Analys
20 Oct, 2021

NFO Drives analys

NFO Drives rapportkommentar Q4 2021 (Läs den fullständiga analysen med grafiska element i PDF-format här)

- Trendbrott under Q4
- Komponentbrist vid olycklig tidpunkt
- Fokus på 2023

Rapportkommentar
Trendbrott under Q4
. Efter en stark försäljningsutveckling under årets tre första kvartal skedde ett trendbrott under det senaste kvartalet. Den redovisade försäljningen under kvartalet uppgick i och för sig till 11,2 MSEK (9,2) - en ökning på 22% - men innehåller en internfakturering som innebär enbart en marginell försäljningsökning. För helåret innebar det att omsättningen steg med drygt 10% borträknat ovanstående fakturering. Trots ett gott orderläge vid kvartalets ingång har bolaget till följd av komponentbrist inte kunnat leverera i önskad takt och innebär att leveranser om ca 0,8 MSEK förskjutits under året. Dessutom har några av bolagets större kunder till följd av pandemin inte kommit tillbaka i den takt som företagsledningen förväntat sig. Komponentbristen och ökade transportkostnader ledde också till avsevärda kostnadsökningar, som de tre genomförda prishöjningarna inte kunde kompensera för. Det ledde till att bruttomarginalen (justerat för internfaktureringen) sjönk till enbart 22% (27). Till det kommer så att rörelsekostnaderna nu helt planenligt stiger kraftigt till följd av de satsningar som bolaget gör främst på produktutvecklingssidan. Personal- och övriga kostnader steg med drygt 0,8 MSEK i jämförelse med motsvarande kvartal förra året och ledde sammantaget till att bolaget redovisade en rörelseförlust efter avskrivningar (EBIT) om 0,8 MSEK (+0,5).  En negativ utveckling av rörelsekapitalet bland annat till följd av leveransproblemen ledde tillsammans med rörelseförlusten till att kassaflödet från rörelsen försämrades och uppgick till -2,5 MSEK (1,6). Till följd av förra årets nyemission är bolagets finansiella ställning mycket stark och trots det negativa kassaflödet uppgick nettokassan vid årsskiftet till 15,7 MSEK.

Komponentbrist vid olycklig tidpunkt. Den internationella bristen på halvledare kommer vid en olycklig tidpunkt för NFO Drives, där företagsledningens fokus har varit att kraftigt öka satsningarna på produktutveckling (vilka alla kostnadsförs och inte aktiveras). Flera konsulter har anställts och två konsultbolag har anlitats med mål att få ned tillverkningskostnaderna och öka tillämpningsområdet. Samtidigt har företagets kostnader för marknadsföring ökat genom förra årets tillkomst av ett försäljningskontor. Nu tvingas ledningen också i ökad utsträckning arbeta med varuförsörjningskedjan och prishöjningar. Glädjande nog verkar företaget ha fått igenom en prishöjning om ca 15%, vilken har accepterats av bolagets OEM-kunder. Även om bolaget uppger att detta ska vara tillräckligt för att komma tillbaka till en mer traditionell bruttomarginal finns det en uppenbar risk att detta inte räcker när nu även dollarn – vilken är den huvudsakliga inköpsvalutan – stiger mot den svenska kronan. Förhoppningsvis ska introduktionen av den nya versionen av NFO Optimal under slutet av första halvåret bidra till att på längre sikt förbättra bruttomarginalen.

Fokus på 2023. Under förutsättning att komponentbristen inte förvärras finns förutsättningar enligt vår mening att innevarande år försäljningsmässigt innebär ett stort steg framåt. Ny EU-lagstiftning, intensifierad marknadsföring, nya mer konkurrenskraftiga produkter och en allt mer breddad kundkrets till nya områden gör att företagets egen prognos om en minst 20% ökning av försäljningen under 2022 framstår enligt oss som försiktig. Enbart de prishöjningar som genomförts under 2021 och i början av detta år borde innebära en 20% ökning av omsättningen. Till det kommer så att bolaget uppger att deras frekvensomriktare för närvarande utprovas av tre potentiellt mycket stora kunder. Även om den initiala effekten av en ny kund troligtvis är begränsad under första året är det viktigt att företagets beroende av några större dylika begränsas. Resultatmässigt kommer hela året och då framför allt första halvan att belastas av ovan nämnda produktutvecklingskostnader. Detta gör att även om bruttomarginalen återhämtar sig och försäljningen stiger med drygt 20% under året kommer företaget under året enligt vår prognos redovisa förlust i år. Först under 2023 kommer resultatet av genomförda åtgärder att synas på sista raden. Försäljningen under det året borde också påverkas positivt av att UL-certifieringen av produkterna då beräknas vara klar, vilket gör det möjligt att marknadsföra dessa i länder som USA. Vi har för 2023 räknat med en nästan 30% ökning av omsättningen. 

----------------------------------------

Rapportkommentar Q3 2021 (Läs den fullständiga rapportkommentaren med estimat och grafiska element här)

- Den positiva utvecklingen fortsätter
- Produktutveckling högst på agendan
- Fokus på 2023
 
Rapportkommentar
Den positiva utvecklingen fortsätter. Efter en stark Q2 rapport fortsatte den positiva utvecklingen under det senaste kvartalet med en omsättningsökning om ca 26%. Det innebar att omsättningen steg till 8,2 MSEK (6,5). Pandemins effekter börjar nu klinga av vilket ökar efterfrågan från bolagets befintliga kunder och marknadsföringsmöjligheterna. Tysklandssatsningen med ett kontor i landet börjar också ge utdelning med en större order och ett antal mindre. I Schweiz fortsätter intresset för bolagets teknik att växa även om flera av de orders som erhållits än så länge är av mindre storleksordning. Intressant att notera är också att bolaget anger fastighetsventilation, som ett växande område för bolagets produkter. Bristen på halvledare som bolaget tidigare har varnat för ledde inte till några leveransproblem men däremot kostnadshöjningar som inte fullt ut kunde kompenseras av gjorda prishöjningar. Bruttomarginalen sjönk därför till 24% (29). Detta tillsammans med bolagets ökade satsningar på försäljning och produktutveckling innebar att rörelseresultatet sjönk till 0,2 MSEK (0,4). Även kassaflödet utvecklades negativt till följd av de ökade rörelsekapitalbehovet. Efter den riktade nyemissionen i juli månad som tillförde bolaget ca 14 MSEK är bolagets finansiella situation mycket god med en nettokassa om 18 MSEK, vilket möjliggör fortsatta offensiva satsningar. Enligt bolaget var orderstocken vid kvartalsskiftet på en rekordhög nivå, vilket talar för en stark avslutning på året. 
 
Produktutveckling högst på agendan. Det som bolaget främst fokuserar på för närvarande är produktutvecklingen, där man nu arbetar på att ta fram nya modeller med en ny mekanisk konstruktion. Detta skulle möjliggöra en snabbare sammansättning och därmed lägre tillverkningskostnader. Även om tekniken prismässigt ur ett livscykelperspektiv är lägre än traditionella dito, är det relativt sett höga produktpriset en klar konkurrensnackdel. Minst lika viktigt är den satsning som bolaget inlett med att UL-certifiera produkterna. Detta möjliggör att bolagets OEM-kunder kan använda sig av NFOs produkter vid försäljning till länder som USA. Bolaget prognostiserar att när detta är klart under våren 2023 kan försäljningen till dessa kunder komma att öka med 30%.  Det skulle också möjliggöra att attrahera helt nya kunder. 
 
