Emissioner
18 Apr, 2024
Nordic flanges emission

Nordic Flanges företrädesemission 2024

Uppdaterad:
18 Apr, 2024

Nordic Flanges Group är en global aktör inom industrisegmentet. Just nu genomför bolaget en företrädesemission om cirka 27,0 MSEK där teckningsperioden löper fram till den 2 maj 2024. Kapitaltillskottet från emissionen kommer bland annat användas till fortsatt vidareutveckling av verksamheten samt till investeringar för att kunna öka lönsamheten.

Om Nordic Flanges Group

Nordic Flanges Group är specialister inom smide i rostfritt stål, aluminiumgjutning och avancerad metallbearbetning där deras affärsidé är att leverera tekniska lösningar med marknadens bästa kundservice. För att kunna möta sina kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet erbjuder koncernen både egenproducerade produkter såväl som handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar.

Koncernen har för närvarande två finska verksamheter och en svensk. De finska verksamheterna är lönsamma, och har varit det över tid, medan den svenska verksamheten har varit huvudorsaken till koncernen negativa resultat. Med hänsyn till detta genomfördes en omfattande omstrukturering i Nordic Flanges AB under december 2023 för att anpassa kostnadssituationen. Samtliga kostnader togs under 2023 och bolaget estimerar att kostnadsbesparingsprogrammet kommer resultera i att kostnaderna kommer att minska med cirka 13 MSEK årligen.

Förutom engångsposter hänförligt till omstruktureringen har Nordic Flanges Groups resultat påverkats negativt under 2023 som konsekvens av en stor order med lägre marginal, samt variationer i materialpriser. På grund av detta genomförde bolaget omedelbart diverse åtgärder såsom prisdiskussioner med deras stålleverantörer. Dessa åtgärder, tillsammans med omstruktureringen, har resulterat i att bolaget har lyckats vända utvecklingen och förbättra bruttomarginalen. Under mars månad 2024 kunde samtliga operativa bolag i koncernen uppvisa ett positivt rörelseresultat. 

Motiv till emissionen

Kapitaltillskottet från emissionen kommer användas till fortsatt vidareutveckling av verksamheten samt till investeringar i form av modernare utrustning samt till ökad automatisering för att kunna öka lönsamheten och förbättra koncernens konkurrenskraft. Resterande del av kapitaltillskottet kommer att användas till rörelsekapital, samt till att förbättra kapitalstrukturen.

Sammanfattning av företrädesemissionen

  • Villkor: För varje aktie i Nordic Flanges Group som innehölls på avstämningsdagen den 15 april 2024 erhölls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 
  • Teckningsperiod: 17 april - 2 maj 2024
  • Handel med teckningsrätter: 17 april - 26 april 2024
  • Kapitaltillskott före emissionskostnader: ca 27,0 MSEK
  • Kapitaltillskott efter emissionskostnader: ca 24,5 MSEK
  • Erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ca. 71,7% av företrädesemissionen från bland annat styrelsen, ledningen och större ägare.
  • Antal aktier före emissionen: 84 324 968
  • Antal aktier efter emissionen: maximalt 252 974 904
  • Utspädning: ca 66,7% vid 100% teckning.
  • Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.