Rapportkommentar
2 Nov, 2023
Dividend Sweden rapportkommentar

Dividend Sweden - Rapportkommentar Q3 2023

Uppdaterad:
2 Nov, 2023

Lagt tid på potentiella strukturaffärer

Dividend Sweden kämpar i motvind med generellt sjunkande aktiemarknader och ett begränsat intresse för småbolagsinvesteringar. Givet det rådande marknadsklimatet har företaget varit restriktiv, både kring nyinvesteringar och emissionsgarantier. Istället har företaget riktat fokus mot att hjälpa sina befintliga portföljbolag med kompetens samt i mindre utsträckning kapital. Företaget har också lagt en hel del tid på potentiella strukturaffärer som i slutändan kan generera stort värde.  Under kvartalet (1/7 - 30/9) genomfördes investeringar för endast 2,3 MSEK, vilket kan jämföras med 4,4 MSEK för motsvarande period föregående år. För 12-månadersperioden som helhet uppgick dock investeringsbeloppet till 19,7 (23,4) MSEK. Företagets bokförda värde på aktieportföljen uppgick till 63,5 MSEK, vilket är 2,2 MSEK lägre än värdet vid förra kvartalets utgång. Den noterade portföljen utgjorde endast 2,9 (7,4) MSEK av detta värde. Som ses ovan minskades det totala portföljvärdet under kvartalet men det är viktigt att poängtera att detta beror på en negativ kursutveckling för de noterade innehaven. Det bokförda substansvärdet för de onoterade innehaven ökade med ca. 4%, till 60,6 (58,3) MSEK. Vidare, genomfördes en riktad emission om 1,7 MSEK för att stärka företagets likviditet och vid utgången av kvartalet uppgick företagets likvida medel till 1,1 MSEK.

Ägarspridningen av KruSwiss Agro skjuts på framtiden samtidigt som det överlägset största innehavet Evendo fortsätter utvecklas väl

På grund av det nuvarande marknadsläget har både antalet noteringar och ägarspridningar via utdelningar varit på en lägre nivå jämfört med tidigare. KruSwiss Agro är ett företag som Dividend Sweden har ett ägarspridningsavtal med sedan början av detta år. Bolaget tillverkar och säljer CBD- och hampaprodukter, ett område som investerare visat stort intresse för under senare tid. Trots detta meddelade Dividend Sweden efter kvartalsskiftet, att de till följd av marknadssituationen beslutat att avvakta ägarspridningen och därmed noteringen till 2024. Företagets i särklass största innehav, Evendo Ltd, fortsätter att utvecklas mycket väl enligt företagsledningen. Evendo har utvecklat en unik och automatisk sökplattform för event. Bolaget växer snabbt och har idag över 250 000 användare. Evendo har nyligen färdigställt sin nya plattform där denna plattform kommer att lanseras inom kort. Plattformen förväntas kraftigt öka affärsvolymen vilket i sin tur estimeras ha en stor positiv påverkan på både resultat och omsättning. När detta bolag väl noteras bedömer vi att det finns goda förutsättningar för att betydande övervärden kan komma att synliggöras. För närvarande äger Dividend Sweden ca 235 000 aktier i Evendo, vilket motsvarar ett värde på ungefär 34 MSEK eller 54% av det totala portföljvärdet, om man använder sig av aktiepriset vid den senaste emissionen (10,75 GBP/aktie) och dagens växelkurs.

Dividend Sweden i bra läge när marknaden vänder

Som tidigare nämnts, har tredje kvartalet präglats av generellt sjunkande aktiemarknader samt ett lågt investeringsintresse för småbolag. Detta har i sin tur påverkat både värdet på Dividend Swedens noterade portföljbolag negativt samt aktiekursen. Aktien handlas för närvarande till endast ca 30% av det redovisade substansvärdet och vi tror i likhet med den senaste rapportkommentaren att intresset för bolagets affärsidé med en stabil avkastning till aktieägarna via aktieutdelningar borde öka väsentligt vid ett förbättrat marknadsklimat. Vi bedömer också att i ett bättre marknadsklimat finns det förutsättningar för att realisera potentiella övervärden i den onoterade aktieportföljen. Räkenskapsåret för Dividend Sweden har dessutom ändrats till kalenderåret, vilket innebär att innevarande kalenderår förlängs med 3 månader, fram till 31/12 2023.  

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.