Fokus på 2023. Med tanke på ökade industriella aktiviteten och det stora antalet nya kunder bolaget attraherat och som i många fall ännu så länge bara resulterat i provorder räknar vi med att den starka försäljningsutvecklingen fortsätter in i nästa år. Även Tysklandssatsningen borde ge en ökad försäljning om ca 5 MSEK (vår uppskattning) under nästa år. Vi har därför för nästa år prognostiserat en 22% ökning av försäljningen. Genomförda och planerade prishöjningar, borde också under nästa år återställa bruttomarginalen till ca 30%. Däremot kommer de ökade produktutvecklingskostnaderna i form av bland annat löner och konsultkostnader, som alla tas direkt via resultaträkningen och inte aktiveras, göra att rörelseresultatet fortsätter att vara endast svagt positivt. Bolaget har också genom Tysklandssatsningen dragit på sig ökade kostnader. Ytterligare personalförstärkning vad avser försäljningen lär också bli aktuell under det närmaste året.  Det stora genombrottet för NFO Drives bedömer vi först kommer 2023, då satsningarna på produktutveckling ska ge resultat i form av mer användarvänliga och prismässigt konkurrenskraftiga produkter. Dessutom finns det förutsättningar att öka försäljningen till bolagets befintliga OEM-kunder med den nya certifieringen. För att nå den av oss prognostiserade 30% ökning av omsättningen under 2023 krävs också att bolaget får åtminstone en ny större OEM-kund. Med en högre volym skulle förutsättningarna för en förbättring av bruttomarginalen öka. Vi har antagit en bruttomarginal som det året stiger till 33%, vilket fortsatt är i underkant av vad bolaget borde kunna prestera. Trots fortsatt ökade rörelsekostnader skulle det innebära det första året för NFO Drives med ett ordentligt plusresultat. 
 
Kort om NFO Drives
Ordförande: Martin Hagbyhn
VD: Johan Braun
Lista: Spotlight
 
----------------------------------------
 

Rapportkommentar Q2 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Tillbaka på tillväxtspåret
- Riktad nyemission och nya finansiella mål
- NFO Drives går in i en expansionsfas

Rapportkommentar
Tillbaka på tillväxtspåret
. Efter att under närmare ett år påverkats av pandemin kunde NFO Drives i Q2 rapportera en 22% ökning av omsättningen till 8,7 MSEK (7,1). Företagsledningen räknar också med att försäljningen under andra halvåret kommer att bli ”väsentligt högre” än under första halvåret. Försäljningsökningen under Q2 sammanhänger inte bara samman med en ökad industriell aktivitet i spåren av minskade restriktioner utan även av öppnandet av eget försäljningskontor i Tyskland men också av ökat intresse för bolagets teknik inför den nya EU-förordning som trädde i kraft i juli. Denna innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras. Med NFOs teknik kan dessa problem vid installation elimineras. Bristen på halvledare som bolaget varnat för inför kvartalet ledde inte till några leveransproblem men däremot kostnadshöjningar.  Via prishöjningar kompenserades detta delvis och bruttomarginalen förbättrades marginellt till 31% (30). Även rörelsemarginalen ökade till 5,7% (4,2) och ledde till ett rörelseresultat efter avskrivningar om 0,5 MSEK (0,3). Detta trots ökade kostnader för Tysklandssatsningen och för produktutveckling (vilka kostnadsförs och inte aktiveras). Den ökade aktiviteten i bolaget ledde dock till ett ökat rörelsekapitalbehov i form av lageruppbyggnad och kundfordringar, vilket medförde ett negativt kassaflöde om 0,8 MSEK. 

Riktad nyemission och nya finansiella mål. Det ökade intresset för bolagets teknik bland annat i spåren av den nya EU-förordningen och de tillväxtmöjligheter detta skapar är bakgrunden till bolagsstämmans beslut den 9/7 att genomföra en riktad nyemission om 15 MSEK (vid börskurs 22 SEK). Denna emission ska göra det möjligt att investera i nya produktionsverktyg, utveckla ny funktionalitet på bolagets produkter som ökar användarvänligheten samt nyanställning av personal. NFO Drives får genom denna emission också in ett antal ”kvalificerade investerare”, som ger bolaget en större finansiell stabilitet inför eventuell framtida kapitalanskaffning men även vid förhandlingar med större kunder. Ett återkommande problem för NFO Drives har varit att kunder inte velat lägga en allt för stor andel av sina inköp hos ett bolag med låg omsättning och utan större ägare som garanterat bolagets fortlevnad. Bland de nya ägare som kommer in genom emissionen finns Grenspecialisten Förvaltnings AB. Detta bolag ägs av den framgångsrike Axisgrundaren Martin Gren och har under de senaste åren investerat i ett antal noterade bolag. I samband med emissionen har NFO Drives också satt upp nya finansiella mål i form av en omsättning om minst 100 MSEK år 2026. Vidare ska bruttomarginalen successivt förbättras och samma år uppgå till 40% med en rörelsemarginal om 20%.

NFO Drives går in i en expansionsfas. Det stora genombrottet för NFO Drives teknik har av olika skäl låtit vänta på sig. Försäljningsutvecklingen har i och för sig varit positiv de senaste åren (med undantag för pandemiperioden) men ska bolaget på sikt överleva måste försäljningen enligt vår mening komma upp i en helt annan nivå. En ökad försäljning och volym är också en nyckel för att få ned bolagets höga andel komponentkostnader och därmed kunna erbjuda lägre försäljningspriser men också förbättra den idag låga bruttomarginalen. Företagsledningen har med den förbättrade konjunkturen, det ökade intresset för bolagets teknik, den nya ägarbilden samt de satsningar som nu kan göras, med en nettokassa på 20 MSEK, en historisk möjlighet att få fart på verksamheten. Under andra halvåret lär knappast de positiva försäljningseffekterna som åtgärderna väntas medföra hinna visa sig. Men med de positiva signalerna från Q2 och ökade marknadsföringsmöjligheter till följd av minskade restriktioner på resandet räknar vi ändå med en 18% ökning av omsättningen under andra halvåret i förhållande till motsvarande period förra året. För 2022 har vi i vår prognos använt oss av bolagets egen målsättning om en 20% ökning av försäljningen (tidigare 15%). Ett mål som enligt vår mening definitivt inte framstår som orealistiskt med tanke på de satsningar som nu görs. Dessa kommer dock initialt att leda till högre kostnader (drygt 3 MSEK högre har vi prognostiserat) och under de första åren gå ut över resultatet för att först senare visa sig på sista raden. Den expansionsfas som bolaget nu går in i innebär ökade risker men skulle en 20% uthållig tillväxttakt visa sig möjlig väntar också en helt annan värdering och i nivå med när bolaget noterades för drygt 20 år sedan. 

