Emissioner
22 Feb, 2023
Företrädesemission mahvie minerals

Mahvie Minerals företrädesemission 2023

Uppdaterad:
21 Mar, 2023

Utveckling av nya mineraltillgångar är av stor betydelse för samhället för att tillgodose elektrifieringens och den gröna omställningens kraftigt växande behov. Med pågående företrädesemission i Mahvie Minerals ges investerare en möjlighet att investera inte bara i etiskt försvarbara gruvprojekt som talar till rådande megatrender, utan i projekt där tidigare lönsam drift möjliggjort att en stor del av infrastrukturen omkring redan är på plats.

Bolagsbeskrivning

Mahvie Minerals är verksamma inom prospektering och gruvutveckling i Norden. Bolaget identifierar, förvärvar och ska utveckla intressanta mineralprojekt fram till försäljning av metallkoncentrat. Projektportföljen är inriktad på basmetaller med fokus på koppar, zink och bly, men även guldtillgångar. Bolagets primära målsättning är att på medellång sikt sätta minst en gruva i drift, alternativt sälja av motsvarande tillgång. I linje med ovan verkar företagsledningen för att bygga upp en bred och förstklassig projektportfölj.

Mahvie Minerals grundades år 2021. I bolagets prospekteringsportfölj ingår det norska Mo i Rana-projektet med huvudsaklig exponering mot koppar, zink och bly, som förvärvades i början av 2022. Bolaget förvärvade även guld–koppar-projektet Haveri, beläget i Finland intill Tammerfors guldbälte, från Bluelake Mineral under sommaren 2022.

Mahvie Minerals ledning utgörs av VD Per Storm och CFO Thomas Häggkvist, båda med mångårig erfarenhet inom prospektering och gruvdrift. 

mahvie minerals nyemission

Mahvie Minerals står redo att dra nytta av ökad politisk press för tillståndsgivning

Låga trösklar för gruvdrift. I Mahvie Minerals finns ett samlat antal intressanta gruvprojekt inom främst koppar, zink, bly och guld. Till skillnad från många andra bolag inom samma bransch kan Mahvie Minerals, med sina två projekt, visa upp att det historiskt bedrivits lönsam gruvdrift där Bolaget nu har projekt. Förutom de kostnader som därmed redan är nedlagda inte bara i själva gruvorna utan även i form av infrastruktur (såsom vägar och annan smält- och anrikningsverk) och tidigare prospekteringsarbeten, främst borrning, begränsar detta också risken vid eventuellt genomförande av dessa projekt. Det föreligger således låga trösklar för att starta gruvdrift och kostnaderna är i detta skede även överblickbara.

mahvie minerals företrädesemission

Tillståndsprocesserna är en utmaning för de flesta gruvprojekt. Med dagens metallpriser och de långsiktiga prognoser som finns för dessa, kombinerat med avsaknaden av större driftsatta projekt framför allt i politiskt stabila länder, torde finansiering vid eventuellt godkännande av gruvtillståndsansökan enligt vår mening vara relativt lätt att erhålla. Dessutom är det inte troligt att Mahvie Minerals kommer att genomföra projekten på egen hand, utan att göra det tillsammans med en partner eller sälja hela projektet. Tillståndsprocesserna är dock en utmaning för alla projekt – speciellt de i Sverige. Flödesschemat för att uppnå gruvdrift är en omfattande process i Sverige med fyra övergripande steg: undersökningstillstånd, bearbetningskoncession, miljötillstånd och övriga tillstånd så som markanvisning och bygglov. I de nordiska grannländerna där bolaget bedriver sin nuvarande verksamhet ser processen likartad ut. 

Mahvie Minerals emission

Politisk press ökar för mer liberal tillståndsgivning. Den politiska pressen i Norden kan komma att tillåta en ökning av nya gruvprojekt – inte bara till följd av de ekonomiska argumenten, utan för att det ska finnas råvaror för att bidra till den gröna omställningen – vilket vi bedömer gör Mahvie Minerals till en intressant placering. Även om samtliga projekt inte är garanterade att sättas i drift under de närmaste fem åren bör de samlade indikerade mineraltillgångarna gott och väl balanseras mot nuvarande börsvärde om endast 16 MSEK inklusive pågående företrädesemission om ytterligare ca 16 MSEK. 

