Analys
2 Aug, 2022
Analys Dividend Sweden

Analys Dividend Sweden

Uppdaterad:
1 Mar, 2023

Dividend Sweden rapportkommentar Q2 2022 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

  • - Odramatiskt kvartal
  • - Nystart med bevarade guldägg
  • - Fortsatt förbisett investmentbolag
  •  
  • Odramatiskt kvartal. DS Plattformen redovisar en minskad nettoomsättning för det andra kvartalet om 32,1 MSEK (44,1) i jämförelse med samma period i fjol. Motsvarande siffror för halvåret uppgick till 42,3 MSEK (88,5). Omsättningsminskningen beror i huvudsak på det till aktieägarna nyligen utdelade Dividend Sweden (27 MSEK). Resterande beror på en volatil aktiemarknad vilket lett till färre transaktioner på de mindre listorna. Även om resultatet efter finansnetto (EBT) under Q2 föll till 4,2 MSEK (12,5) är det enligt vår mening med hänsyn till förutsättningarna – med en kraftigt fallande aktiemarknad speciellt för de mindre bolagen – en klart godkänd utveckling. Av resultatet svarade Dividend Sweden för 9,5 MSEK. Q2 markerar slutet på den omstrukturering som inleddes i höstas och innebär att Dividend Sweden från och med innevarande kvartal inte kommer att konsolideras bidrag från DS Plattformen samt återfinnas under innevarande kvartal och framåt. Trots börsutvecklingen kunde bolagsgruppen under kvartalet fortsätta erbjuda aktieägarna intressanta aktieutdelningar i form av Hoi Publishing och Malma Logistik. För H1´22 innebär detta ett totalt utdelat aktievärde om 14,3 MSEK. Under Q3 (strax efter rapportperiodens slut) tillkom även den värdering som DS Plattformen kom att få efter utdelningen av Dividend Sweden om ca 16 MSEK.

Nystart med bevarade guldägg. Vid rapportperiodens slut hade DS Plattformen innehav i onoterade bolag sammanlagt värderade till 62,7 MSEK. I likhet med tidigare anser vi att värdet på de två innehaven – Medicortex (biomarkörer för huvudskador) och INBooks (bokföringssystem för småföretagen) - vida överstiger det bokförda värdet. Detta sett till att verka med skalbara affärsmodeller på två snabbväxande och orörda marknader där jämförbara bolag erhållit höga värderingar. Under halvåret har bolaget minskat sitt innehav av noterade aktier. Denna portfölj uppgick vid halvårsskiftet till 4,7 MSEK (6,7). Avyttringarna under kvartalet visar på den likviditet som finns i bolagets värdepappersportfölj och ger en god indikator på ledningens förmåga att banta portföljen även i tider av nedgångar. VD Bo Lindén nämner även att de inlett förhandlingarna med ett spännande bolag inför det omvända förvärvet av DS Plattformens noterade skal som väntas ske under Q3/Q4.

Fortsatt förbisett investmentbolag. I samband med offentliggörandet av rapporten handlas DS Plattformen och Dividend Sweden till en premie och rabatt om ca 60% respektive 14% i relation till det bokförda värdet på tillgångarna. Till det kommer så ovan nämnda potentiella övervärden i respektive portföljer. För DS Plattformen är denna premie väl under det värde som kan förväntas förverkligas efter utnyttjande av skalet. För Dividend Swedens verksamhet menar vi att nuvarande substansrabatt inte heller speglar den potential som finns. Med Dividends potentiella likviditetsreserv i form av noterade värdepapper och fordringar om ca 10 MSEK, en kassa på nästan 2 MSEK samt låg finansiell skuldsättning är hösten öppen för spännande och lönsamma investeringar. Speciellt med hänsyn till att värderingarna kommit ned kraftigt och bolagsgruppen har en mycket professionell ledning.