----------------------------------------

Rapportkommentar Q1 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Pandemin fortsätter att begränsa försäljningen
- Flera positiva tecken i rapporten
- Vi prognostiserar fortsatt vinstförbättring
 
Rapportkommentar
Pandemin fortsätter att begränsa försäljningen. Det försäljningsgenombrott som vi förväntade oss under 2020 uteblev, mycket till följd av pandemin som begränsade företagets möjligheter att träffa nya kunder och marknadsföra sin teknik. Försäljningen under förra året minskade marginellt och 2021 har inlett med samma utveckling med en försäljningsminskning om 4% till 7,5 MSEK (7,8). Man ska dock ha i åtanke att åtminstone två månader av jämförelsemånaderna förra året var ”pandemifria” och första kvartalet förra året med historiska mått mätt var ett bra kvartal. Bolagets svårigheter att ta betalt för sina produkter framgick också av att bruttomarginalen sjönk till 22% (28). En oförmånlig produktmix i kvartalet förklarar den jämförelsevis låga marginalen. Tillfälligt ökade utvecklingskostnader (vilka i och med NFO Drives nya redovisningsmetod i sin helhet kostnadsförs med en gång) hade också en oförmånlig effekt på personalkostnaderna, vilket gjorde att bolaget sammantaget redovisade ett negativt rörelseresultat efter avskrivningar om 0,1 MSEK. Motsvarande resultat för ett år sedan var 0,25 MSEK. En positiv utveckling av rörelsekapitalet under kvartalet gjorde dock att den likvida ställningen förbättrades till 5,8 MSEK. I likhet med tidigare saknar bolaget räntebärande lån.
 
Flera positiva tecken i rapporten. En ny EU-förordning (som antogs redan 2019 men som kommer att träda i kraft först nu vid halvårsskiftet) väntas leda till ett markant ökat intresse för NFO Drives teknik). Denna innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras. Med NFOs teknik kan dessa problem vid installation elimineras. Men i och med att tekniken är relativt okänd krävs stora resurser för marknadsbearbetning. Ett uppmuntrande tecken i kvartalet är att Electron AG, som är bolagets distributör i Schweiz, på egen hand lyckats att sälja produkten till ett antal nya kunder. Även om värdet på dessa orders hittills är begränsat är det mycket viktigt att kännedomen om tekniken sprids på detta sätt. Vi sätter också stort hopp till det försäljningskontor i Tyskland, som NFO sätter upp i Tyskland under våren.  Ett annat uppmuntrande tecken i rapporten var att ledningen rapporterar om en utvärdering, som en större potentiell OEM-kund genomför på sina kylmaskiner med NFO Drives frekvensomriktare. Vikten av att få in fler OEM-kunder, som kan bidra till inte bara en ökad men också jämnare försäljning samt förhoppningsvis bättre marginaler kan inte nog överdrivas. Ytterligare ett positivt tecken i rapporten är också att offertaktiviteten ökat.  
 
Vi prognostiserar fortsatt vinstförbättring. Bolaget varnar i rapporten för att brist på halvledare kan komma att störa leveranserna under andra kvartalet. Den ökade offertaktiviteten verkar också få en begränsad påverkan i närtid. Vi sänker därför försäljningsprognosen för innevarande kvartal något, en period som också resultatmässigt kommer att börja belastas av satsningen i Tyskland. Ledningen fortsätter att ha en optimistisk syn på andra halvåret vilken vi delar. Vi räknar med att försäljningen under den andra halvan av året stiger med 20% (vilket är något högre än tidigare) i förhållande till motsvarande period förra året men som förutsätter att samhället öppnar upp igen och marknadsföringen kan intensifieras.  Vi lämnar vår prognos för 2022 oförändrad med en försäljningsökning om 15%. Denna är naturligtvis i högsta grad osäker men grundar sig till stor del på den extraförsäljning som vi förväntar oss kan uppnås via Tysklandssatsningen. Den inkluderar dock inte en eventuell framgång med ovan nämnda OEM-kund eller andra större utvärderingar som för närvarande genomförs. I likhet med vad vi skrivit tidigare är ökad försäljning och volym en nyckel till att få ned företagets höga komponentkostnader och därmed förbättra bruttomarginalen och medge ökade satsningar. Vi har i prognosen för nästa år antagit att denna förbättras till 32% (under förra året 28% och samma enligt vår prognos för året), vilket skulle vara en klar förbättring men långt under den nivå som borde vara möjlig i detta bolag.
 
 

----------------------------------------

Rapportkommentar Q4 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Kraftig försäljningsökning i Q4
- Flera faktorer talar för ökad försäljning under året
- Vi prognostiserar fortsatt vinstförbättring
 

Rapportkommentar

Kraftig försäljningsökning i Q4. NFO Drives rapporterade en ökning av omsättningen med drygt 40% till 9,2 MSEK (6,4) under årets sista kvartal. Leveransförseningarna till följd av komponentbrist under föregående kvartal kunde tas igen samtidigt som den underliggande efterfrågan fortsätter att öka. Företagsledningen rapporterar om ett nästan normaliserat affärsläge trots att nyförsäljningen bromsas av den pågående pandemin. Antalet återkommande kunder fortsätter att öka och uppgick vid årsskiftet till över 150 stycken vilket kan jämföras med ca 125 för ett år sedan och under 100 för tre år sedan. Kvartalets försäljningsökning innebär att omsättningen för helåret 2021 enbart sjönk marginellt. En något förbättrad bruttomarginal (38%) och lägre personalkostnader i kvartalet gjorde att rörelseresultatet efter avskrivningar steg till 1,5 MSEK (0,7). Även för helåret redovisades ett mindre positivt resultat. NFO Drives har i och med detta kvartal skrivit bort alla aktiverade utvecklingskostnader mot eget kapital och belastas inte av några avskrivningar på dessa (jämförelsesiffror har justerats i enlighet med det).  Trots ovanstående nedskrivning uppgår soliditeten till 63% och till följd av ett positivt kassaflöde under året stärktes de likvida medlen till 5,2 MSEK (3,7). I likhet med tidigare saknar bolaget räntebärande lån.

Flera faktorer talar för ökad försäljning under året. Även om den pågående pandemin lär fortsätta att vara en begränsande faktor under första halvåret är det flera saker som talar för en ökad försäljning under året. En ny EU-förordning som antogs redan 2019 men som först kommer i kraft 1 juli i år väntas leda till ett markant ökat intresse för NFO Drives teknik. Den innebär att enbart motorer med så kallad IE3 klassning och uppåt tillåts installeras inom EU. Dessa motorer är känsliga för haverier om de installeras med traditionell teknik till följd av de jordströmmar som genereras. Med NFOs teknik kan dessa problem vid installation elimineras. Bolaget har redan i spåren av denna nya förordning upplevt ett ökat intresse för sin teknik. Motståndet från etablerade installatörer och motortillverkare fortsätter dock att vara hårt. Under slutet av förra året återupptogs leveranserna av NFO Optimal efter en tids uppgradering. Detta förväntas påverka försäljningen och bruttomarginal positivt under året. Beslut fattades under förra året om öppnande av försäljningskontor i Tyskland, vilket under våren kommer att öppna. Detta förväntas underlätta nykundsbearbetningen inte bara i Tyskland utan också i näraliggande länder.

