Analys
22 Feb, 2023
analys railway metrics and dynamics

Analys Railway Metrics and Dynamics Sweden

Uppdaterad:
12 Apr, 2023

Investeringsscenario

Sweet spot för innovativt svenskt järnvägsutrustningsbolag 

Att järnvägen både i Sverige och i större delen av Europa under decennier lidit av underinvesteringar är ett välkänt faktum. Det gäller både själva järnvägsnätet men också investeringar i lok och tågvagnar. Den låga investeringsnivån parat med en omfattande statlig byråkrati och konservatism har också förhindrat framväxten av nya innovationer för att förbättra säkerhet och effektivitet. Det starkt ökade intresset från i stort sett alla politiska partier i Europa att expandera och förbättra förutsättningarna för tågtrafik förväntas innebära att investeringarna kommer igång rejält och då framför allt i att på allvar digitalisera järnvägen. Enligt det oberoende institutet MarketsandMarkets uppskattas marknaden för digitalisering av järnvägsnätet globalt under de närmaste fem åren stiga från 29 till 43 MdUSD, där europeisk smart järnvägsinfrastruktur befinner sig i framkant av tillväxten. Detta skapar stora möjligheter för ett innovativt bolag som Railway Metrics and Dynamics (RMD) med stora mål om att bli ledande inom sensorteknik och digitalisering av järnvägen i Europa. Bolaget är bland annat i begrepp att kommersialisera sina egenutvecklade patenterade sensorer, som har möjlighet att i förtid upptäcka defekter på järnvägshjul och därmed avsevärt förebygga antalet tågurspårningar och förseningar.

Nära kommersiellt genombrott 

Efter 6 år av forskning och utveckling började RMDs första ”batch” av serieversionen av sensorer levereras för ett år sedan och för närvarande rullar drygt 100 godsvagnar i Sverige med bolagets utrustning. Förhandlingar pågår för närvarande med ett 20-tal järnvägsoperatörer och infrastrukturägare världen över och vi bedömer det som troligt att 2023 kommer att vara ett år som utmärks av ett stort antal kommersiella avtal. Affärsmodellen vad avser bolagets utvecklade sensorer är att hyra ut sensorerna för 10-12 kr per dygn och har därigenom förutsättningar att skapa ett mycket intressant långsiktigt kassaflöde med mycket höga marginaler. Med utgångspunkt från bolagets egen prognos om att år 2026 ha utrustat 3-4% av den europeiska godstågsmarknaden – motsvarande 15-20 000 godsvagnar – skulle en årlig omsättning på dessa sensorer om ca 70-90 MSEK enbart från denna period vara möjlig. Till det kommer potentialen utanför Europa, främst i form av järnvägar anlagda i anslutning till gruvor. Vi beräknar i ett bullscenario med en antagen bruttomarginal om 50% (vilket är betydligt under bolagets egen prognos) att en sådan omsättning skulle ge ett årligt rörelseresultat om 35 MSEK i slutet av perioden. Vi har i ett bearscenario gjort antagandet att det tar betydligt längre tid att få in nya kunder och att bara hälften av den egna omsättningsprognosen uppnås, samtidigt som bruttomarginalen enbart kommer upp till 35%. Även vid sådana mycket försiktiga antaganden skulle en “break-even” vara möjlig år 2026.

Stor potentiell uppsida

I vår kassaflödesprognos har vi antagit att de teckningsoptioner som finns utställda i sin helhet utnyttjas. Detta tillsammans med ett kapitaltillskott om 25 MSEK skulle i det optimistiska scenariot behövas för att nå ett positivt kassaflöde. I det senare alternativet skulle det enligt vår beräkning snarare kunna vara fråga om 65 MSEK. En av de större ägarna i RMD i form av amerikanen Howard McCall (ca 12% av kapitalet) är också ägare av ett stort amerikanskt företag med försäljning av järnvägsutrustning, vilket skapar dels unika möjligheter att på sikt kunna erbjuda produkterna globalt, dels en finansiell ”kudde” om utvecklingen skulle ta längre tid än vi antagit enligt ovan. Sedan noteringen på Spotlight för ca sex månader har aktiekursen gått ned ca 18%, vilket givet den extremt dåliga marknaden för denna typ av utvecklingsbolag enligt vår mening inte kan anses vara ett tecken på marknadens förtroende för ledning och produkter. Vi har i vår DCF-värdering kommit fram till ett värde på 9,1 kr per aktie respektive 3,5 kr beroende på de två olika scenarierna. Med tanke på det stora antal tecknade orders som vi förväntar oss under 2023 bedömer vi att en betydligt mer rättvis värdering i enlighet med ovanstående värden redan kan visa sig under året. 