 

----------------------------------------

Dividend Sweden Bolagsanalys 2022 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Ägarspridningar fortsatt i fokus
- Många guldägg i portföljen
- Förbisett investmentbolag

Bolagsanalys 2022
Ägarspridningar fortsatt i fokus. Dividend Sweden kan se tillbaka på fem framgångsrika år där aktieägarna fått vara med om ett 20-taI ägarspridningar i snabbväxande småbolag. Under perioden har det skatterättsliga utdelningsvärdet på dessa investeringar varit ca 90 MSEK vilket kan jämföras med det nuvarande börsvärdet om 54 MSEK och 20 MSEK för Dividend Sweden och DS Plattformen respektive. Enbart under förra året delades bolag till ett värde om 29 MSEK ut och hittills i år uppgår värdet till 7,3 MSEK med bolag som Innowearable och INBooks. Till det kommer kontanta utdelningar om ca 25 MSEK under perioden. Alla de bolag som har delats ut till aktieägarna har av naturliga skäl med tanke på risknivån inte blivit kursmässiga succéer men facit är enligt vår bedömning klart tillfredställande. När nu omstrukturering av koncernen är klar och Dividend Sweden och DS Plattformen blir två separata bolag finns förutsättningar att fortsätta den inslagna vägen på ett ännu mer strukturerat sätt och skapa värde för sina aktieägare. 

Många guldägg i portföljen. Med en erfaren ledning med stor erfarenhet av företagsförvärv kan bolagsgruppen peka på ett antal aktiekursmässiga framgångar såsom Targeteveryone (numera SpectrumOne), Attana och Sensec bland de bolag som delats ut. Av det bokförda värdet på aktieportföljen på ca 67 MSEK vid utgången av Q1 utgör de onoterade innehaven ca 90%. Värdet på denna portfölj är naturligtvis svårvärderad. Men av det 20-tal bolag som finns i portföljen bedömer vi att värdet på de två värdemässigt största - INBooks (bokföringssystem småföretagen) och Medicortex (bioteknikföretag som utvecklar biomarkörer) - har ett värde som vida överstiger deras nuvarande bokförda värde. Speciellt i en mer normal marknad än dagens.

Förbisett investmentbolag. Kursutvecklingen för många mindre noterade bolag, speciellt för de med större risk, har som bekant varit kraftig negativ under året. Med sitt stora inslag av denna typ av tillgångar har Dividend Sweden haft en tuff kursutveckling med en nedgång om ca 60% sedan toppen under förra året (inberäknat tiden som del av DS Plattformen). Aktien handlas sedan utdelningen till en rabatt om ca 25% i jämförelse med det bokförda värdet på tillgångarna vid utgången av Q1. Men detta värde på tillgångarna underskattar dock enligt ovan klart värdet på flera av aktieinnehaven. Med snabbt realiserbara tillgångar adderat till en kassa på 1,2 MSEK och låga finansiella skulder erbjuder också dagens riskaverta marknad stora möjligheter för ledningen att göra intressanta företagsförvärv för senare utdelning till sina aktieägare. 

Dividend Sweden avanza

Verksamhet
Dividend Sweden är ett svenskt investeringsbolag grundat år 2013 som investerar och erbjuder konsultation till mindre bolag. Investeringsobjekten är i huvudsak bolag som har förutsättningar att efter en tid kunna noteras. Genom att nå god avkastning på investeringarna är målsättningen att motsvara ett bra utdelningscase för aktieägarna där minst 50% av bolagets överskott delas ut. 
 
Från att erbjuda olika typer av finansieringslösningar såsom korta brygglån och emissionsgarantier får Dividend Sweden kontakt med ett stort antal kapitalsökande företag. Ersättningen sker ofta i form av aktier, vilket utgör en viktig finansieringskälla för bolaget. Dessa brygglån och/eller emissionsgarantier kombineras ibland med direktinvesteringar. En annan viktig del i Dividend Swedens finansieringslösningar är de ägarspridningar som erbjuds till bolag inför noteringsprocesser, som hittills svarat för huvuddelen av de finansiella intäkterna. Dividend Swedens investeringar är främst inriktade mot bolag avsedda att noteras på Nasdaq First North Growth Market (“First North”), NGM Nordic MTF (“NGM”) eller Spotlight Stock Market.
 
En viktig del i Dividend Swedens strategi är att vara ett attraktivt utdelningscase där bland annat ägarspridningar används för att skapa värde för aktieägarna. Sedan Dividend Sweden först noterades 2016 har bolaget delat ut ett tjugotal värdepapper för ett av Skatteverket uppskattat skatterättsligt (SKV) utdelningsvärde om ca 90 MSEK, där fjolårets utdelningsvärde uppgick till 29 MSEK. Till det kommer så den kontanta utdelningen om 25 MSEK. 
 
