Rapportkommentar
17 Feb, 2020
FastPartner rapportkommentar Q4 2019

FastPartner rapportkommentar Q4 2019

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Q4 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Q4 bästa kvartalet någonsin
- Fortsatt stora positiva orealiserade värdeförändringar
- Nya mål

Rapportkommentar.  
Q4 bästa kvartalet någonsin. Hyresintäkterna ökade i kvartalet med hela 23%, vilket var en betydligt högre ökningstakt än tidigare under året. För kvartalet fortsatte nettouthyrningen att förbättras och under helåret uppgick den till 34 MSEK. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår nu till 91,0% (89,7). Detta tillsammans med färdigställda hyresgästanpassningsprojekt och hyror från förvärvade fastigheter under 2018 och 2019. Driftnettot i kvartalet steg med 31% till 316 MSEK (242), vilket motsvarar en överskottsgrad om 69,6% (65,7).  Förvaltningsresultatresultatet steg med lika mycket och uppgick till 228 MSEK (242). Detta resultat är dock påverkat positivt av nya redovisningsregler angående redovisningen av tomträttsavgälder, som nu redovisas som en finansiell post. Det rullande årliga förvaltningsresultatet (4 kvartal framåt) uppgår nu till 950 MSEK, vilket var ett mål som var satt att nå förts år 2020.

Fortsatt stora positiva orealiserade värdeförändringar. Under kvartalet fortsatte fastighetsbeståndet att ha en positiv värdeutveckling. Under kvartalet redovisades en uppvärdering om 1420 MSEK och för 2019 totalt var beloppet 2588 MSEK. Det vägda direktavkastningskravet vid värderingarna sjönk till 4,6% (5,4), till följd av fortsatt lägre avkastningskrav men även de högre hyresnivåerna påverkade. Bokfört värde på Fastpartners fastighetsportfölj steg under året till 28,2 mdr SEK (22,3). Av denna ökning utgjorde således ca 45% av orealiserade värdeförändringar och resten av fastighetsförvärv och investeringar. Trots dessa stora investeringar har soliditeten i koncernen under året förstärkts till 42% (39). Förutom ett positivt kassaflöde har detta varit möjligt genom en emittering av D-aktier om ca 700 MSEK. Dessa aktier har i likhet med preferensaktier en fast utdelning men har fördelen att av kreditvärderingsinstituten till fullo betraktas som eget kapital.
 
Nya mål. Med 85% av hyresintäkterna från den fortsatt starka hyresmarknaden i Stockholm och med 11% av hyreskontrakten värdemässigt som står inför omförhandling samt färdigställandet av ett antal projektinvesteringar i fastigheter gör att vi räknar med att hyresintäkterna fortsätter att stiga ifrån nivån från 2019. Till det kommer så förvärvet av ett antal fastigheter under 2019 som får full effekt under 2020. Detta inkluderar fastigheten Herrjärva i Solna med årliga hyresintäkter om 78 MSEK, som tillträds i mars. I och med att bolagets mål för förvaltningsresultatet (se ovan) är uppnått kommer bolaget att återkomma med nya mål under året. Fastpartners långsiktiga substansvärde per stamaktie (EPRA NAV) uppgick vid årsskiftet till 83 SEK per aktie, vilket innebär en ökning under det gångna året på 38%. Detta kan jämföras med en aktiekurs som under 2019 steg med 64%. Aktien handlas efter den kraftiga kursuppgången med en premie drygt 30% i förhållande till substansvärdet enligt ovan. En avkastning på eget kapital om nästan 40% under förra året är och en följd av tidigare år med överavkastning förklarar denna värdering. Dessutom utgör det låga bokförda värdet på bolagets stora bestånd av hyresrätter en stor potential för snabb framtida värdetillväxt.

Kort om FastPartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
Finanschef: Daniel Gerlach
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.