Vi prognostiserar fortsatt vinstförbättring. Vi prognostiserar inte bara en ökad försäljning i spåren av ovanstående faktorer utan räknar även med att bruttomarginalen kan förbättras. Detta till följd av den ökade volymen som sänker komponentkostnaderna per enhet men också en ökad andel försäljning av NFO Optimal med högre marginaler. Vi har i vår prognos antagit att bruttomarginalen under 2021 förbättras till 32% för att sedan året därpå stiga till 36%. I spåren av pandemin gjordes under förra året vissa personalnedskärningar. Med ett ljusare läge och satsningen på försäljningskontor i Tyskland har vi räknat med att lönekostnaderna stiger i år och nästa. Detta håller tillbaka vinstförbättringen men med tanke på den långsiktiga potential som NFOs teknik har vore det enligt vår mening fel att inte i detta läge satsa. 

 

----------------------------------------

 

NFO Drives rapportkommentar Q3 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Komponentbrist håller tillbaka leveranserna
- Nya kunder och applikationsområden
- Försiktig prognos för Q4

Rapportkommentar
Komponentbrist håller tillbaka leveranserna
. Efter en kraftig nedgång i efterfrågan för bolaget under våren har orderingången successivt kommit tillbaka sedan juni månad och orderstocken kraftigt förbättrats. Enligt företagsledningen har efterfrågan i Sverige inte fullt ut kommit tillbaka medan de utländska beställningarna är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Till följd av störningar i komponentledet kunde dock NFO Drives inte till fullo dra fördel av de ökade beställningarna. Omsättningen minskade med 27% till 6,5 MSEK (8,9), vilket var en större nedgång än bolaget hade prognostiserat. Det är dock företagsledningens bedömning att de order som inte kunde levereras under Q3 kommer att kunna faktureras under innevarande kvartal. Till följd av en något högre bruttomarginal (29%) och genomförda besparingar kunde dock bolaget redovisa ett nästan lika högt resultat före avskrivningar som motsvarande period förra året om 0,7 MSEK (1,0). I detta resultat ingår dock aktiverat arbete om 0,2 MSEK (0,0). Den likvida ställningen fortsätter vara god med en kassa på 3,6 MSEK och inga räntebärande lån.

Nya kunder och applikationsområden. Även om NFO Drives utveckling under 2020 varit en besvikelse till följd av effekterna av Coronaviruset är det ändå intressant att notera att antalet återkommande kunder hela tiden ökar och antalet applikationsområden växer. I förra kvartalet kunde bolaget redovisa en ny OEM-kund i form av Wennstrom Fuel Systems, som är verksam inom påfyllning och distribution av petroleumprodukter. I detta kvartal fick bolaget en order på en frekvensomriktare från ett stort amerikanskt läkemedelsbolag till en ny produktionslina som ska producera coronavaccin. Även om denna order i sig kanske inte är så betydelsefull innebär det förhoppningsvis att denna första order från leder till fler beställningar. På det temat fick NFO Drives i kvartalet en tredje order från ett tyskt företag för installation på ännu en fabrik tillhörande den världsomspännande tegelproducenten Wienerberger AG. NFO Drives uppger att Wienerberger har 200 fabriker som successivt håller på att moderniseras och där bolaget hoppas få fortsätta att vara med i den processen. Antalet återkommande kunder fortsätter att växa och uppgår för närvarande till 125 stycken.

Försiktig prognos för Q4. Företagsledningen prognostiserar att försäljningen under Q4 kommer att öka jämfört med samma period 2019, då den uppgick till 6,5 MSEK. Med tanke på omsättningen under Q3 uppgick till 6,5 MSEK och de leveranser som av komponentbrist inte kunde ske under kvartalet och i stället kommer att ske under Q4 framstår detta enligt vår mening som en försiktig prognos. Komponentbristen fortsätter om än i minskad utsträckning att påverka leveranserna under innevarande kvartal. Vi hade prognostiserat att år 2020 skulle bli ett genombrottsår för NFOs teknik, till följd av myndighetskrav och ökad kunskap om problemen. Året kommer emellertid inte bara försäljningsmässigt bli en besvikelse utan även resultera i att införsäljningsarbetet på nya kunder har förskjutits i tiden. Men även med nuvarande kundbas prognostiserar vi att tillväxten åter ta ska ta fart under nästa år. Skulle sedan den utprovning som sker hos ett antal kunder av NFO Optimal ge ett positivt resultat eller de sedan länge förväntade skärpta myndighetskraven vad gäller jordströmmar introduceras finns det som vi har argumenterat för länge en betydligt större potential.

----------------------------------------

Rapportkommentar Q2 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Klarar krisen betydligt bättre än väntat
- Fler OEM-kunder vägen till högre bruttomarginaler
- Stor osäkerhet inför resten av året

Rapportkommentar
Klarar krisen betydligt bättre än väntat
. Med en försäljning som enbart minskade med 12% i jämförelse med motsvarande period förra året till 7,1 MSEK (9,2) lyckades NFO Drives att klara krisen betydligt bättre än vi förväntat oss. Efter en nedgång i försäljningen med 40% i april återhämtade sig försäljningen successivt under maj och juni för att under den senare månaden normaliseras. Den positiva utvecklingen kan tillskrivas bolagets stora diversifierade kundbas och den höga andelen försäljning till icke konjunkturkänsliga områden. Även marginalerna på denna försäljning imponerar. Bruttomarginalen steg till 30 % (22) och med lägre personalkostnader mer än fördubblades EBITA-marginalen till nästan 14%. Den högre bruttomarginalen kan troligen delvis förklaras av en för bolaget mer förmånlig USD-kurs för komponentinköp. Trots försäljningstappet kunde NFO Drives därmed redovisa ett fördubblat EBITA resultat om 1,0 MSEK (0,5). Det bör dock påpekas att i resultatet ingår till skillnad från tidigare aktiveringar av utvecklingskostnader om 0,2 MSEK. Resultatutvecklingen och en positiv utveckling av rörelsekapitalet gjorde att likvida medel steg till 3,9 MSEK (2,6). 

Fler OEM-kunder vägen till högre bruttomarginaler. Under kvartalet kunde NFO Drives redovisa en ny OEM-kund i form av Wennstrom Fuel Systems, som är verksamma inom lagring, påfyllning och distribution av petroleumprodukter. Även om bedömningen är att detta avtal i närtid enbart kommer att generera den förhållandevis blygsamma årliga omsättning om 0,5 MSEK visar det på de många applikationsområden som finns för bolagets frekvensomriktare och möjligheterna som finns att bredda kundbasen och öka försäljningen. Arbetet med att få in fler OEM-kunder har av naturliga skäl varit på en låg nivå under kvartalet, då många potentiella kunder haft stängt eller prioriterat annat. Förhoppningsvis kan försäljningsarbetet och utprovningen som sker av NFO Optimal hos ett antal företag komma igång efter sommaren. I likhet med vad vi skrivit tidigare skulle en ökad försäljning också kunna bidra till att förbättra bruttomarginalerna avsevärt, genom lägre kostnader för komponentinköp. Även om bruttomarginalen under detta svåra kvartal klarat sig mycket bra är det enligt vår mening helt avgörande för bolagets framtid att denna kan höjas från nuvarande nivå kring 30%.  I vår initieringsanalys av bolaget gjorde vi bedömningen att bruttomarginalen skulle kunna förbättras med två procentenheter om omsättningen steg med 10 MSEK.

