Rapportkommentar
18 Nov, 2022
dividend sweden rapportkommentar q3 2022

Dividend Sweden Rapportkommentar Q3 2022: "Stor uppsida när marknadsturbulensen minskar"

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Dividend Sweden bokslutskommunikén 2022 (Läs den fullständiga analysen här)

Låg aktivitet och tidig stängning av böckerna

Dividend Swedens omsättning under kvartalet har med bakgrund mot den negativa aktiekursutvecklingen under året med senarelagda noteringar av den onoterade portföljen som följd varit marginell (0,2 MSEK). Bolaget väljer att stänga böckerna vid utgången av Q3 för året för att därmed införa brutet räkenskapsår. Det senare för att kunna erbjuda ägarspridningar redan i december och tillmötesgå den höga efterfrågan på kapitallösningar (årsbokslutet är en nödvändighet för att kunna ge utdelningar). En utmanande marknad har även satt sina spår i handeln av värdepapper där bolaget valt att prioritera likviditeten och enbart gjort mindre inköp. Rörelsens kostnader under kvartalet uppgick till 3,0 MSEK, vilket innebar att resultatet redovisade en mindre förlust. Under kvartalet tillfördes 4 MSEK, via utnyttjande av teckningsoptioner. Avtal om ägarspridning via utdelning har tecknats efter kvartalets utgång med Zoomability, en tillverkare av terränggående elrullstolar, till ett värde av 2 MSEK. Sett till dagens kurs motsvarar aktieutdelningen en direktavkastning på 7 procent.

Stor tillväxtpotential i flera av innehaven

Vid det avkortade verksamhetsårets slut uppgick det bokförda värdet på Dividend Swedens onoterade och noterade aktieinnehav till 45,9 respektive 5,4 MSEK. Detta kan jämföras med motsvarande värde vid utgången av Q2 om 49,4 MSEK respektive 4,4 MSEK (justerat för innehaven i Medicortex och Yepzon som bevarades i DS Plattformen). Då ska det beaktas att nyinvesteringar om 0,8 MSEK skett under perioden. Värdeutvecklingen har således varit i linje med marknaden. Såsom vi tidigare nämnt överstiger värdet på flera av de onoterade innehaven, enligt vår mening, markant det värde som dessa innehav skulle få vid en notering. Detta även i dagens negativa marknadsklimat. Ett exempel på detta är värdet på INbooks, som utvecklar bokföringssystem för småföretag, vars bokförda värde enbart uppgår till 9,4 MSEK. INbooks som nischat in sig på en mindre konkurrensutsatt del av marknaden har enligt vår mening goda förutsättningar att kunna skala upp verksamheten kraftigt och få värderingsmultiplar i linje med de högt värderade jämförelsebolag. Den noterade delen av portföljen har helt naturligt pressats hårt av kursutvecklingen och då framförallt för små bolag i en utvecklingsfas. Vi upplever att aktiekurserna i framförallt två bolag är överdrivet nedpressade. Det gäller delvis BellPal där Dividend Sweden under perioden utökat sitt aktieinnehav med ca 25 procentenheter efter deltagandet i en riktad emission. BellPal, som tidigare utvecklade falldetektions-klockor men som numera främst fokuserar på mjukvara och ‘white-label’-lösningar, står enligt vår mening inför ett potentiellt genombrott efter att ett produktsamarbete med Motorola lanserats Q4-22. Även Bonzuns utsikter har avsevärt bättrats efter avtal med hårtransplantationsappen Wordapps som under optimistiska förutsättningar skulle kunna resultera i ca 8,3 MSEK årligen i provisionsintäkter. Detta belopp motsvarar ca 50 procent av Bonzuns nuvarande börsvärdet. Dessa båda innehav har tappat huvuddelen av sina börsvärden under året och utgjorde vid kvartalets slut tillsammans ca 60 procent av den noterade portföljen.

Stor uppsida när marknadsturbulensen minskar

Sedan nynoteringen juli 2022 har aktien i det närmaste halverats. I jämförelse med föregående kvartal har kursutvecklingen bidragit till att substansrabatten vuxit från 14 till 44 procent, baserat på det bokförda värdet på innehaven om 1,11 SEK per aktie och en aktiekurs på 0,62 SEK. Förutom en dylik rabatt klart överstigande jämförbara mindre investmentbolag menar vi att det finns ett betydande övervärde i den onoterade portföljen. Förhoppningsvis kommer dessa värden att utkristalliseras när marknadsturbulensen minskar och Dividend Sweden kan återuppta sin framgångsrika verksamhet med utdelning av innehav till aktieägarna. Med 2 MSEK i kassan och inga finansiella skulder har dessutom bolaget goda möjligheter att ingå fler avtal om intressanta ägarspridningar. 

Kort om Dividend Sweden
Ordförande: Jacob Dalborg
VD: Bo Lindén
CFO: Tobias Berglund
Lista: NGM Nordic SME

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analyserat bolag har innehav i TradeVenues emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.