Bolagsbeskrivning

Railway Metrics and Dynamics (“RMD”) utvecklar och levererar ett heltäckande system för analys och övervakning av tåg och järnvägsinfrastruktur. Systemplattformen bygger till stor del på sensorteknik men inbegriper även andra tekniska områden såsom realtidspositionering, AI och IoT. VD och medgrundare är Jan Lindqvist med över 25 års erfarenhet av affärsutveckling i järnvägssektorn, däribland som VD och försäljningschef vid ABC-NACO Europe AB samt VD för RushRail AB, Sveriges då tredje största aktör inom godstrafik. Styrelseordförande Howard McCall som var med vid grundandet har även han en stark anknytning till järnvägsbranschen, bland annat som ägare av AMECO där han administrerat försäljning av järnvägsutrustning och maskiner till ett värde som överstiger 700 MUSD (se appendix).

Nuvarande huvudfokus ligger på järnvägsindustrins infrastruktur med sensorbevakning av lok, räls och tågvagnar. Genom att tillämpa RMDs plattform för tillgångshantering får en tågoperatör eller infrastrukturägare god översikt över underhålls- samt säkerhetsfrågor. RMD är därmed en del av den nya smarta järnvägsmarknaden, där den nya informationstekniken kan accelerera digitaliseringsarbetet för ökad säkerhet och effektivitet vid järnvägstransporter. RMDs teknik kan med fördel även användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader. Bolaget grundades år 2011.

analys railway metrics

Innovationsportfölj

Grunden i RMD teknikportfölj är bolagets sensorenheter eller Performance Monitoring Units (“PMU”). Dessa fästs i anslutning till tillgångens fjädrade massa (tågvagn eller lok) och registrerar datapunkter från det driftsatta tågets rörelse. När oregelbundenheter registreras i gångdynamiken identifieras mönster av molnplattformens AI-algoritmer och tågoperatören (kunden eller andra intressenter) blir försedda med insikter såsom indikationer på skadade hjulspår eller fastfrusna bromsar. PMU-enheterna är tillverkade och hårdvaruutvecklade i Schweiz av samarbetspartnern Cicor Group vilket möjliggör en låg kapitalbindning för RMD. Bolaget är emellertid i process att ta hem en del av produktionen för att förekomma en hög efterfrågan i Sverige.

RMD utvecklar även kompletterande moduler till huvudsensorn. I nuvarande utvecklingsportfölj finns kompletteringssensorer för underhåll av pantograf, hjul, vikt samt lastlås.

Bolagets mjukvara avser de analyserande algoritmerna som är integrerade med en applikation och ett användargränssnitt. Likt annan maskininlärning ökar mjukvarans precision med antalet datapunkter. Tågtrafik lämpar sig mycket väl som analysobjekt för maskininlärning och artificiell intelligens då gångdynamik och järnvägar är väldigt repetitiva av sin natur vilket ger goda förutsättningar för datainhämtning. Dataanalysen sker i samarbete med Omicron Ceti AB.

Bolagets konkurrensfördelar består dels av de patenterade IP-rättigheterna, dels av det tekniska försprånget som följer av det tidiga marknadsinträdet. Då behovet för bevakning av lok, vagnar, räls med mera tenderar att matcha den ekonomiska livslängden på objektet innebär detta potentiella uppdrag med löptider på uppåt 25-30 år. RMDs patentportfölj bestod vid utgången av tredje kvartalet 2022 av sju patent och tre ansökningar under behandling avseende de största marknaderna. De tre patentfamiljerna avser en metod och ett system för att analysera hjul och underliggande hjulspår samt en metod för att bevaka pantograf (släpkontakt som överför drivström från kontaktledning till det eldrivna tåget) och kontaktledning. De beviljade patenten bedöms som tillräckliga för att skydda teknologin mot huvuddelen av den globala marknaden, i synnerhet det europeiska segmentet. Utöver nedanstående patent har bolaget även ansökt om patent för en metod att övervaka strömavtagare och kontaktledningar för järnväg.

railway metrics and dynamics analys

Den 8 oktober 2022 lämnade bolaget in en ytterligare patentansökan för hur radarenheter och accelerometrar kan användas för att mäta parametrar mellan kontaktledning och pantograf.

