Analys
20 Oct, 2021

NFO Drives rapportkommentar Q3 2021: "Produktutveckling högst på agendan"

Rapportkommentar Q3 2021 (Läs den fullständiga rapportkommentaren med estimat och grafiska element här)

- Den positiva utvecklingen fortsätter
- Produktutveckling högst på agendan
- Fokus på 2023
 
Rapportkommentar
Den positiva utvecklingen fortsätter. Efter en stark Q2 rapport fortsatte den positiva utvecklingen under det senaste kvartalet med en omsättningsökning om ca 26%. Det innebar att omsättningen steg till 8,2 MSEK (6,5). Pandemins effekter börjar nu klinga av vilket ökar efterfrågan från bolagets befintliga kunder och marknadsföringsmöjligheterna. Tysklandssatsningen med ett kontor i landet börjar också ge utdelning med en större order och ett antal mindre. I Schweiz fortsätter intresset för bolagets teknik att växa även om flera av de orders som erhållits än så länge är av mindre storleksordning. Intressant att notera är också att bolaget anger fastighetsventilation, som ett växande område för bolagets produkter. Bristen på halvledare som bolaget tidigare har varnat för ledde inte till några leveransproblem men däremot kostnadshöjningar som inte fullt ut kunde kompenseras av gjorda prishöjningar. Bruttomarginalen sjönk därför till 24% (29). Detta tillsammans med bolagets ökade satsningar på försäljning och produktutveckling innebar att rörelseresultatet sjönk till 0,2 MSEK (0,4). Även kassaflödet utvecklades negativt till följd av de ökade rörelsekapitalbehovet. Efter den riktade nyemissionen i juli månad som tillförde bolaget ca 14 MSEK är bolagets finansiella situation mycket god med en nettokassa om 18 MSEK, vilket möjliggör fortsatta offensiva satsningar. Enligt bolaget var orderstocken vid kvartalsskiftet på en rekordhög nivå, vilket talar för en stark avslutning på året. 
 
Produktutveckling högst på agendan. Det som bolaget främst fokuserar på för närvarande är produktutvecklingen, där man nu arbetar på att ta fram nya modeller med en ny mekanisk konstruktion. Detta skulle möjliggöra en snabbare sammansättning och därmed lägre tillverkningskostnader. Även om tekniken prismässigt ur ett livscykelperspektiv är lägre än traditionella dito, är det relativt sett höga produktpriset en klar konkurrensnackdel. Minst lika viktigt är den satsning som bolaget inlett med att UL-certifiera produkterna. Detta möjliggör att bolagets OEM-kunder kan använda sig av NFOs produkter vid försäljning till länder som USA. Bolaget prognostiserar att när detta är klart under våren 2023 kan försäljningen till dessa kunder komma att öka med 30%.  Det skulle också möjliggöra att attrahera helt nya kunder. 
 
Fokus på 2023. Med tanke på ökade industriella aktiviteten och det stora antalet nya kunder bolaget attraherat och som i många fall ännu så länge bara resulterat i provorder räknar vi med att den starka försäljningsutvecklingen fortsätter in i nästa år. Även Tysklandssatsningen borde ge en ökad försäljning om ca 5 MSEK (vår uppskattning) under nästa år. Vi har därför för nästa år prognostiserat en 22% ökning av försäljningen. Genomförda och planerade prishöjningar, borde också under nästa år återställa bruttomarginalen till ca 30%. Däremot kommer de ökade produktutvecklingskostnaderna i form av bland annat löner och konsultkostnader, som alla tas direkt via resultaträkningen och inte aktiveras, göra att rörelseresultatet fortsätter att vara endast svagt positivt. Bolaget har också genom Tysklandssatsningen dragit på sig ökade kostnader. Ytterligare personalförstärkning vad avser försäljningen lär också bli aktuell under det närmaste året.  Det stora genombrottet för NFO Drives bedömer vi först kommer 2023, då satsningarna på produktutveckling ska ge resultat i form av mer användarvänliga och prismässigt konkurrenskraftiga produkter. Dessutom finns det förutsättningar att öka försäljningen till bolagets befintliga OEM-kunder med den nya certifieringen. För att nå den av oss prognostiserade 30% ökning av omsättningen under 2023 krävs också att bolaget får åtminstone en ny större OEM-kund. Med en högre volym skulle förutsättningarna för en förbättring av bruttomarginalen öka. Vi har antagit en bruttomarginal som det året stiger till 33%, vilket fortsatt är i underkant av vad bolaget borde kunna prestera. Trots fortsatt ökade rörelsekostnader skulle det innebära det första året för NFO Drives med ett ordentligt plusresultat. 
 
Kort om NFO Drives
Ordförande: Martin Hagbyhn
VD: Johan Braun
Lista: Spotlight
 
----------------------------------------
 
Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
 
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.
 
TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.
 
Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
 
Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
 
Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
 
 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.