Analys
28 Nov, 2022
botnia exploration

Botnia Exploration analys inför företrädesemission

Uppdaterad:
20 Jan, 2023

Botnia Exploration är ett svenskt prospekteringsbolag som sedan år 2010 identifierat fyndigheter vid det mineralrika Vindelgranseleområdet i Västerbotten. Bolagets huvudfokus är guld men även andra ädelmetaller som kan utvinnas på affärsmässiga grunder. För närvarande har bolaget upparbetat en ansenlig projektportfölj bestående av fyra undersökningstillstånd samt bearbetningskoncessioner för Fäbodtjärn och Vargbäcken. 

I närtid är målsättningen att utveckla Fäbodtjärn till gruva till följd av dess höga guldhalter och därefter se över om Vargbäcken kan tas i drift under lika lönsamma förutsättningar. Efter att erforderliga miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen (“MMD”) vunnit laga kraft för de båda projekten har bolaget lagt en stor del av denna prövningsprocess bakom sig. I december 2021 lämnades ansökan in för Fäbodtjärns markanvisning och efter bergmästarens beslut kan tillståndet tas i anspråk.. En stor utmaning för svensk prospektering är de omfattande regelverk som ligger som en våt filt över gruvnäringen. Men i och med att Bergsstaten nu påbörjat ärendet är utsikterna goda för att kunna påbörja markarbetet och därmed gruvdrift med start 2023.

Botnia Exploration - fyndigheter
Indikerad mineraltillgångtonAu g/tOzkg
Fäbotjärn1110008.530300942
Vargbäcken13700001.4602001966
Totalt1481000 905002908
     
Antagen mineraltillgångtonAu g/tOzkg
Fäbotjärn850005.916100501
Vargbäcken6500001.7358001114
Totalt735000 519001615
Källa: TradeVenue, Botnia Exploration, Thomas Lindholm (GeoVista AB), Neil Inwood (Coffey Mining)

 

Botnia Exploration Aktie: Motiv och bakgrund till föreslagen företrädesemission

Sedan Botnia Exploration noterades på AktieTorget (numera Spotlight Stock Market) december 2009 har aktien haft en volatil utveckling med ett flertal projekt som inte nått hela vägen och stora kast i metallpriserna. Vid årsskiftet 2017/2018 inleddes ett nytt kapitel när bolaget både omlistades på First North och initierad ett generationsskifte där Thomas Ljung tillträdde VD-positionen efter Bengt Ljung, grundare och VD från start. Med pågående emission håller sista prospekteringskapitlet på att avslutas då Botnia Exploration till slut ser ut att ta klivet till att bli ett producerande gruvbolag med ett stort positivt kassaflöde. En ny VD är på väg att anställas för att föra bolaget in i denna nya period. 

aktieanalys botnia exploration

Kursnedgången på ca 20% sedan nynoteringen 2017/18 ska ses i ljuset av de förseningar som uppstått under projektet. Men ställt till utvecklingen för många andra projekt i liknande utvecklingsfas är dessa förseningar inte anmärkningsvärda. Kursutvecklingen har emellertid under de senaste tre åren varit positiv. Detta bland annat en följd av guldprisets positiva utveckling från ca 1 393 USD/oz år 2019 till dagens nivåer om 1 751 USD/oz. Det råder av naturliga skäl stark korrelation mellan värderingen av prospekteringsbolag och de metallpriser dessa är exponerade mot. I Botnia Explorations fall innebär detta att en stor andel av den avkastning man kan förvänta sig beror på guldmarknadens utveckling. Den positiva kursutvecklingen beror också på de avgörande steg som bolaget tagit i prövningsprocessen. 

analys botnia emission

Den prövningsprocess som gäller för tillstånd att bedriva gruvverksamhet i Sverige är som bekant lång och omfattande men kan komma att luckras upp. Gruvnäringen har fått ny luft till följd av den nya regeringens löften om att snabba på beslutsprocesserna och en delvis mer öppen attityd för nya gruvkoncessioner. Till det kommer en stor global efterfrågan på mineraler inklusive sällsynta jordartsmetaller från framförallt länder med demokratiskt styrelseskick. Det är bland annat den framtida elbatteritillverkningen och nödvändig utvinning av kobalt som driver lobbyingarbete i Sverige men även övergripande ESG-mål där svensk utvinning är klart mer miljömässig än i de flesta utvecklingsekonomier.

Jakten på tillstånd har lett till många tidsförskjutningar och föranlett ett flertal emissioner i Botnia Exploration. För att ta projektportföljen till dess nuvarande skede med Fäbodtjärn och Vargbäcken som de mest två mest lovande projekten uppskattar vi att detta har fordrat sammanlagda aktieägartillskott om ca 130 MSEK. Det är dock företagsledningens uppfattning – i och med att tillståndsprocessen för Fäbodtjärn kommit så pass långt – att denna finansieringsrunda ska vara den sista före driftsättning av gruvan. Med nuvarande kostnader förväntas underskottet för de nästkommande tolv månader uppgå till ca 4 MSEK. Skulle gruvdrift däremot kunna initieras under denna period – vilket det mesta talar för - kommer dock kostnaderna stiga till ca 40 MSEK. 

Tidigare aktieägare berättigas en (1) teckningsrätt där sju (7) teckningsrätter berättigar tre (3) nyemitterade aktier. Teckningskursen i företrädesemissionen är satt till 6,50 SEK per aktie. Vid fulltecknat teckningserbjudande uppstår en utspädningseffekt på 30% och bolaget tillförs en emissionslikvid på ca 80,8 MSEK varav 8,8 MSEK ska täcka emissionskostnaderna. Detta skulle därmed tillföra kassan, som vid utgången av det tredje kvartalet uppgick till ca 5 MSEK, en nettolikvid om 72,0 MSEK.