Marknad

Järnvägsindustrin är en central del av transportinfrastrukturen som efter decennier av underinvesteringar nu befinner sig i en upprustningsfas. Den avreglering som inleddes tidigt 90-tal visade sig otillräckligt för att öka konkurrensen vilket föranlett EU att förespråka en liberal järnvägspolitik i form av ett flertal järnvägspaket med syfte att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Detta för att attrahera mer kapital till sektorn. Med pågående liberalisering har huvuddelen av Europa gått från statliga järnvägar till fri konkurrens på spåren och det statliga monopolet har i hög grad begränsats till den fasta infrastrukturen. För RMD, vars produktportfölj kan appliceras utan förändringar på underliggande tillgång, finns det en enorm tillväxt att hämta från att ombesörja driften av såväl befintlig som ny infrastruktur utan att involvera sektorns bestående byråkrati. 

Samtidigt växer den nya ”smarta” järnvägsmarknaden explosionsartat. För 2022 uppskattade MarketsandMarkets i Global Smart Railways Market Research Report en marknadsstorlek på ca 29 MdUSD som förväntas växa till ca 43,0 MdUSD år 2027, motsvarande CAGR om ca 8 procent. Järnvägsindustrin har länge legat efter i digitaliseringsarbete men med aviserade planer att bygga ut ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och en hög utbredd hyperurbanisering har behovet av en optimerad järnvägsdrift ökat, där vi även kan notera hur den gröna omställningen premierar tågtrafikens låga miljöbelastning. Bara i Sverige beräknas de totala årliga kostnaderna hänförliga till olyckor i tågtrafiken uppgå till ca 5 MdSEK. 

Railway metrics and dynamics marknad

Mot bakgrund av bolagets tidiga fas i kommersialiseringsprocessen ligger RMDs nuvarande utmaningar i att bevisa kundvärde och bekräfta PMU-sensorernas PoC (“Proof of Concept”) i termer av skalbarhet och förmåga till mångsidig applikation. Vi bedömer dock att det sistnämnda har bekräftats av framgångsrik montering och drift av bolagets produktserie hos sydafrikanska Indlela Connections, ett ånglok som går mellan Eswatini och Mozambique. Samarbetet indikerar att tåg och järnvägsinfrastruktur är jämförbar världen över, vilket bäddar för en mycket stor adresserbar marknad för RMD. 

Kunder

Bolagets kunder består av fyra olika typer av aktörer som vi har fördelat över segmenten drift och regelefterlevnad. Inom den förstnämnda gruppen finns järnvägsoperatörer, tåg- och vagnägare samt ägare av infrastrukturen. Inom driftsegmentet är den potentiella kundgruppen relativt spridd medan ägare av infrastruktur tenderar att vara statliga järnvägsbolag med monopolställning och därmed stor förhandlingsstyrka (t ex Trafikverket i Sverige). Övriga ägare av infrastruktur avser vertikalt integrerade järnvägsaktörer såsom t ex gruvbolag som äger och använder egen järnvägskapacitet.

Det regelefterlevnande kundsegmentet, eller ECM (“Entity in Charge of Maintenance”) som det också kallas, är organisationer som ansvarar för översyn av järnvägens drift- och säkerhetskrav. I dagsläget finns inga uppdrag inom detta segment. Bolagets PMU-sensorer har dock kapaciteten att identifiera efterfrågade säkerhetskrav på tåg vilket gör produkterna aktuella för prövningsprocessen för nästa generations gods- och persontåg. Samtidigt ligger den datainhämtning som RMD möjliggör i linje med taxonomiförordningen och behovet att öka förståelsen för den globala värdekedjans klimatavtryck vilket också talar för produktportföljen.

railway metrics and dynamics affärsmodell

Affärsplan

RMDs affärsplan vad avser sensorer är strukturerad såsom en SaaS-modell där bolaget säljer PMU-enheter till en installationskostnad som betalas av kunden för att därefter ta en månatlig avgift från mjukvarutjänsterna. Prenumerationsavgiften per sensor beror på typen av sensor samt var den fäster i tåget. Intäkterna kommer huvudsakligen från att sälja dataanalys. 

