Rapportkommentar
14 May, 2024
dividend rapportkommentar första kvartalet 2024

Dividend Sweden - Rapportkommentar Q1 2024

Uppdaterad:
14 May, 2024

Fortsatt låg aktivitet

I likhet med Q4 utmärktes början av 2024 av stigande aktiekurser med ökad aktivitet och en mer positiv framtidssyn bland investerare. Marknaden för den typ av små tillväxtbolag som Dividend investerar i, har dock fortsatt varit svalt även om företagsledningen mot slutet av kvartalet började märka av ett större intresse för bolagen noterade på de mindre listorna. Till följd av marknadsklimatet investerades endast 0,9 MSEK, vilket kan jämföras med 10,2 MSEK under motsvarande period föregående år. För att  få tillgång till ytterligare kapital och därigenom både fokusera mer på andra affärsmöjligheter - samt de innehav som företagsledningen har störst förhoppningar på - valde Dividend att fortsätta minska på den noterade portföljen. Dessutom genomfördes en riktad emission om ca 1,3 MSEK till en begränsad grupp investerare under kvartalet.

div analys q1 2024

Vid kvartalsskiftet uppgick värdet på den noterade portföljen till 1,1 MSEK, vilket kan jämföras med 1,7 MSEK vid förra kvartalets utgång. Den onoterade portföljens bokförda värde (55,1 MSEK) uppgick ungefär till samma nivå som vid årsskiftet. I likhet med tidigare rapporter består den onoterade portföljen till största del av bolag som Evendo, Medicortex, Classic Living och Bember. Enligt företagsledningen fortsätter flera av dessa bolag att utvecklas väl, vilket framgår av nedan. Det är dock viktigt att poängtera att denna utveckling inte avspeglas redovisningsmässigt då det bokförda värdet är oförändrat, så länge inte någon emission eller större transaktioner genomförs. Vid utgången av kvartalet uppgick likvida medel till 0,1 MSEK. Till det ska läggas värdet på de noterade innehaven som kan sägas utgöra en likviditetsreserv.  

Återupptagen affärsaktivitet att vänta

Den ökade riskaptiten medför att företagsledningen räknar med att stänga flera affärer i form av ägarspridningar under de närmaste månaderna, vilket skulle innebära återupptagna utdelningar av aktier till Dividends aktieägare. Av de bolag som ingår i Dividend Swedens aktieportfölj utvecklas Bember och Evendo fortsatt bäst. Bember är ett norskt fintechbolag som har utvecklat teknologiska lösningar för att förbättra och effektivisera fastighetsutveckling. Företaget har haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 45% med ett plusresultat varje år under de senaste fyra åren. Under 2023 lyckades de uppnå en omsättning om ungefär 190 MNOK med ett resultat om ca 20 MNOK. De avser att nu tillsammans med sin samarbetspartner Siemens försöka öka tillväxttakten ytterligare genom att etablera sig i Tyskland, Österrike och Schweiz. 

dividend sweden analytisk kommentar q1 2023

Vad gäller det största aktieinnehavet Evendo - som står för drygt 55% av det totala portföljvärdet – fortsätter verksamheten att utvecklas väl. Bolaget har för närvarande det största bokningsbara lagret av evenemangsrelaterade produkter och tjänster i världen samtidigt som de nyligen har lagt till 1,9 miljoner hotell. Under 2024 planerar bolaget dels att öka sitt befintliga utbud och dels att lägga till transport som ett nytt segment på plattformen. Målet är att förhandla Evendo till en “one- stop-shop” där användaren ska kunna handla allt som hör till fritid, sociala evenemang och resor. Detta för att kunna generera merförsäljning. Med hänsyn till den positiva utvecklingen i flera av Dividend Swedens portföljbolag samt avsaknaden av några transaktioner i flera bolag som skulle fungera som värdehöjande, bedömer vi att det finns goda förutsättningar att betydande övervärden synliggörs vid transaktion, notering eller försäljning.  

Fortsatt stor substansrabatt

Dividend Sweden har under de senaste två åren kämpat i motvind, där investerare visat ett begränsat intresse för affärsidén - att investera i mindre tillväxtbolag med stort kapitalbehov - för att sedan främst dela ut dessa till bolagets ägare. Det medför att aktien för närvarande handlas till enbart 25% av det redovisade substansvärdet om 0,71 SEK per aktie. Om vi dessutom har rätt i vår bedömning att det finns betydande övervärden i den onoterade portföljen är substansrabatten ännu större. Skulle det positiva marknadssentimentet fortsätta att förbättras borde det finnas utrymme att en del av dessa värden synliggörs. Företagsledningen är väl medvetna om denna stora rabatt och kommer därför - i förhoppning om att minska den – försöka öka kännedomen kring portföljbolagen och dess potential.

Till delårsrapporten

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Dividend Sweden är delägare i TradeVenue. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.