Rapportkommentar
2 Aug, 2022
Dividend Sweden rapportkommentar Q2 2022

Dividend Sweden rapportkommentar Q2 2022

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Dividend Sweden rapportkommentar Q2 2022 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

  • Odramatiskt kvartal
  • Nystart med bevarade guldägg
  • Fortsatt förbisett investmentbolag

Odramatiskt kvartal. DS Plattformen redovisar en minskad nettoomsättning för det andra kvartalet om 32,1 MSEK (44,1) i jämförelse med samma period i fjol. Motsvarande siffror för halvåret uppgick till 42,3 MSEK (88,5). Omsättningsminskningen beror i huvudsak på det till aktieägarna nyligen utdelade Dividend Sweden (27 MSEK). Resterande beror på en volatil aktiemarknad vilket lett till färre transaktioner på de mindre listorna. Även om resultatet efter finansnetto (EBT) under Q2 föll till 4,2 MSEK (12,5) är det enligt vår mening med hänsyn till förutsättningarna – med en kraftigt fallande aktiemarknad speciellt för de mindre bolagen – en klart godkänd utveckling. Av resultatet svarade Dividend Sweden för 9,5 MSEK. Q2 markerar slutet på den omstrukturering som inleddes i höstas och innebär att Dividend Sweden från och med innevarande kvartal inte kommer att konsolideras bidrag från DS Plattformen samt återfinnas under innevarande kvartal och framåt. Trots börsutvecklingen kunde bolagsgruppen under kvartalet fortsätta erbjuda aktieägarna intressanta aktieutdelningar i form av Hoi Publishing och Malma Logistik. För H1´22 innebär detta ett totalt utdelat aktievärde om 14,3 MSEK. Under Q3 (strax efter rapportperiodens slut) tillkom även den värdering som DS Plattformen kom att få efter utdelningen av Dividend Sweden om ca 16 MSEK.

Nystart med bevarade guldägg. Vid rapportperiodens slut hade DS Plattformen innehav i onoterade bolag sammanlagt värderade till 62,7 MSEK. I likhet med tidigare anser vi att värdet på de två innehaven – Medicortex (biomarkörer för huvudskador) och INBooks (bokföringssystem för småföretagen) - vida överstiger det bokförda värdet. Detta sett till att verka med skalbara affärsmodeller på två snabbväxande och orörda marknader där jämförbara bolag erhållit höga värderingar. Under halvåret har bolaget minskat sitt innehav av noterade aktier. Denna portfölj uppgick vid halvårsskiftet till 4,7 MSEK (6,7). Avyttringarna under kvartalet visar på den likviditet som finns i bolagets värdepappersportfölj och ger en god indikator på ledningens förmåga att banta portföljen även i tider av nedgångar. VD Bo Lindén nämner även att de inlett förhandlingarna med ett spännande bolag inför det omvända förvärvet av DS Plattformens noterade skal som väntas ske under Q3/Q4.

Fortsatt förbisett investmentbolag. I samband med offentliggörandet av rapporten handlas DS Plattformen och Dividend Sweden till en premie och rabatt om ca 60% respektive 14% i relation till det bokförda värdet på tillgångarna. Till det kommer så ovan nämnda potentiella övervärden i respektive portföljer. För DS Plattformen är denna premie väl under det värde som kan förväntas förverkligas efter utnyttjande av skalet. För Dividend Swedens verksamhet menar vi att nuvarande substansrabatt inte heller speglar den potential som finns. Med Dividends potentiella likviditetsreserv i form av noterade värdepapper och fordringar om ca 10 MSEK, en kassa på nästan 2 MSEK samt låg finansiell skuldsättning är hösten öppen för spännande och lönsamma investeringar. Speciellt med hänsyn till att värderingarna kommit ned kraftigt och bolagsgruppen har en mycket professionell ledning. 
 

Kort om Dividend Sweden
Ordförande: Jacob Dalborg
VD: Bo Lindén
CFO: Tobias Berglund
Lista: NGM Nordic SME

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analyserat bolag har innehav i TradeVenues emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.