Emissionen är säkerställd till ca 85% där teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till ca 30,8 respektive 37,9 MSEK.

Snabbanalys

Värderingen av ett prospekteringsbolag som Botnia Exploration är av naturliga skäl starkt avhängigt guldprisets utveckling. Dagens pris på ca 1 751 USD/oz kan exempelvis sättas i relation till perioden 2012-2018 där det genomsnittliga spotpriset låg på ca 1 286 USD/oz. Vid jämförelse i SEK är det viktigt att beakta den amerikanska dollarns kraftiga appreciering mot kronan som adderar en ytterligare uppgång om ca 40%. 

 

Guldpriset är sedan länge tätt sammanvävd med världsekonomin där dess värdebevarande egenskaper fått investerare i tider av finansiell oro. Pandemin och den nuvarande finansiella krisen med en skenande inflation har dock inte – på det sätt som historiskt varit fallet – haft någon större positiv påverkan på priset. Många menade att detta berodde på att kryptovalutorna genom dess framväxt skulle ta över rollen som en inflationssäker tillgång. Den senaste tidens kraftiga nedgångar för de flesta kryptovalutor och det förtroenderas det inneburit hos allmänheten borde innebära att guldet återigen kommer i fokus. 

 

Markanvisningen för Fäbodtjärn är ett av två återstående hindren för igångsatt gruvdrift. Bergsstatens handläggning har dröjt avsevärt men då ärendet nu är påbörjat menar bolagets ledning att information kan komma inför årsskiftet och gruvstart därmed skulle kunna inledas år 2023. 

 

Det andra hindret för gruvdrift är att bolaget ännu inte aviserat någon samarbetspartner för malmbrytningen. I detta förväntar vi oss att bearbetningen av malmen sker i samarbete med Dragon Mining efter framgångsrika tester i bolagets anrikningsverk i Svartliden. Att använda sig av extern anrikningspartner och anrikningsverk är enligt vår mening klart fördelaktigt då det operationellt sett kortar ned startsträckan till gruvbrytning avsevärt efter anhållna bygglov. Samtidigt möjliggör avsaknaden av större grundinvesteringar en betydligt lägre kostnadsbas och ett starkare kassaflöde. 

 

I den genomförbarhetsstudie som upprättades för Fäbodtjärn år 2018 indikerades mineraltillgångar till 921,4 kilogram guld och 107 421 ton kvarts. Den ekonomiska livslängden för malmreserven uppskattades då till 36 månader med ett ackumulerat kassaflöde på ca 117 MSEK. Det guldpris som kalkylen baserades på om ca 10 319 SEK/oz ska dock sättas i relation till dagens nivå på ca 17 576 SEK/oz, en ökning på ca 70% varav ungefär hälften är hänförligt till kursutvecklingen för USD gentemot SEK. I nedanstående förenklade lönsamhetskalkyl har vi använt oss av dagens prisnivåer samt ett antal andra antaganden såsom full driftsättning I början av år 2024. Vidare har vi antagit att kostnaderna under år 2023 stiger med 8% för att sedan falla tillbaka till 2%.

 

Diskonterad kassaflödesanalys
 20222023202420252026
Fäbodtjärn     
Malmreserv (ton)11100011100086000500000
Produktion malm (ton)  250003600050000
Produktion guld (kg)  212.5306425
      
Guldintäkter  132190264
Summa fasta och rörliga kostnader  385290
CAPEX  361718
      
Övrigt  192836
Summa kassaflöde (netto)  3993119
Diskonteringsfaktor1.000.910.830.750.68
Nuvärde00327082
NPV183    
Diskonteringsränta10%    

 

Ovanstående kalkyl ger ett indikerat substansvärde på mineraltillgångarna i Fäbodtjärn på ca 180 MSEK eller ca 6,2 SEK per aktie (4,30 SEK per aktie med hänsyn till utspädningseffekten efter nyemissionen). Det innebär att enbart Fäbodtjärns förväntade intjäning med ovanstående konservativa antaganden motsvarar mer än halva det nuvarande börsvärdet av Botnia inklusive den aviserade nyemissionen (aktuellt börsvärde ca 210 MSEK plus emission om 81 MSEK). Skulle sedan guldpriset till följd av problemen för kryptovalutorna få tillbaka sin roll som det optimala sättet att skydda sig mot inflationen skulle kassafödeskalkylen av naturliga skäl se än mer positiv ut. Vidare har vi i ovanstående kalkyl inte räknat in något värde på den kvarts som finns i fyndigheten samt möjligheten att fyndigheten visar sig vara större med en längre ekonomisk livslängd som följd. Vargbäcken har tillståndsmässigt inte kommit tillnärmelsevis lika långt som Fäbodtjärn. Det innebär dock inte att det finns ett betydelselöst värde i detta projekt, vilket framgår av nedan. 

 

Diskonterad kassaflödesanalys
 År 1År 2År 3År 4År 5År 6År 7År 8År 9År 10
Vargbäcken          
Malmreserv (ton)5975000592500058750005825000577500057250005675000562500055750005525000
Produktion malm (ton)25000500005000050000500005000050000500005000050000
Produktion guld (kg)37.5757575757575757575
           
Guldintäkter23.2546.546.546.546.546.546.546.546.546.5
Summa fasta och rörliga kostnader20303030303030303030
CAPEX15333333333
Övrigt1333333333
Summa kassaflöde (netto)-12101010101010101010
Diskonteringsfaktor0.910.830.750.680.620.560.510.470.420.39
Nuvärde-11.38.37.66.96.35.75.24.74.33.9
NPV41.6         

 

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.