Priskalkyl per tåg

Varje tågvagn utrustas med två PMU:er och varje lok med 4 PMU:er. Per huvudsensor uppskattar bolaget kunna debitera 10-12 SEK per vagn och dygn. För ett godtyckligt godståg i Sverige med daglig drift (40 vagnar varav två lok) skulle betalningsmodellen motsvara månatliga intäkter om 12 775 - 15 330 SEK. Detta ska sättas i relation till inköpspriset för sensorerna som på samma tåg uppgår till 840 SEK eller 10 SEK per enhet (exkl. installationskostnad som dock är mycket låg). Då varje enhet har en förväntad batteritid på ca 6 år och programvaruuppdateringar sker trådlöst leder affärsmodellen till mycket höga marginaler, speciellt om RMD förhoppningsvis kan upprätthålla långa kundavtal.

Backkameror och lastlås

Backkameror och lastlås är naturliga förlängningar av övervakningsplattformen som öppnar upp för ytterligare intäktsben. Dessa förväntas komma att bli separata delar av värdeerbjudandet och erbjudas för engångsköp samt en mindre del SaaS. Avseende kamerorna är detta backstöd en förbisedd säkerhetsfråga som idag kräver att tågföraren positionera en anställd längst bak i tågets riktning för att därefter koordinera backningen över radio- eller telefon. Försäljningspriset per kamera uppskattas till ca 25 TSEK med en bruttomarginalen på ca 90 procent. Säkerhetsperspektivet väger tungt även för lastlås, en kontrollfunktion som idag uppfylls av att tågpersonal manuellt ser över att godsvagnarna sitter fast. Försäljningspriset per lastlås uppskattas till ca 20 TSEK med en bruttomarginal om ca 85 procent samt en total adresserbar marknad på 30 000 trailervagnar.

De två möjliggör inte bara betydande effektivitetsvinster i den dagliga besiktningen utan kan förhindra ett flertal dödsfall årligen. Det finns därmed förutsättningar att båda produkterna kan komma att bli en del av den industriella säkerhetsstandarden genom myndighetskrav vilket hade gett stort utslag på omsättning. Vi har i nedanstående matris räknat på effekten av en framtida utrullning av enheterna där omsättningstillskottet definieras som summan av den inre produkten av det förväntade försäljningspriset och antalet sålda produkter.

railway metrics and dynamics värdering

Om bolaget lyckas upprätthålla ovan antagna prisnivåer framgår ett substantiellt bidrag till omsättningen något framåt i tiden till en dessutom mycket attraktiv marginal. Detta på årsbasis utan hänsyn till eventuell intjäning från SaaS. Lastlås och backkamera är något som väntas tillkomma för serieproduktion under det andra kvartalet 2023. 

Projekt i utvecklingsportföljen

Bland övriga långt framkomna utvecklingsprojekten återfinns bolagets lastviktssensor och hjulprofilsensor med förväntad försäljningsstart år 2024 respektive 2025. Hjulprofilssensorn spås ha en stor potential för säkerheten och ekonomin i persontrafik och tunnelbanesystemet. Detta på grund av att den höga kvalitén på motsvarande räls orsakar ett regelbundet ytslitage på specifika delar av hjulets löpbana vilket reducerar den ekonomiska livslängden.

Fast infrastruktur

I affärsplanen ingår också uppdrag för bevakning av fast infrastruktur där RMD nyligen vunnit en innovationsupphandling från Trafikverket avseende automatiserad mätning av en järnvägsanläggning, en helt ny kundkategori. Trafikverket är Sveriges största ägare av fast infrastruktur och ordern indikerar att RMD kan komma att bli en viktig del av organisationens långsiktiga planeringen av Sveriges transportsystem. Systemlösningen som efterfrågas bedöms vara en mycket skalbar “plug-and-play”-lösning som bolaget relativt enkelt kan börja erbjuda till övriga kunder inom segmentet efter framgångsrik driftsättning.

