Rapportkommentar
3 Mar, 2023
Railway Metrics and Dynamics Rapportkommentar Q4 2022

Railway Metrics and Dynamics Rapportkommentar Q4 2022

Uppdaterad:
3 Mar, 2023

Försäljningen har börjat

Efter sex år av utveckling och forskning börjar nu försäljningen så sakta ta fart och förhandlingar med en rad kontrahenter pågår. Tidigare har Railway Metrics and Dynamics bara kunnat peka på partnerskapet med Cicor, som beställt komponenter för 500 nya PMU-enheter, samt partnerskapet med TX Logistik och Wascosa som gör att ett hundratal vagnar rullar med bolagets PMU-sensor.  Men ett avtal i Q4 med Väte Rail AB ändrar på detta. Bolaget har valt RMD till sin digitaliseringspartner och kommer att förse 30 vagnar med PMU-sensor med beräknade intäkter om 0,5 MSEK per år. Till det kommer så det i februari signerade avtalet med Trafikverket avseende utveckling av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningar. Ett avtal som beräknas ge 25 MSEK under en treårsperiod. Redovisningsmässigt är dock intäkterna än så länge magra och företaget redovisade under Q4 ett rörelseresultat om -2,3 MSEK (-0,8) med aktiverade intäkter om 1,9 MSEK. Vi imponeras av att kostnadsnivån kan hållas på denna relativt låga nivå trots bolagets stora utvecklings- och patentkostnader för utveckling av andra produkter såsom övervakning av kontaktledningar och backkameror och lastlåssensorer. Till följd av att delar av höstens nyemission inflöt i kvartalet ökade likvida medel vid årskskiftet till 4,5 MSEK med ytterligare 0,4 MSEK i fordringar på tecknade aktier där medel ännu ej kommit in.

Genombrottsorder under året? 

I vår nyligen publicerade initieringsanalys från den 21/2 har vi lyft fram vilka möjligheter RMD har att redan under 2023 erövra kontrakt med sina patenterade produkter. Det som ligger närmast till hands är fler och större kontrakt avseende PMU-sensorer (upptäcker defekter på järnvägshjul och kan därmed förebygga tågurspårningar och förseningar) än ovan nämnda med Väte Rail. Med RMDs affärsmodell att hyra ut dessa på långa avtal med ett dygnspris på 10-12 SEK skapas långsiktiga kassaflöden med mycket höga bruttomarginaler. Dessa har vi i vår analys satt till 50% men kan enligt bolaget komma bli betydligt högre. Med tanke på att förhandlingar pågår med stora godsvagnsägare i Europa men även i Afrika bedömer vi sannolikheten som betydande för någon eller några större genombrottsorder under året. Ett enskilt kontrakt 10x större än den som Väte Rail tilldelat bolaget från någon lite större aktör framstår inte som onaturlig.

Kamp med tiden

En eller flera genombrottsorder enligt ovan skulle enligt vår mening också avsevärt underlätta finansieringssituationen. Även vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner och dagens kassa finns enbart drygt 15 MSEK att tillgå för att finansiera årets verksamhet. Utan några större intäkter i närtid (vår omsättningsprognos för helåret uppgår till 7 MSEK) och fasta kostnader på 3-4 MSEK i kvartalet - som dessutom lär öka initialt när kontraktet med Trafikverket börjar – kommer det att bli en kamp med tiden om annan finansiering måste till redan under året för att ”överleva” tills större intäkter rullar in. Vi känner dock ingen större oro för att sådan finansiering inte skulle finnas att tillgå på förmånliga villkor, med tanke på den finansiella styrkan hos större aktieägare som Howard McCall (12% av kapitalet).

resultat estimat railway metrics and dynamics
estimat railway metrics and dynamics

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.