Stor osäkerhet inför resten av året. Om den normalisering som NFO Drives och flera andra företag upplevde under juni månad delvis var ett uppdämt köpbehov efter extremt låga inköpsnivåer under april och maj eller att efterfrågan är på väg att komma tillbaka med full kraft när industrin i Europa åter öppnar återstår att se. Företagsledningen guidar för att försäljningen i Q3 kommer att bli något lägre än motsvarande kvartal förra året. Vår nya prognos innebär att försäljningen i år kommer att bli i stort sett oförändrad i förhållande till 2019 men till följd av förbättrade marginaler kommer EBITA att i det närmaste fördubblas till 4,1 MSEK (2,1). Förhoppningsvis är innevarande år försäljningsmässigt bara ett hack i kurvan på den positiva försäljningsutveckling som bolaget kunnat uppvisa under senare år. Vi räknar med en ökad försäljning nästa år om 13% och något förbättrade marginaler. En enstaka ny större OEM-kund skulle kunna ändra dessa prognoser avsevärt. Med en nyutvecklad produkt – NFO Optimal – och likvida medel vid årsskiftet om uppskattningsvis nästan 6 MSEK och inga räntebärande skulder står bolaget bättre rustat än på länge att hitta nya kunder och applikationsområden för den unika tekniken.      

----------------------------------------     

Rapportkommentar Q1 2020 (Läs den fullständiga analysen här)

- Bästa första kvartalet någonsin
- Står väl rustat för bistrare tider
- Genombrottet förskjuts

Rapportkommentar. 
Bästa första kvartalet någonsin.
 Med en omsättningsökning på 15% i Q1 i förhållande till motsvarande kvartal förra året blev årets första kvartal det bästa någonsin. Detta trots att mars månad till följd av oron kring coronaepidemin blev en mycket svag månad. Under de två första månaderna av året var omsättningsökningen hela 35% och satsningen på att bredda kundbasen (bolaget har nu 125 stycken återkommande kunder) ger uppenbarligen resultat. Bruttomarginalen om 27% var dock i underkant av vår prognos och tyder på en oförmånlig produktmix. NFO Drives kunde redovisa ett positivt rörelseresultat om 0,2 MSEK och det bör också anmärkas att detta resultat är belastat med avskrivningar i huvudsak på balanserade utvecklingskostnader om 0,5 MSEK. Detta gör att kassaflödet före förändringar av rörelsekapitalet var 0,75 MSEK. En försenad kundinbetalning gjorde att rörelsekapitalet dock var negativt om hela 1,1 MSEK, vilket gjorde att likvida medel minskade till 2,4 MSEK. Enligt uppgift har denna inbetalning skett efter räkenskapsperiodens slut och återställt rörelsekapitalet till en normal nivå och därmed förbättrat den likvida ställningen.

Står väl rustat för bistrare tider. I och med att har ca 80% av sin försäljning inriktad mot livsmedels- och försvarsindustrin samt jordbrukssektorn – områden som borde klara sig relativt bra under den nuvarande krisen – bör bolagets försäljning klara sig relativt hyggligt. Dessutom har bolaget en relativt stor andel service- och utbytesverksamhet vilken inte lär påverkas i så stor utsträckning. Vi räknar därför enbart med ett försäljningstapp om ”enbart” ca 30% under Q2 och Q3, i förhållande till motsvarande period förra året. I och med att all tillverkning är utlagd till tredje part är bolaget mycket flexibelt vad gäller tillverkningskostnader. NFO Drives har dessutom dragit ned på bolagets egna kostnader i form av anställda och konsulter, vilket tillsammans med minskade arbetsgivaravgifter med mera ger en kostnadsbesparing på uppskattningsvis 0,4 MSEK i kvartalet. Vi har sedan räknat med att efterfrågan kommer tillbaka under det sista kvartalet av år 2020.  Baserat på detta och med oförändrade bruttomarginaler från årets början skulle bolaget kunna redovisa ett resultat kring noll på helåret och ett positivt kassaflöde. Skulle krisen bli mer utdragen är det viktigt att notera att bolaget saknar räntebärande lån och således har ett stort finansiellt manöverutrymme.   

Genombrottet förskjuts. Vi räknade med att 2020 skulle bli året för det stora genombrottet för NFO Drives och dess produkter. Den allt intensivare debatten kring elektromagnetisk strålning (EMC) och myndigheternas större krav inom området – där NFO Drives produkter är unika – och bolagets egna försäljningsansträngningar, gjorde att vi räknade med en försäljningsökning för år 2020 med närmare 8%, som sedan skulle följas av 10% under år 2021. Men framförallt att antalet kunder skulle fortsätta växa och bolagets lösningar mer kända. Detta kommer nu inte bli fallet men förhoppningsvis har krisen gjort att fler utvecklingsavdelningar haft tid att testa produkterna och att genombrottet bara har förskjutits i tiden.

----------------------------------------

Rapportkommentar Q4 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Sämre avslutning
- Mycket går åt rätt håll
- Men det går långsamt

Rapportkommentar

Sämre avslutning. Den positiva försäljningsutvecklingen från början av året bröts under andra halvåret och efter ett försäljningstapp i Q3 ökade omsättningen med bara 2% i Q4. För helåret blev därmed försäljningsökningen enbart 2%. Visserligen leder det till den högsta försäljningen som bolaget har kunnat redovisa under sin historia men det är en betydligt lägre ökningstakt än vad bolaget under senare år kunnat prestera och under vår prognos. Företaget förklarar den svaga ökningstakten med att två av NFO Drives större kunder på grund av extraordinära händelser inte beställt i förväntad omfattning. Resultatet före avskrivningar under Q4 förbättrades till 0,2 MSEK (-1,4) och då är att anmärka att inga aktiveringar skedde under kvartalet (och marginella sådana under helåret) att jämföra med 0,2 MSEK i kvartalet. Det visar att kostnadsbesparingsprogrammet biter men vi är något besvikna över bruttomarginalen i kvartalet som ”bara” uppgick till 27%. Totalt kan bolaget således för helåret redovisa ett marginellt positivt resultat före skatt (0,2 MSEK) och ett positivt kassaflöde före förändringar av rörelsekapital om 1,5 MSEK, vilket leder till att den finansiella situationen ser bättre ut än på mycket länge med en kassa om 3,8 MSEK och inga räntebärande skulder.

Mycket går åt rätt håll. NFO Drives har under 2019 fortsatt att bredda sin kundbas och får allt fler stora internationella kunder. Under det senaste kvartalet fick till exempel bolaget en uppföljningsorder på frekvensomvandlaren NFO Sinus, som ska installeras i ytterligare en fabrik tillhörande den världsomspännande tegelproducenten Wienerberger AG. Med tanke på att Wienerberger har ca 200 fabriker och uppenbarligen är nöjda med produkten visar det på den stora potential som NFO Drives har. Detta följer på flera intressanta order från nya kunder under tidigare kvartal under 2019 såsom frekvensomvandlare för utomhusfontäner. Order av den typ  som under 2020 borde leda till flera uppföljningsorder. Under slutet av 2019 anställdes en exportsäljare vilket tillsammans med avtal om ny distributör i Schweiz borde öka bolagets ansträngningar att få nya kunder och applikationsområden. Bolagets nya produkt Optimal är också i slutfasen av en omfattande mjukvarumodifiering och ska under Q1 lanseras, vilket borde öka försäljningen.

