Rapportkommentar
27 Feb, 2024
Dividend Sweden rapportkommentar

Dividend Sweden - Rapportkommentar Q4 2023

Uppdaterad:
27 Feb, 2024

Fortsatt låg aktivitetsnivå

Q4 utmärktes av stigande aktiekurser och ökade aktivitet på de flesta marknader. Detta till följd av att det uppstod en bred samsyn bland världens aktieinvesterare i slutet av året om att räntorna hade ”peakat”. I Sverige steg exempelvis OMX30 med 12% samtidigt som OMX Stockholm PI uppvisade en uppgång på 14%. Än så länge verkar dock den mer optimistiska framtidssynen och ökade riskbenägenheten bland investerare inte letat sig ned till microcap-bolagen.  Givet marknadsklimatet har Dividend Sweden fortsatt varit restriktiva, både vad gäller investeringar samt att tillhandahålla emissionsgarantier. Under kvartalet investerade företaget endast 0,8 MSEK, vilket kan jämföras med 20,5 MSEK under hela räkenskapsåret (15 månader). För att kunna få tillgång till ytterligare kapital och därigenom kunna fokusera mer på de onoterade innehav där de har högst förhoppningar har Dividend Sweden valt att fortsätta minska den noterade portföljen. Vid kvartalsskiftet var det bokförda värdet för denna portfölj ca 1,7 MSEK, vilket kan jämföras med 2,8 MSEK vid förra kvartalets utgång. Det bokförda substansvärdet för den onoterade portföljen minskade också under kvartalet till 55,4 (60,6), vilket främst kan förklaras av konkurserna i Inbooks och Learning 2 Sleep L2S. Dessa två konkurser hade en negativ effekt på aktieportföljen med ca. 4,7 MSEK. Den onoterade portföljen består nu till största del av Evendo, Medicortex, Classic Living och Bember, där flera av dessa enligt företagsledningen haft en positiv utveckling. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte avspeglas i redovisningen då det bokförda värdet för dessa innehav inte förändras, så länge inte någon emission eller någon annan större transaktion görs. Vid utgången av kvartalet uppgick likvida medel till 0,8 MSEK. Till det ska läggas värdet på de noterade innehaven, som utgör en likviditetsreserv.

Flera intressanta portföljbolag

Med hänsyn till det rådande marknadsklimatet har både antalet noteringar och ägarspridningar varit på en lägre nivå under en längre period. Det finns dock anledning att tro att enligt ovan kommer att öka i omfattning när marknadsklimatet stegvis förbättras. Bember och Evendo är de bolag i portföljen som för närvarande utvecklas bäst. Bember är ett norskt fintechbolag, som har utvecklat tekniska lösningar som kan förbättra och effektivisera fastighetsförvaltningen. Företaget har haft en genomsnittlig tillväxt om 45% per år med ett positivt resultat under de senaste fyra åren. Nu satsar bolaget på att öka tillväxten ytterligare genom att i samarbete med Siemens etablera sig i Tyskland, Schweiz och Frankrike. Vad gäller företagets största innehav, Evendo, har deras nya plattform nu lanserats som kraftigt förväntas öka affärsvolymen. Plattformen lanserades i december 2023 där de redan har sett en hög trafikökning till deras hemsida. Med tanke på båda dessa bolags positiva utveckling bedömer vi att det finns goda förutsättningar att stora övervärden kan komma att synliggöras när dessa bolag längre fram noteras eller säljs. Under kvartalet tecknade Dividend Sweden ett avtal om att förvärva en aktieportfölj från eBlitz Group, där köpet skulle genomföras genom en riktad emission. Stämman röstade dock nej till den riktade emissionen med bakgrund av att styrelsen inte längre stödde förslaget, då det framkommit ny information gällande värderingen av eBlitz aktieportfölj. Styrelsen utvärderar fortsatt möjligheterna till en affär men med justerade villkor.

Hög substansrabatt

Under kvartalet sjönk Dividend Swedens aktiekurs med ca 25%, vilket innebar att kursnedgången under hela 2023 uppgick till 60%. Med inriktning på att investera i mindre tillväxtbolag med stort kapitalbehov – för att sedan främst dela ut dessa till bolagets aktieägare – befinner sig bolaget inom ett område som många investerare skyr. Det är dock att notera baserat på det redovisade substansvärdet vid årsskiftet handlas aktien för närvarande till en substansrabatt om ca 75%. Om vi dessutom har rätt i vår bedömning att det finns övervärden i portföljen, som kan synliggöras vid utdelning till aktieägarna, notering eller försäljning, är rabatten än större. Skulle sedan det positiva marknadssegmentet börja leta sig ner till de mindre aktielistorna finns det en stor potential för att den negativa kursutvecklingen förbyts i dess motsats.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Dividend Sweden är delägare i TradeVenue. Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.