Detta ger en uppsida om ca 70% baserat på nuvarande börskurs, vilket ger en stor kursmarginal även vid en större konjunkturell påverkan än vi bedömt.

Bolagsbeskrivning

Bodyflight grundades 2014 och är verksamt inom upplevelsebranschen. Bolaget äger och driver två av världens högsta vindtunnlar för inomhusflygning (“bodyflight”) belägna i Stockholm och Göteborg. Utöver upplevelsen som vindtunnlarna skapar, klassificeras detta också som en form av idrott godkänd som en friskvårdsaktivitet. Bodyflight äger också sedan 1 juli 2023 majoriteten (51%) av aktierna i VREX AB, ett företag inom Virtual Reality. VREX har i dagsläget två VR-center som båda finns i Stockholmsområdet. Bodyflights huvudkontor ligger i Bromma och företaget är noterat på Spotlight Stock Market. 

Bodyflights erbjudanden

Bodyflights vertikala vindtunnlar är världsledande och några av de högsta i världen. De används för att simulera fallskärmshopp utan att personen behöver hoppa från ett flygplan. Detta möjliggörs genom att kraftfulla fläktar genererar en luftström som är tillräckligt stark för att kunna göra att utövaren flyger. Känslan som fås av inomhusfallskärmshoppning är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan fast i en säkrare miljö. Luftströmmens hastighet kan regleras utefter utövaren vilket gör att alla, oavsett erfarenhet, kan flyga i Bodyflights vindtunnlar. 

analys bodyflight

Bodyflight hyr lokaler för vindtunnelverksamheten i Stockholm där nuvarande hyresavtal sträcker sig fram till sista december 2024 med tre års förlängning vid utebliven uppsägning. Avtalet har inte kunnat förlängas på grund av planstridighet eftersom området är avsett för industriändamål enligt den befintliga detaljplanen. För närvarande genomgår området en detaljplaneringsprocess där Stockholms kommunfullmäktige, i juni 2023 fattade beslut om en ny detaljplan för idrotts- och kulturverksamhet. Parterna har i dagsläget tecknat en avsiktsförklaring i väntan på att detaljplanen blir juridiskt bindande. Beslutet förväntas vinna laga kraft under hösten i år. Gällande vindtunneln i Göteborg arrenderar Bodyflight marken via ett 25-årigt arrendeavtal.

VREX

VREX tillhandahåller VR-upplevelser genom sina VR-center i Stockholm. Tekniken är världsledande där kunderna kan uppleva Full Body Tracking för upp till 10 spelare. Företaget erbjuder den enda VR-upplevelsen i Norden med Full Body Tracking, en teknik som innebär att man fångar utövarens rörelser med stor precision. Fördelen med VREXs erbjudande är att investeringskostnaderna är betydligt lägre än för vindtunnlarna. En VR-anläggning med en kapacitet om 18 till 30 personer per timme kostar mellan 4 och 7 MSEK, vilket kan jämföras med att en vindtunnel med liknande kapacitet kostar ungefär 70 MSEK till 90 MSEK. Dessa upplevelser är också enkelt skalbara, då de till skillnad från vindtunnlarna går att sätta upp i en vanlig kontorslokal.

aktieanalys bodyflight

Under 2022 hade VREX en omsättning om ungefär 9 MSEK, en vinstmarginal efter skatt på ca 7% samt ett positivt kassaflöde. VREX ingår i koncernens redovisning från och med den 1 juli och kommer med nuvarande anläggningar öka den sammanlagda omsättningen och resultatet med ca 20–30%. Bolaget räknar med att expandera verksamheten med tre nya anläggningar under 2024 och därefter expandera med 3–5 anläggningar årligen. Varje ny VR-anläggning förväntas generera en omsättning om 5 till 10 MSEK med en vinstmarginal efter skatt om ca 17%. Vinstmarginalen kan ligga på denna nivå eftersom nya anläggningar kommer få en lägre kostnadsmassa. 

Marknad

Bolagets huvudmarknad är Sverige, där denna i huvudsak består av olika utomhusaktiviteter. Verksamheten har dock under senare tid diversifierats och innefattar numera flera former av aktiviteter och upplevelser. Marknaden har haft en stabil tillväxt de senaste åren och förväntas växa ytterligare under kommande period. Enligt det välkända statistikföretaget Statista ökade den aggregerade svenska konsumtionen inom rekreations– och kulturtjänster med en genomsnittlig tillväxt på 5,6 % per år under perioden 2010 till 2021. Även om en eventuell lågkonjunktur drabbar Sverige bedömer många att trenden där svenska hushåll lägger en större andel på nöjen kommer att bestå. Enligt Statista förväntas den årliga genomsnittliga tillväxten vara lite över 5% fram till 2028. 
 