Men det går långsamt. Den allt intensivare debatten kring elektromagnetisk strålning (EMC) och myndigheternas gör att allt större krav ställs inom området – där NFO Drives produkter ligger rätt i tiden och är unika – vilket kan komma att accentueras till följd av utrullningen av 5G. Dessutom kan NFO Drives för varje år uppvisa en allt större lista med välrenommerade bolag som är nöjda med deras frekvensomvandlare. Vi upplever det därför som märkligt att försäljningen inte tar fart. Att NFO Drives teknik prismässigt ligger över konkurrenternas och att bolaget har att kämpa med multinationella jättar gör det naturligtvis inte till en enkel uppgift men med betydligt fler återkommande kunder än tidigare (ca 125), ett antal betydande kundofferter under behandling, nya försäljningsresurser och den nya produkten Optimal redo för lansering borde 2020 kunna bli det genombrottsår som många väntat på. Vi har i vår prognos för 2020 inte tagit höjd för detta utan har prognostiserat att bolaget i likhet med de senaste åren ökar omsättningen kring 8% (undantag 2019) och att bruttomarginalen förbättras till 30% (27).

----------------------------------------

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Går sakta åt rätt håll
- Breddad kundbas
- Fler OEM-kunder på gång

Rapportkommentar.
Går sakta åt rätt håll. NFO Drives fortsätter på den inslagna vägen med fortsatt förbättring av resultatet av resultatet och en breddning av kundbasen. Under Q3 minskade visserligen omsättningen till 8,9 MSEK (9,9) till följd av en svag julifakturering medan de andra månaderna visade på en mycket positiv trend. Rörelseresultatet före avskrivningar steg till 1,0 MSEK (0,7) men det är att anmärka att det under kvartalet inte skedde några aktiveringar. Under motsvarande kvartal förra året aktiverades 0,4 MSEK och under tidigare år betydligt mer. En högre bruttomarginal om 27,5% (23,5) och ca 0,5 MSEK lägre lönekostnader ligger bakom förbättringen. Glädjande är också att bolaget hade ett positivt kassaflöde trots en stor ökning av kundfordringarna. Vid periodens utgång hade bolaget likvida medel om 2,7 MSEK och kortfristiga fordringar som översteg de kortfristiga skulderna.

Breddad kundbas. Det mest glädjande i rapporten är att arbetet med att minska det ensidiga beroendet av deLaval fortsätter minska och att användningsområdet för bolagets frekvensomvandlare vidgas. Under perioden fick bolaget två nya repetitiva kunder och erhöll ett antal nya större order från utländska kunder. Bland annat fick bolaget två nya order avseende frekvensomvandlare för utomhusfontäner till en kund i Schweiz och en i USA. I och med att NFOs frekvensomvandlare är de enda som klarar myndighetskraven i de bägge länderna öppnar sig en stor marknad. NFO har nu ca 15 kunder som står för 90% av omsättningen.

Fler OEM-kunder på gång. Den allt intensivare debatten kring EMC och myndigheters ökade krav gör att NFOs produkter ligger rätt i tiden och antalet förfrågningar ökar hela tiden. NFOs produkters prisnackdel och bolagets storlek är här en nackdel samtidigt som en OEM-tillverkare kräver omfattande tester innan dessa kan införas i kundens produktion. Det är vår uppfattning att skulle NFO lyckas med att få in någon eller några av de OEM-tillverkare man nu för diskussioner med skulle inte bara bolagets omsättning och vinst kraftigt kunna förbättras men kanske framförallt göra att komponentinköpens kostnad relativt minskade och förbättrade prisnivån och därmed ökade den långsiktiga konkurrenskraften. Vi bibehåller vår prognos från vår initieringsanalys från den 4:e oktober om en omsättning för helåret om 32,5 MSEK, vilket innebär en omsättningsökning om 6 procent. Vi höjer vår prognos för rörelseresultatet före avskrivningar till 3,9 MSEK.

 

----------------------------------------

Bolagsanalys 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- En lång utvecklingsperiod

- Vändning för NFO under ny VD

- Positiva omvärldsfaktorer skapar nya möjligheter

Bolagsanalys.

En lång utvecklingsperiod. Trots en 20-årig existens har NFO Drives frekvensomriktare inte fått det genomslag som kunde ha förväntats med tanke på fördelarna med bolagets patenterade produkter. Dessa utgörs av att de ger en utspänning i form av ren sinus - till skillnad från konkurrenternas omriktare och är fria från elektromagnetiska störningar, är tysta utan störande switchljud samt är fri från lager- och jordströmmar samt är billigare att installera. Bakgrunden till att försäljningen inte tagit fart är enligt vår bedömning främst att NFOs omriktare är betydligt dyrare än konkurrenternas och att försäljningen därmed kommit att inskränkas till de kunder där NFOs fördelar är så uppenbara och inget annat alternativ föreligger.

Vändning för NFO under ny VD. En ny VD för NFO – Johan Braun – sedan 2016 har skapat ett betydligt bättre läge för bolaget. Förutom att kostnaderna bantats har försäljningsarbetet ökat betydligt, vilket fått effekt på omsättningen som under de senaste tre åren i snitt ökat med ca 10%. Det tidigare mycket ensidiga beroendet av DeLaval har också minskat betydligt. NFO har idag 15 kunder som står för 90% av omsättningen i stället för att det som för ett par år sedan då DeLaval ensamt stod för 90% av omsättningen. Förutom DeLaval utgörs NFOs kunder i huvudsak av stora internationellt kända företag som idag köper en bråkdel av sitt behov av frekvensomriktare från bolaget, vilket utgör en stor potential. NFO bearbetar samtidigt ett stort antal kunder som var och en har förutsättningar att på sikt bli lika stora kunder som DeLaval. Omställningskostnader och en ofördelaktig valutautveckling gör att mycket av detta heller inte synts i bolagets siffror.

Positiva omvärldsfaktorer skapar nya möjligheter. Förändringen på VD-posten sammanfaller med den ökade efterfrågan på jordfelsbrytare vid installation av frekvensomriktare. En utveckling som drivs på av lagstiftare och försäkringsbolag för att öka personsäkerheten och reducera gnistbildningen. I och med att NFO har en lösning man är ensamma om i världen finns här en betydande potential. För NFO föreligger en betydande möjlighet att öka omsättningen betydligt – om någon av de många tester som pågår hos nuvarande och potentiella kunder faller väl ut. I och med att NFO har outsourcat hela sin produktion och har en mycket liten egen kostnadskostym skulle denna typ av order kunna få ett betydande genomslag på sista raden. Dessutom skulle större inköp av komponenter kunna minska inköpskostnaderna och därigenom göra produkterna mer konkurrenskraftiga inom ett större fält av användningsområden. Vi har förutom en mer traditionell prognos baserad på att den nuvarande positiva men försiktiga expansionen vidmakthålls kompletterat den med tre olika prognoser på vad någon eller några nya kunder skulle kunna innebära för resultatet. Även om de senare mer ska ses som räkneexempel visar det på potentialen i NFO om orderingången tar fart. För investerare är det således av största vikt att följa de närmaste 12 månadernas nyheter. 