Metallmarknaden

Historiskt sett har de större gruvbolagen med ”full in-house produktion” varit de som investerat mest i prospekteringsprocessen. 2011 innebar dock ett trendbrott där de mindre prospekteringsbolagens tillväxttakt numera överträffar storbolagens. Det ska dock nämnas att storbolagen av naturliga skäl fortfarande står för de största investeringarna. Under rådande ekonomiska förutsättningar framstår mindre snabbfotade aktörer med relativt lägre kostnadsstruktur som konkurrenskraftiga alternativ till storbolagens avtagande stordriftsfördelar vid prospektering av allt mer osäkra satsningar.

Prisnivåerna för de flesta metaller har under de senaste två åren varit uppåtriktade även om en viss nedkylning har skett under den senaste tiden efter bland annat sämre signaler från den kinesiska industrin. Den viktigaste drivkraften till de stigande priserna är miljödebatten och omställningen till ökad användning av el i olika sammanhang, vilket i sin tur kräver metaller av olika slag. Hur metaller ska finnas i tillräcklig utsträckning till elbilars batterier är till exempel en välkänd diskussionspunkt. Gemensamt för metallmarknaderna är ett trögrörligt utbud på grund av den tidskrävande processen att komma i gång med ett projekt. Detta även i länder där tillståndsprocessen inte är lika lång som i Sverige.

Gruvportfölj

Gruvområdet Mo i Rana är beläget i centrala Norge. Områdets geologiska miljö är av kunniga geologer bedömd som gynnsam för polymetalliska VMS-fyndigheter, i synnerhet det nedlagda Brownfield-projektet Mofjell-gruvan (Mofjellet). Under åren 1928 till 1987 producerade gruvan 4,35 miljoner ton malm med genomsnittliga halter om 3,61 % zink, 0,71 % bly och 0,31 % koppar. Silverhalten uppgick till 10 g/t och guldhalten 0,3 g/t. Mellan åren 2007 och 2010 genomfördes ett omfattande prospekteringsarbete i området om totalt 147 borrningshål. Bolaget uppskattar, baserat på ovan, en potential i området om cirka 5 miljoner ton med en halt om 3,8 % zinkekvivalenter. Tidigare ägare bedöms ha investerat ca 32 MSEK i projektet, i dagens penningvärde.

Haveri ligger i närheten av Tammerfors, sydvästra Finland. Under åren 1942 till 1962 bröts 1,5 miljoner ton med halter om 3,5 g/t guld och 0,5% koppar. Sedan gruvans stängning har omfattande prospektering om bl.a. 126 diamantborrhål och cirka 30 000 borrmeter genomförts. År 2014 upprättade Palmex Mineral en Preliminary Economic Assessment (PEA) genom SRK Consulting, med en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t.

Motiv & Finansiering

Mahvie Minerals ledningsgrupp bedömer att både Mo i Rana- och Haveri-projekten har goda förutsättningar för värdeökning. För att synliggöra dessa värden planerar bolaget att genomföra omfattande satsningar under det kommande året.

Bolaget kommer inledningsvis att genomföra en borrkampanj i Mo i Rana om cirka 5 000 meter, och upprätta en mineraltillgångsbedömning indikativt under det första halvåret 2023 samt en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) för Mofjellet under det fjärde kvartalet 2023. Bolaget undersöker även möjligheterna för en kompletterande borrning i Mo i Rana och Haveri, där analysarbete pågår parallellt med ansökan om förlängning av undersökningstillståndet.

Med hänsyn till de fastlagda utvecklingsplanerna har styrelsen i Mahvie Minerals beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 16,2 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

 • Emissionsbelopp: Emissionslikviden uppgår till ca 16,2 MSEK före utnyttjande av teckningsoptioner och före avdrag för emissionskostnader. Teckningsoptionerna kan som mest tillföra ytterligare ca 9,7 MSEK.
 • Teckningskurs: 2,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt).
 • Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.
 • Teckningsoptioner: Varje en (1) teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.
 • Teckningsperiod: 22 februari – 8 mars 2023.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: ca 65 % (ca 10,5 MSEK).

Digitala investerarträffar

Mahvie Minerals VD, Per Storm, kommer att presentera bolaget på investerarträffar vid två tillfällen under teckningsperioden. Vid båda investerarträffarna ges möjlighet att följa presentationen digitalt och delta i efterföljande frågestund, alternativt se evenemangen i efterhand. Anmälan görs hos respektive arrangör:

 • Torsdag, 23 februari, 08:40–09:15 – ProHearings kapitalmarknadsdag.
  ANMÄL DIG HÄR
 • Torsdag, 2 mars, 17:00–18:00 – Financial Hearings. 
  ANMÄL DIG HÄR
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.