Rapportkommentar
14 Feb, 2021
Fastpartner rapportkommentar Q4 2020: "Ambitiösa tillväxtmål"

Fastpartner rapportkommentar Q4 2020: "Ambitiösa tillväxtmål"

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Q4 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Pandemins påverkan fortsatt marginell
- Högt ställda mål
- Något sänkta hyresprognoser inför 2021

Rapportkommentar
Pandemins påverkan fortsatt marginell. Pandemins påverkan på Fastpartner fortsätter att vara marginell och hyresintäkterna ökade i Q4 med ca 2% till 462 MSEK (454). Bolaget har också kunnat glädja sig åt ett stort antal nytecknade kontrakt under de senaste månaderna trots osäkerheten på hyresmarknaden. Hyresökningstakten i kvartalet var dock lägre än tidigare under året och för helåret var ökningen nästan 7%, varav i jämförbart bestånd 0,5%. Förutom ökningen beroende på nytecknade kontrakt samt färdigställda hyresgästanpassningar kom tillväxten från hyror i förvärvade fastigheter. Fastighetsbeståndet har i jämförelse med för ett år sedan ökat till ett värde om 31,3 MdSEK (28,2). Av ökningen består ca 1,6 MdSEK av fastighetsförvärv, ca 500 MSEK av investeringar och 1,1 MdSEK av orealiserade värdeförändringar. Uthyrningsgraden fortsätter att vara på en mycket hög nivå om ca 91% (justerat för projektfastigheter).  Ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen men också en lägre nivå på reparationer och underhåll gjorde att fastighetskostnaderna fortsatte att vara låga och Fastpartner kunde för helåret redovisa en överskottsgrad för helåret om hela 71,3% (69,5), över helårsmålet om 70%. Förvaltningsresultatet före värdeförändringar och andel i intressebolags resultat steg under året med ca 12% till 930 MSEK (828), dvs betydligt snabbare än hyrestillväxten.  Främst till följd av att lånebördan steg med drygt 1 MdSEK i jämförelse med för ett år sedan (14,6 MdSEK i jämförelse med 13,4 MdSEK) ökade räntekostnaderna till 310 (287). Medelräntan på bolagets samtliga lån uppgick vid årsskiftet till 1,7% (1,9). Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgick vid samma tidpunkt till ca 970 MSEK (950).

Högt ställda mål. Med ett mål om att nå ett förvaltningsresultat om 1 500 MSEK år 2025, dvs en ökning om minst 10% per år är kraven på Fastpartners företagsledning höga. Även om en effektivisering av fastighetsdriften är tänkt att ge en ökning av överskottsgraden till 75% är behovet av hyrestillväxt betydande för att nå detta mål. Med ett scenario med begränsade möjligheter till hyreshöjningar måste tillväxten ske antingen via förvärv eller utveckling av den stora egna projektportföljen. Pågående projektinvesteringar i befintliga fastigheter uppgick till årsskiftet till 1,2 MdSEK med en återstående investeringsnivå om ca 400 MSEK. Dessa investeringar beräknas alla att med ett undantag att bli klara under året. Med outnyttjade byggrätter motsvarande ca 430 tkvm (varav ca en tredjedel utgörs av bostäder) finns betydande möjligheter att internt generera den tillväxten. Vi har i vår prognos dock antagit att företaget i alla fall under innevarande år – till dess att de mer långsiktiga effekterna av pandemin är överblickbara – kommer att vara relativt försiktig med att dra igång nya projekt. Med en nettobelåningsgrad om endast ca 45% är dock Fastpartner väl positionerat för fortsatta fastighetsförvärv.

Något sänkta hyresprognoser inför 2021.  Den utdragna pandemin riskerar att leda till fler konkurser bland hyresgästerna och att osäkerheten ökar på hyresmarknaden med mindre höjningar av hyrorna för de kontrakt som ska omförhandlas under året (ca 8% av det totala kontraktsvärdet) än vi tidigare räknat med. Vi prognostiserar nu att hyresintäkterna under året ökar med 4%, främst drivet av en större portfölj. Trots en kall vinter med ökade uppvärmningskostnader som följd räknar vi med en överskottsgrad som stiger till 72%. Även om aktiekursen har återhämtat sig från botten i slutet av mars handlas aktien ca 10% än för ett år sedan och därmed i nivå med det långsiktiga substansvärdet (EPRA/NAV) om 91 SEK. Det låga bokförda värdet på bolagets byggrätter också en stor potential för framtida värdetillväxt.

Kort om Fastpartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
CFO: Daniel Gerlach
Lista: Mid Cap Stockholm 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.