Verksamhet

NFOs mål är att utveckla och tillverka marknadens bästa frekvensomriktare. Dessa används för att varvtalsreglera styrningen av elmotorer, vilket gör att motorn får en förlängd livslängd och mängden energi minskas väsentligt. Generellt minskar energiförbrukningen med 70% om en frekvensomriktare används. NFOs frekvensomriktare är baserad på en egen patenterad teknologi som ger en utspänning i form av ren sinus, till skillnad från konkurrenternas produkter, vilka bygger på så kallad PWM-teknologi (Pulse Width Modulation). Fördelen med NFOs frekvensomriktare är:

 

•Ger inga elektromagnetiska störningar på teknisk utrustning i dess närhet.
•Ger inte upphov till några lager- och jordströmmar, vilket gör att motorn får en längre livslängd.
•Stör inte annan utrustning, vilket gör att inga skärmade kablar eller dylikt behöver installeras, vilket i sin tur gör installationen enkel och billig.

 

I dagsläget har bolaget tolv modeller (som ska bantas till fyra dito) inom effektområdet 0,37 kW upp till 22 kW. Bolaget kan även erbjuda kunder produkter med högre effekt men dessa är då baserade på PWM-teknik och är enbart för att erbjuda kunderna ett så brett produktprogram som möjligt.

En positiv trend för NFO och som fundamentalt kan ändra förutsättningarna för NFO är marknadens och försäkringsbolagens ökade krav på jordfelsbrytare vid installation av frekvensomriktare för att öka elsäkerheten. I och med att NFO kan erbjuda en produkt som inte alstrar några jordströmmar kan jordfelsbrytare för både person- och brandskydd användas och installationen underlättas.

Potentialen i NFOs teknik framgår av att man i dagsläget bearbetar fordonstillverkare som utvecklar elfordon. Det som är av intresse för fordonstillverkarna är att det eliminerar Elektromagnetiska störningar (EMC) och det irriterande switchljudet. Möjligheter finns till bättre verkningsgrad och vridmoment vid start. Även om diskussionerna är initiala visar det ändå på möjligheterna som finns i NFOs frekvensomriktare.

I och med att produktionen är outsourcad till tredje part är verksamheten mycket skalbar. Bland konkurrenterna finns mycket stora företag som ABB, Siemens och Vacon/Danfoss. Dessa är dock i begränsad omfattning även kunder hos NFO på vissa speciella omriktare inom områden, där deras egna produkter inte fungerar.

Historisk utveckling

Företaget grundades av Ragnar Jönsson 1996 och är den som ligger bakom det patent som företagets affärsidé baseras på. Patentet går ut 2028.Trots de påtagliga fördelarna med NFO Drives produkt har de kommersiella framgångarna varit begränsade. Av nedan framgår bolagets omsättningsutveckling under de senaste tio åren:

Källa: TradeVenue

Även om försäljningen sedan 2017 tagit fart (se nedan) har försäljningen inte tagit den fart som man hade förväntat sig. Det beror enligt vår analys på nedanstående tre faktorer:

•I och med NFOs låga volymer är priset på bolagets frekvensomriktare betydligt högre än konkurrenternas, vilket gör att produkterna enbart har blivit aktuella i mycket speciella sammanhang.
•Installatörer har haft ett begränsat intresse att marknadsföra NFOs produkter i och med att det minskar behovet av deras tjänster i form av montering av kablage och service.
•NFO har till följd av sin storlek och begränsade ekonomiska möjligheter historiskt inte lyckats att i önskad utsträckning marknadsföra sina produkter.

 

Detta har lett till att kunderna hittills endast har köpt när de verkligen måste som till exempel inom animalisk produktion (DeLaval kom in som en kund i början av 2010 och har sedan dess utvecklats till bolagets största kund), försvarsindustri och inom vissa områden inom ventilation och pump.

Utveckling sedan 2016

Under 2016 kom en ny VD in i NFO i form av Johan Braun. Han har vidtagit en mängd åtgärder som gör att NFO under dessa knappt tre år utvecklats till ett betydligt starkare företag men som av olika skäl inte fullt ut syns i bolagets försäljnings- och resultatutveckling (se nedan).

•Det ensidiga beroendet av DeLaval har genom idogt försäljningsarbete minskat betydligt och uppgår enligt vår bedömning till ca hälften av bolagets omsättning idag. NFO har idag ca 15 kunder som svarar för 90% av försäljningen. Bland dessa kan nämnas mycket kvalificerade svenska kunder i form av till exempel Scania och Saab Kockums.
 
•Stora försäljningsinsatser har gjorts hos stora tyska, holländska och danska OEM-tillverkare, vilket gör att kunskapen om NFO hos relevanta kunder har stigit betydligt. Detta har redan börjat avspegla sig i order från företag som danska DACS A/S. Men med tanke på införsäljningstiden hos helt nya kunder finns en betydande potential om någon av dessa väljer NFOs teknik.
 
•Modernisering av mjukvaran pågår men mycket återstår för att få en riktigt konkurrenskraftig produkt.
 
•Kostnadsreducering. Under 2018 genomfördes ett antal åtgärder för att minska kostnaderna. Detta drabbade NFO lönsamhetsmässigt under 2018 men även ur kassaflödessynpunkt under 2019. Vi räknar med att övriga externa kostnader och lönekostnader mellan åren kommer att ha sjunkit med 2,5 MSEK (bortsett från engångskostnader i samband med uppsägningar).
 

Något som naturligtvis inte kan tillskrivas den nya ledningen men som också är en viktig faktor i NFOs framtida utveckling.

•I och med att NFOs omriktare funnits ute på marknaden ett tag börjar försäljningen av utbytesprodukter att öka. Denna försäljning bedöms nu uppgå till 10%.
 

NFOs balansräkning har också stabiliserats trots omsättningsökningen som ställer större krav på rörelsekapital. Bolaget hade en nettokassa på 2,5 MSEK vid utgången av Q2 2019 och omsättningstillgångar förutom kassa som översteg de kortfristiga skulderna.

Försäljnings- och resultatutveckling sedan 2015

Försäljningen har under de senaste tre åren (inklusive vår prognos för 2019) i snitt ökat med ca 10% i takt med att nya kunder tillkommit och dessa ökat sina beställningar. Det är dock att anmärka att NFOs försäljning till sina nuvarande kunder i stor utsträckning utgör en mycket liten del av respektive företags köp av omriktare, vilket utgör en stor framtida potential. Bruttomarginalen uttryckt som försäljning till kund minus komponenter och förnödenheter förbättras enligt vår prognos något under 2019 men utgör på fortfarande enbart ca 30%. I och med att komponenterna prissätts i dollar har valutautvecklingen under året varit negativ för NFO i och med att det tar tid att föra över prisuppgången på kund. Även med en viss förbättring av bruttomarginalen är den nuvarande nivån knappast tillfredsställande för ett teknikintensivt bolag av NFOs karaktär. En större försäljning skulle avsevärt öka möjligheten till mer förmånliga inköp av komponenter och därmed öka bruttomarginalen.