Ledning & Styrelse
Centralt för Dividend Swedens långsiktiga värdeskapande är bolagets samlade kompetens för att expandera och förvalta den nuvarande investeringsportföljen. VD, styrelseledamot och grundare Bo Lindén har en lång erfarenhet från seniora befattningar inom den finansiella sektorn från bland annat Alfred Berg FK och Stockholm Corporate Finance. Styrelseordförande är Jacob Dalborg med bakgrund som medgrundare till investmentbolaget Vitgrund och JPHolding samt ledande roller inom Bonnierkoncernen (bland annat VD för Bonnier Books). Andra styrelseledamöter är Tobias Berglund och Arne Nasbeth också med stor erfarenhet av företagsförvärv och som entreprenörer.

Investeringar
Dividend Sweden och DS Plattformen hade per 31 mars 2022 en aktieportfölj bokförd till ca 67 mSEK. De onoterade innehavet står för ca 90% värdet där fintechbolaget Bember A/S, spanska fastighetsutvecklaren Classic Living AB, event-plattformen Evendo Ltd, bokföringssystemet INBooks AB, bioteknikbolaget Medicortex och spårnings- och sensorutvecklaren Yepzon tillsammans värderas till ca 42 MSEK. Den börsnoterade andelen av aktieportföljen är fördelad över ca 20st värdepapper. 

De börsnoterade bolagen utgör enligt vår mening en likviditetsreserv som under gynnsamma marknadsförhållanden kan realiseras.

Guldkorn bland de onoterade portföljbolagen
Bland de onoterade bolagen anser vi att speciellt två av bolagen sticker ut värderingsmässigt och utgör enligt vår mening riktiga guldkorn.

INBooks är ett SaaS-bolag som utvecklar de mest användarvänliga digital bokförings- och affärssystemen under prenumerationsformer. Genom att sikta in sig på mindre företag med upp till 5 anställda samt stödsystem för bokföringsbyråer, fångar bolaget in ca 90% av marknaden.

Dividend Sweden har ett innehav om ca 10% vilket är bokfört till ca 13 MSEK. Bolaget avser att listas mot slutet av 2022. Om INBooks vars VD kommer senast från Fortnox (börsvärde om ca 31 MdSEK) kan lyckas med bara en så någorlunda liknande resa visar det på en otrolig uppsida i innehavet. 

dividend sweden riktkurs

Medicortex är ett finskt bioteknikföretag som utvecklar biomarkörer för att kunna identifiera och utvärdera hjärnskakningar och hjärnskador från saliv och urin. Marknaden för hjärnskador är en miljardindustri med en årlig tillväxt om ca 8% där en stor andel av de huvudskador som uppstår lämnas obehandlade med bakgrund mot de osäkerheter och kostsamma processer som uppstår vid utredningar. 

DS Plattformens innehav om 4,8% är bokfört till 6,3 MSEK. Jämfört med till exempel Medfield Diagnostics (som befinner sig ett par år framåt i utvecklingsarbete) visar deras börsvärd om ca 220 MSEK på den potential och uppgång som kan förestå Medicortex.

        dividend sweden analys

Omstrukturering
Bolagets omstrukturering innebär att verksamheten i DS Plattformen (tidigare ”gamla Dividend Sweden”) kommer att bestå av två separata bolag under samma ledning och styrelse, DS Plattformen (tidigare Dividend Sweden) och Dividend Sweden (tidigare DS SPAC 2). All ordinarie verksamhet tillsammans med värdepappersportföljen ingår numera i Dividend Sweden som också finns noterad på NGM. I DS Plattformen bibehålls innehaven i Medicortex och Yepzon. Omstruktureringen sker för att kunna använda DS Plattformen för att genomföra ett omvänt förvärv av ett intressant bolag som skapar värde för aktieägarna. 

Värdering
Med den historik som Dividend Sweden kan visa upp anser vi att den nuvarande värderingen om ca 75% av det bokförda värdet på tillgångarna inte ger ett rättvisande värde på företagsledningens förmåga att leverera värde till aktieägarna. Då är också flera av innehaven enligt vår mening bokförda under marknadsmässiga priser vilket även i dagens baisseartade marknad framstår som en mycket försiktig värdering. Bolaget har dessutom en låg finansiell skuldsättning där likvida värdepapper, en inte obetydlig kassa om 1,2 MSEK samt en soliditet om ca 81% ger goda förutsättningar att ta sig an intressanta investeringar. 

Nedanstående räkenskaper visar tiden då Dividend Sweden var ett helägt dotterbolag till DS Plattformen.

dividend sweden avanza

 

Kort om Dividend Sweden
Ordförande: Jacob Dalborg
VD: Bo Lindén
CFO: Tobias Berglund
Lista: NGM Nordic SME

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analyserat bolag har innehav i TradeVenues emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.