Det är inte bara i Sverige som marknaden förväntas växa utan också globalt sett, i till exempel USA. Enligt dataföretaget Modor Intelligence förväntas den amerikanska marknaden för rekreationstjänster växa från 2,3 miljarder USD 2023 till 3 miljarder USD 2028, vilket motsvarar en årlig omsättningstillväxt om ca 6%. Denna tillväxt drivs bland av en ökad disponibel inkomst hos befolkningen samt att personer skiftar sina preferenser mot en förbättrad hälsa.

Finansiell översikt samt resultat- och kassaflödesprognos

Mellan år 2020 och 2021 ökade omsättningen från 26,4 MSEK till 28,7 MSEK, vilket kan förklaras av att antalet besökare ökade till följd av lättnader i COVID-restriktioner samt en återgång till att ha öppet sju dagar i veckan. Det ökade antalet besökare och en högre omsättning medförde att resultatet före skatt steg till 1,6 (0,6) MSEK år 2021. Under 2022 fortsatte Bodyflight den fina utvecklingen med en omsättning som steg till 30,3 MSEK och resultatet före skatt ökade till 2,5 MSEK (i den senare siffran ingår det dock en rörelseintäkt om ca 0,8 MSEK från en konkurs av ett entreprenadbolag i samband med nybyggnation av en vindtunnel). Under första halvåret ökade Bodyflight omsättningen med ca. 0,8 MSEK till 14,7 MSEK medan resultatet före skatt steg med över 140%, från ca 0,3 MSEK till ca 0,8 MSEK. Det bör dock observeras att i resultatet ingår det statliga elstödet om ca 0,7 MSEK för att klara av de skenande elkostnaderna under perioden.

I våra prognoser framåt antar vi att Bodyflight kommer att förvärva 100% av VREX eftersom det kan vara svårt att uppnå fullständiga synergieffekter med en majoritetsandel motsvarande endast 51%. Bodyflights tillväxt kommer till stor del drivas av detta VR-bolag eftersom företaget i nuläget inte planerar att bygga fler vindtunnlar och att VREX kräver låga investeringar i förhållande till vindtunnelverksamheten. Vår prognos för helåret 2023 är att omsättningen och resultatet före skatt stiger med 19%, respektive 22%. Detta är främst en effekt av att VREX kommer att inkluderas i Bodyflights redovisning från och med Q3 2023.  

Mellan 2023 och 2025 estimerar vi att omsättningen stiger från ca 35 MSEK till ca 70 MSEK, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om strax under 40 %. Denna tillväxt är driven av en expansion av VREX om minst tre anläggningar per år samt att vi antar att hyreskontraktet för vindtunnelanläggningen i Stockholm förlängs efter 2024. En motsatt utveckling bedömer vi som osannolik till följd av de satsningar som Stockholms stad för närvarande gör inom idrott – ett område där Bodyflights verksamhet med nuvarande definition ingår.

MSEK202120222023P2024P2025P
Nettoomsättning28,329,135,252,368,5
Övriga rörelseintäkter0,41,10,80,41,0
Summa intäkter28,730,336,052,769,5
      
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader-12,5-13,7-16,1-22,3-28,4
Personalkostnader-10,3-9,8-11,5-17,4-21,5
Övriga rörelsekostnader0,00,0-0,3-0,4-0,4
EBITDA5,96,78,112,619,2
EBITDA-marginal21%22%23%24%28%
      
Avskrivningar-2,8-2,8-3,5-5,1-6,7
EBIT3,14,04,67,512,5
EBIT-marginal11%13%13%14%18%
      
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknade poster0,00,00,00,00,0
Räntekostnader och liknande resultatposter-1,5-1,4-1,5-1,9-2,2
EBT1,62,53,15,610,3
EBT-marginal6%8%9%11%15%
      
Skatt0,00,00,0-1,2-2,1
Uppskjuten skatt-0,2-0,3-0,40,00,0
      
Årets resultat1,32,22,74,48,2
Vinstmarginal5%7%7%8%12%
*Prognos baserad på att 100% av VREX förvärvas
MSEK202120222023P2024P2025P
Den löpande verksamheten     
Resultat före finansiella poster1,62,53,15,610,3
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m2,73,03,55,16,7
Betald skatt0,1-0,10,0-1,2-2,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten för förändringar av rörelsekapital4,45,56,69,514,9
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Förändring av varulager och pågående arbeten0,00,00,10,10,1
Förändring av kortfristiga fordringar-0,2-1,3-1,6-2,2-2,9
Förändring av kortfristiga skulder-0,50,50,60,91,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten3,64,65,78,313,3
 
Investeringsverksamheten     
Förändringar av anläggningstillgångar-0,1-0,2-0,3-13,4-15,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten-0,1-0,2-0,3-13,4-15,1
 