Kostnaderna har såsom framgått av ovan under Johan Brauns ledning skurits ned avsevärt, vilket dock resulterade i vissa engångskostnader under 2018.

Det är också att anmärka att tidigare års rörelseresultat innehöll aktiveringar av arbete för egen räkning, vilka nu bortfaller.

Prognos

Vidtagna åtgärder gör att NFO nu har en klart positiv försäljningsutveckling, är kassaflödespositivt och långsamt förbättrar sin rörelsemarginal. Nyckeln enligt vår mening för att NFO ska ta ett nytt steg i lönsamhetsutvecklingen utgörs av att omsättningen tar ordentlig fart och kostnaderna för komponenterna kan minska. Med tanke på att företagets nuvarande kunder utgörs av mycket stora företag, som efter initiala mindre order mycket väl kan komma att skala upp sina order. NFO är enligt vad vi kan förstå för närvarande är i förhandlingar med ett antal företag där det kan bli aktuellt med order av betydande storlek vilket gör en sådan utveckling mycket realistisk. Skalbarheten i NFOs affärs- och produktionsstruktur gör också att en omsättningsökning får ett ordentligt genomslag på sista raden.

Vi har nedan gjort fyra prognoser för NFO för 2020. En som är baserad på att utvecklingen fortsätter ungefär som tidigare – med en ca 10% ökning av omsättningen, med något högre bruttomarginal men också kostnader som stiger marginellt. De andra tre är baserad på att NFO förutom den nuvarande tillväxttakten kommer in på en ny eller befintlig kund som kan generera en årlig omsättning på 10-30 MSEK. Vi har vidare antagit att bruttomarginalen genom den ökade försäljningen för varje 10 MSEK i ökad försäljning kan förbättras med två procentenheter. I och med att denna typ av stora order inte går att prognostisera är de tre senare prognoserna avsedda som räkneexempel för att visa potentialen i företaget. För att denna omsättningsutveckling ska kunna bibehållas krävs troligen att bolagets utvecklingskostnader skalas upp från nuvarande nedtryckta nivå.

Det är att anmärka att NFO har betydande förlustavdrag vilket gör att bolaget knappast kommer att behöva betala skatt under överskådlig framtid.

----------------------------------------

Rapportkommentar Q3 2018 (Läs den fullständiga analysen här)

- Stark tillväxt även i tredje kvartalet
- Lansering av en fullständig produktportfölj ger viss effekt på tillväxten men fortsätter besvika
- Fortsatt positivt kassaflöde även i Q3

NFO fortsatt på rätt väg
Det fortsatta arbetet med att etablera de ny produkterna på marknaden har under kvartalet endast haft en viss effekt, vilket kompenseras av att efterfrågan på nuvarande produktportfölj stigit markant, vilket återspeglas i bolagets omsättning. Denna växer med hela 28 % till 10,2 mSEK. Tillväxten under kvartalet, tillika första nio månaderna, är primärt drivet av kunder utanför Sverige och störst tillflöde av nya kunder kommer utanför Europa.

Det globala intresset är något vi anser utgör en validering av bolagets fortsatta utveckling av frekvensomriktarna. En annan fjäder i hatten för NFO var kvartalets slutna ramavtal med SAAB Kockums om leverans av störningsfria frekvensomriktare till deras ytfartyg samt ubåtar. Positivt är är att genom de nya kunderna minskar det tidigare så stora beroendet av De Laval.

Vår besvikelse gäller bruttomarginalen som faller till 6,9 %. Vi hade tvärtom antagit att de nya produkterna skulle erbjuda billigare produktionsmöjligheter och därmed förbättra marginalen något. Den lägre volymen av nya produkter men också industrins komponentbrist med ökade inköpskostnader som följd drabbade NFO med ökade inköpskostnader och ledde dock till ett marginaltapp marginaltapp och ledde till att rörelseresultatet om 0,2 mSEK i princip var oförändrat från i fjol. Den problematiska leveranssituationen väntas fortsätta in i 2019. Bolagets strategi är dock att föra vidare de ökade kostnaderna till kund.

Positivt i Q3 är att trenden från H1 med ett positivt kassaflöde fortsätter. Efter kvartalets kassaflöde om 1,5 mSEK uppgår bolagets kassa till drygt 4 mSEK. Den förbättrade finansiella situationen gör att företagsledningen kan inrikta sig på att öka kundportföljen men också få ett ökat förtroende hos sina kunder.

Baserat på företagsledningens varningar om den problematiska leveranssituationen av komponenter kommer att bestå in i 2019 och de problem det alltid finns att driva igenom prishöjningar sänker vi våra marginalantaganden något för Q4 och Q1. Försäljningsmässigt verkar dock 2019 – som vi tidigare förutspått – kunna bli ett år av stark tillväxt.

----------------------------------------

Rapportkommentar Q2 2018 (Läs den fullständiga rapportkommentaren som PDF här)

- Lansering av en fullständig produktportfölj ger effekt på tillväxten
- Högre marginaler i produktportfölj visar tecken på god lönsamhet
- Positivt kassaflöde i Q1 och ett förbättrat kassaflöde i Q2

Äntligen på rätt väg
NFO Drives presenterade idag årets andra kvartal och bevisade därmed för marknaden att kostnadsbesparingarna som påbörjades 2017 och senaste årens produktutveckling börjat bära frukt. NFO växte under andra kvartalet nettoomsättningen med 24 % och förbättrade samtliga marginaler avsevärt. Bolagets EBITDA-marginal var under andra kvartalet 14,1 % motsvarande en sekventiell förbättring på 9,7 procentenheter och en vändning från negativt EBITDA Q2 2017 till positivt EBITDA om 1,2 mSEK samma period innevarande år.

Bolagets kassaflöde var under det andra kvartalet negativt om 976 tKR, vilket främst kan härledas till ökade kundfordringar vid de ökade leveranserna. Likviderna kommer således att inflyta under tredjekvartalet och bolaget visar för årets första halva fortsatt positivt kassaflöde vilket tillsvidare sänker risken.

Inför kommande två kvartal kommer vi, tillika marknaden, lägga tyngdpunkten vid två punkter vid rapporttillfällena. Första punkten är en fortsatt god utveckling av den uppdaterade produktportföljen samt att marginalen fortsätter i samma riktning som andra kvartalet visade. Viktigt inom denna del är marknadens mottagande av bolagets lansering av ”Optimal”, vilken sakteligen levererats till kunder för produkttest.

Den andra punkten vi lägger vikt vid är kassaflödet. Bolaget har lyckats vända kassaflödet till positivt under första halvåret vilket blir en lättnad för aktieägarna. Vi anser detta vara en av de viktigaste aspekterna kommande period för att skapa trovärdighet för bolagets kostnadsbesparingar och dess påbörjade turn-around.

Baserat på det idag presenterade ser vi med tillförsikt positivt på kommande andra halvår och förväntar oss bolaget för första gången i sin historia presenterar svarta siffror på sista raden.

Kort om NFO Drives
Ordförande: Martin Hagbyhn
VD: Johan Braun
CFO: - 
Lista: Spotlight

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.