Analys
17 Feb, 2021

Nyfosa rapportkommentar Q4 2020: "Snabb expansion med fortsatt finansiell stabilitet"

Rapportkommentar Q4 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Stark tillväxt med fortsatt bra finansiell stabilitet
- Utdelningsgrundande kassaflöde stiger snabbt och medger utdelning
- Opportunistisk strategi försvårar prognoser

Rapportkommentar
Stark tillväxt med fortsatt bra finansiell stabilitet
. Året var mycket transaktionsintensivt för Nyfosa med förvärv av fastigheter för 12,2 MdSEK och avyttringar om 3,7 MdSEK. Detta innebar att fastighetsbeståndet vid årsskiftet steg till 29,6 MdSEK (19,6). Denna kraftiga tillväxt har kunnat ske under finansiellt mycket kontrollerade former och nettobelåningsgraden har bara stigit till 57% (55) och är fortsatt långt under den egna restriktionen om att inte gå över 65%.  Visserligen genomfördes en nyemission om 1,3 MDSEK under året men Nyfosas starka kassaflöde från rörelsen var i stort sett lika stort och bidrog till att ökningen av nettoskulder kunde begränsas. Kvaliteten och den stora diversifieringen i Nyfosas bestånd av fastigheter har under året visat sig genom en marginell men ändå positiv nettouthyrning varje kvartal, mycket små hyresförluster till följd av pandemin och en ekonomisk uthyrningsgrad som vid utgången av året uppgick till 93% (91). Överskottsgraden från förvaltningen av bolagets fastigheter fortsatte trenden från 2019 och ökade under året och uppgick till 69,5% (66,0). I Nyfosas förvaltningsresultat ingår resultatandelen i Söderport (med fastigheter för nästan 12 MdSEK som delägs 50/50 med Sagax), som uppgick till 400 MSEK. Räntenettot försämrades under året till följd av det ökade beståndet till -327 MSEK (-195). Trots oron i fastighetsmarknaden kunde Nyfosa under året fortsätta redovisa en positiv värdeutveckling om knappt 1,1 MdSEK i fastighetsportföljen. 

Utdelningsgrundande kassaflöde stiger snabbt och medger utdelning.  Nyfosa har sedan 2018 varje år lyckats öka det utdelningsgrundande kassaflödet, som inkluderar utdelningen från Söderport men med avdrag för betald skatt. Målet är att öka detta med 10% per år men under förra året steg det med 40%. Bland annat till följd av detta inleder nu Nyfosa aktieutdelning. För förra året föreslås en utdelning om 3 SEK (fördelat på fyra kvartal) samt en extra utdelning om 1 SEK. Sammanlagt innebär det att ca 740 MSEK kommer distribueras till aktieägarna under året. Vi har antagit att Nyfosa kommer att kunna höja utdelningen med ca 10% per år de närmaste åren (exklusive eventuella extrautdelningar).

Opportunistisk strategi försvårar prognoser. Att göra resultat- och kassaflödesprognoser i ett transaktionsintensivt bolag som Nyfosa är inte alltid så meningsfullt. Vi har dock antagit att nivån på fastighetstransaktionerna kommer att bli betydligt lägre under de närmaste åren till följd av stigande fastighetspriser och bristen på potentiella förvärvsobjekt. Vi har i vår kalkyl lagt in köp av fastigheter för 1,6 MdSEK i år och 2,0 MdSEK nästa, vilket tillsammans med mindre hyreshöjningar (hyresintäkter kopplade till KPI utgör nästan 90%) och ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen enligt vår prognos skulle öka det utdelningsgrundande kassaflödet under 2021 med betydligt mer än målet om 10% per år.  Det finns dock utrymme för en betydligt mer aggressiv förvärvspolicy och med Nyfosas opportunistiska strategi kan vår prognos visa sig vara mycket försiktig. Trots en kursupphämtning står aktien ca 10% lägre än för ett år sedan dvs före pandemin.  Det innebär att aktien för närvarande handlas strax över det långsiktiga substansvärdet (EPRA NRV) om ca 80 SEK.  

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.