Rapportkommentar
16 Feb, 2022
NFO Drives rapportkommentar Q4 2021

NFO Drives rapportkommentar Q4 2021: "Fokus på 2023"

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

NFO Drives rapportkommentar Q4 2021 (Läs den fullständiga analysen med grafiska element i PDF-format här)

- Trendbrott under Q4
- Komponentbrist vid olycklig tidpunkt
- Fokus på 2023

Rapportkommentar
Trendbrott under Q4
. Efter en stark försäljningsutveckling under årets tre första kvartal skedde ett trendbrott under det senaste kvartalet. Den redovisade försäljningen under kvartalet uppgick i och för sig till 11,2 MSEK (9,2) - en ökning på 22% - men innehåller en internfakturering som innebär enbart en marginell försäljningsökning. För helåret innebar det att omsättningen steg med drygt 10% borträknat ovanstående fakturering. Trots ett gott orderläge vid kvartalets ingång har bolaget till följd av komponentbrist inte kunnat leverera i önskad takt och innebär att leveranser om ca 0,8 MSEK förskjutits under året. Dessutom har några av bolagets större kunder till följd av pandemin inte kommit tillbaka i den takt som företagsledningen förväntat sig. Komponentbristen och ökade transportkostnader ledde också till avsevärda kostnadsökningar, som de tre genomförda prishöjningarna inte kunde kompensera för. Det ledde till att bruttomarginalen (justerat för internfaktureringen) sjönk till enbart 22% (27). Till det kommer så att rörelsekostnaderna nu helt planenligt stiger kraftigt till följd av de satsningar som bolaget gör främst på produktutvecklingssidan. Personal- och övriga kostnader steg med drygt 0,8 MSEK i jämförelse med motsvarande kvartal förra året och ledde sammantaget till att bolaget redovisade en rörelseförlust efter avskrivningar (EBIT) om 0,8 MSEK (+0,5).  En negativ utveckling av rörelsekapitalet bland annat till följd av leveransproblemen ledde tillsammans med rörelseförlusten till att kassaflödet från rörelsen försämrades och uppgick till -2,5 MSEK (1,6). Till följd av förra årets nyemission är bolagets finansiella ställning mycket stark och trots det negativa kassaflödet uppgick nettokassan vid årsskiftet till 15,7 MSEK.

Komponentbrist vid olycklig tidpunkt. Den internationella bristen på halvledare kommer vid en olycklig tidpunkt för NFO Drives, där företagsledningens fokus har varit att kraftigt öka satsningarna på produktutveckling (vilka alla kostnadsförs och inte aktiveras). Flera konsulter har anställts och två konsultbolag har anlitats med mål att få ned tillverkningskostnaderna och öka tillämpningsområdet. Samtidigt har företagets kostnader för marknadsföring ökat genom förra årets tillkomst av ett försäljningskontor. Nu tvingas ledningen också i ökad utsträckning arbeta med varuförsörjningskedjan och prishöjningar. Glädjande nog verkar företaget ha fått igenom en prishöjning om ca 15%, vilken har accepterats av bolagets OEM-kunder. Även om bolaget uppger att detta ska vara tillräckligt för att komma tillbaka till en mer traditionell bruttomarginal finns det en uppenbar risk att detta inte räcker när nu även dollarn – vilken är den huvudsakliga inköpsvalutan – stiger mot den svenska kronan. Förhoppningsvis ska introduktionen av den nya versionen av NFO Optimal under slutet av första halvåret bidra till att på längre sikt förbättra bruttomarginalen.

Fokus på 2023. Under förutsättning att komponentbristen inte förvärras finns förutsättningar enligt vår mening att innevarande år försäljningsmässigt innebär ett stort steg framåt. Ny EU-lagstiftning, intensifierad marknadsföring, nya mer konkurrenskraftiga produkter och en allt mer breddad kundkrets till nya områden gör att företagets egen prognos om en minst 20% ökning av försäljningen under 2022 framstår enligt oss som försiktig. Enbart de prishöjningar som genomförts under 2021 och i början av detta år borde innebära en 20% ökning av omsättningen. Till det kommer så att bolaget uppger att deras frekvensomriktare för närvarande utprovas av tre potentiellt mycket stora kunder. Även om den initiala effekten av en ny kund troligtvis är begränsad under första året är det viktigt att företagets beroende av några större dylika begränsas. Resultatmässigt kommer hela året och då framför allt första halvan att belastas av ovan nämnda produktutvecklingskostnader. Detta gör att även om bruttomarginalen återhämtar sig och försäljningen stiger med drygt 20% under året kommer företaget under året enligt vår prognos redovisa förlust i år. Först under 2023 kommer resultatet av genomförda åtgärder att synas på sista raden. Försäljningen under det året borde också påverkas positivt av att UL-certifieringen av produkterna då beräknas vara klar, vilket gör det möjligt att marknadsföra dessa i länder som USA. Vi har för 2023 räknat med en nästan 30% ökning av omsättningen. 

Kort om NFO Drives
Ordförande: Martin Hagbyhn
VD: Johan Braun
Lista: Spotlight

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.