Finansieringsverksamheten     
Nyemission, netto1,90,05,412,00,0
Förändring av låneskulder-2,9-6,7-6,2-5,8-5,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-1,1-6,7-0,86,2-5,6
 
Periodens kassaflöde2,5-2,34,61,1-7,4

Likviditet och värdering

I likhet med som tidigare nämnts har företaget minskat sina skulder kraftigt samtidigt som de har genererat positiva operativa kassaflöden under både 2021 och 2022, samt under första delen av 2023. Den nuvarande verksamheten behöver därför enligt vår mening inget kapitaltillskott men givet Bodyflights expansions- och förvärvsstrategi prognostiserar vi ett kapitaltillskott om 12 MSEK 2024 i vår kassaflödeprognos.

Vi använder oss i vår värderingsansats av en diskonterad kassaflödesanalys med ett avkastningskrav (WACC) om 11,9%, vilket leder till ett börsvärde om ca 50 MSEK. För att ta höjd för osäkerheten i prognosen kring det fria kassaflödet har vi använt oss av en småbolagspremie på 3%. Värderingen har inte tagit hänsyn till några ytterligare framtida förvärv även om detta är troligt givet deras nuvarande affärsplan.

MSEK2023P2024P2025P
Fritt kassaflöde5,4-5,1-1,8
Nuvärde - DCF (11,9%)4,8-4,0-1,3
Nuvärde prognos-0,5  
Nuvärde terminalvärde50,2  
Värdering49,7  
Långsiktiga antagandenTerminalvärde
Tillväxt3%
EBIT20%
Avskrivningar, % av omsättningen7%
CapEx, % av omsättningen7%
Rörelsekapital, % av omsättningen7%
Skattesats20,60%
Uppskattat avkastningskrav
Riskfri ränta2,30%
Riskpremie6,60%
Småbolagspremie3,00%
WACC11,90%
Värdering ⎮ BodyflightMSEK
Indikerat värde på bolagets aktier49,7
Nettoskuld (inkl. emission om 12 MSEK och förvärv av resterande aktier i VREX)35,2
Enterprise Value (EV)84,9
Antal utestående aktier16747187
Indikerat värde på eget kapital2,97

Företagsledning

Företagsledningen består av följande personer: 
 
Micha Velasco: Micha är VD och är en av medgrundarna till Bodyflight. Utöver det har han grundat VREX AB samt arbetat som lobbyist och vid noteringsavdelningen på Spotlight Stock Market. Han är även styrelseledamot i Lindrizia AB där han bland annat arbetar med varumärket Musse & Helium. 
 
Stefan Osmund: Stefan är konsult på Bodyflight och har lång erfarenhet av företagande, kommunikation och ledarskap. Han har under sex år arbetat som VD och koncernchef för Live it Group som är en av de största aktörerna inom nöjesindustrin i Norden. 
 
Emma Dammhag: Emma är sedan december 2022 marknadsansvarig hos företaget och har tidigare arbetat som marknadschef på utbildningskoncernen Strigo och som Marketing and Communications Specialist på Spotlight Stock Market. 
 

Styrelse

Styrelsen består av följande personer: 

Stefan Osmund: Stefan har varit styrelseordförande sedan 2022 (se företagsledning ovan). 

Daniel Volle:  Daniel har en lång bakgrund inom fallskärmshoppning och har varit med och finansierat Bodyflight sedan företaget bildades.  Han har varit styrelseledamot sedan 2018.

Janne Hartlin: Janne har varit styrelseledamot sedan 2021 och har lång erfarenhet från mediebranschen där han haft olika roller hos företag inom Norden. Dessutom har han lång erfarenhet av ledning av publika projekt. Sedan flera år tillbaka arbetar Janne som Brand Manager hos Mix Megapol som är ett av Sveriges största radionätverk. 

Karin Bäcklund: Karin har varit styrelseledamot sedan 2021 och har lång och gedigen erfarenhet av PR- och kommunikation där hon har haft olika roller inom PR-byråer, media- och teknologiföretag samt olika organisationer. 
 

Ägare

Insiderägandet i bolaget är högt där Daniel Volle och medgrundaren Micha Velasco tillsammans äger cirka en tredjedel av företaget. Utöver dessa privatpersoner är Nordnet Pensionsförsäkring och Avanza Pension stora ägare. 

AktieägareAndel av kapital och röster (%)
Daniel Volle20,94%
Stefan Burström11,08%
Micha Velasco10,97%
Nordnet Pensionsförsäkring7,10%
Tobias Pontvik6,08%
Bryggerivägen 16867 Bromma Holding AB5,11%
Lingbo Invest Kommanditbolag3,13%
Avanza Pension2,15%
Live It Group AB2,08%
Anders Eriksson1,93%
Övriga aktieägare29,43%

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.