Press
25 Apr, 2022

Aktieägarna i DS Plattformen AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 maj 2022 kl 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm

AKTIEÄGARNA I DS PLATTFORMEN AB KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2022 KL 15.00 I BOLAGETS LOKAL PÅ KUNGSGATAN 29, 9 TR I STOCKHOLM

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 3 maj 2022 vara införd i aktieboken,

- dels anmäla sitt deltagande senast den 5 maj 2022 till Bolaget antingen via e-post till info@dividendsweden.se eller via post till DS Plattformen AB, Kungsgatan 29, 9 tr, 111 56 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.dsplattformen.se/. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 5 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

I DS Plattformen finns 45 091 858 aktier, varav 373 332 A-aktier med tio röster per aktie och 44 718 526 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 48 451 846. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en justeringsperson
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om vinstutdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ)
  7. Beslut om vinstutdelning av aktier i Hoi Publishing AB
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ)

Bolaget har avtalat med Malma Logistik AB (publ) om utdelning av 4 360 000 aktier i Malma Logistik AB (publ) för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i DS Plattformen bestående av 4 360 000 aktier i Malma Logistik AB (publ). Senaste emissionskurs i Malma Logistik AB (publ) uppgick till 0,92 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Malma Logistik AB (publ) för varje 11 aktier i DS Plattformen (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen. För det fall Malma Logistik AB (publ) genomför en uppdelning eller sammanslagning av aktier innan utdelningen verkställs ska justering av antalet aktier i utdelningen justeras i motsvarande mån.

Punkt 7 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Hoi Publishing AB

Bolaget har avtalat med Hoi Publishing AB om utdelning av 750 000 aktier i Hoi Publishing AB, för att skapa ett bredare ägande i bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i DS Plattformen bestående av 750 000 aktier i Hoi Publishing AB. Senaste emissionskurs i Hoi Publishing AB uppgick till 4 kr/aktie.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Hoi Publishing AB för varje 61 aktier i DS Plattformen (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen. För det fall Malma Logistik AB (publ) genomför en uppdelning eller sammanslagning av aktier innan utdelningen verkställs ska justering av antalet aktier i utdelningen justeras i motsvarande mån.

C. UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dsplattformen.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

D. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2022

Styrelsen i DS Plattformen AB

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kallelse-till-extra-bolagsstamma-220511.pdf

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.