Villkoren i innovationsupphandlingen ovan baseras på två etapper av demonstrationsfärdig och drift-testad systemlösning där bolaget får betalt i samband med etapp tre, verkställandet. Anbudssumman för etapperna uppskattas till ca 7,2 MSEK med ett preliminärt fast pris för tjänsten om 8,6 MSEK. Löptiden för den ofinansierade perioden uppskattas till sammanlagt ca 18 månader. Tredje etappen är tänkt att ske över en tolvmånadersperiod med köpoption att dubbla tiden för ytterligare 8,6 MSEK vilket kan ske utan vidare kapitalutgifter för RMD. Att i hård konkurrens kunna peka på en enskild förväntad order om sammanlagt 17,2 MSEK med en rörelsemarginal på ca 60 procent över 42 månader, motsvarande ca 5 MSEK per år är enligt vår mening imponerande. Försäljning av informationstjänster till infrastrukturägare såsom framgår av ovan förväntas bli en mycket stor del av RMD inom några år.
 

Resultatprognos

Förutom ovanstående förväntade order kan RMD än så länge bara peka på order avseende ca 500 enheter via partnerskapet med Cicor samt övervakning av ett 30-tal vagnar från VÄTE Rail. För närvarande pågår dock förhandlingar med ett 20-tal potentiella kunder och diskussioner med minst lika många. Vi förväntar oss därför att år 2023 kommer att utmärkas av ett stort antal order. Målet är att få in 20-30 kunder under året. Bland de företag som RMD för närvarande förhandlar med ingår Trafikverket, Wascosa AG och TX Logistik AB.

Vi har nedan med utgångspunkt från ett bull- och ett bearscenario gjort olika omsättningsprognoser. Detta för att försöka göra en grov bedömning av vad olika försäljnings- och marginalutfall skulle ge för påverkan.

Vi har i det första alternativet utgått från bolagets kommunicerade prognos om att år 2026 ha utrustat 15 – 20 000 godsvagnar i Europa, vilket för närvarande utgör 3-4% av antalet rullande godsvagnar. Vi har inte antagit att RMD lyckas erhålla kontrakt på att utrusta några personvagnar, till följd av sämre ekonomiska förutsättningar. Men vi har däremot prognostiserat att 5 000 vagnar kommer att utrustas med sensorer utanför Europa, företrädesvis i Afrika. Med utgångspunkt från en prognostiserad genomsnittlig dagsdebitering om 10 SEK skulle denna typ av penetrering kunna ge en årlig omsättning om 70-90 MSEK. Till det kommer de nya produkterna i form av lastlås och backkamera, som ska lanseras i slutet av året och uppdrag för bevakningar av järnvägsanläggningar i enlighet med det avtal som slutits med Trafikverket. I brist på annan information har vi antagit att dessa andra produkter skulle kunna bidra med 30 MSEK årligen om ett par år. Vår optimistiska prognos skulle då innebära en omsättning om 100-120 MSEK. Den högre siffran i detta intervall överensstämmer med företagets egen prognos för omsättningen under detta år. Vi har i vårt intäktsflöde antagit att den stora omsättningsökningen kommer i slutet av prognosperioden.

railway metrics and dynamics resultat

I ett baissescenario har vi räknat på att bolaget endast har utrustat ca 10 000 godsvagnar i Europa år 2026 med en avgift om 8 SEK per vagn och dag vilket tillsammans med enbart 3 000 rullande vagnar med sensorer utanför Europa skulle ge en omsättning om ca 40 MSEK. Till det har vi adderat en tänkt omsättning från andra produkter om 20 MSEK årligen.

Vad gäller marginalantaganden har vi i våra två olika scenarios utgått från att bruttomarginalen i det första alternativet under början av perioden är 35% som sedan växer till 50% vid prognosperiodens utgång. Bolagets egen prognos är att det skulle vara möjligt att under denna tidsperiod nå en bruttomarginal om 70%. I baissescenariot har vi räknat med en bruttomarginal om 35% över prognosåren. Vi har i bägge alternativen utgått från att både personal- och övriga kostnader växer relativt kraftigt under de närmaste åren.

railway metrics and dynamics bolagsanalys

Av ovanstående framgår att även om företagsledningens egen prognos om omsättning och bruttomarginal inte fullt ut nås skulle 2025 och framför allt 2026 resultatmässigt bli år med rörelsemarginaler om 20-30%. Skulle det visa sig att det tar betydligt längre tid att nå acceptans enligt det senare alternativet och att bruttomarginalerna blir mer pressade än beräknat nås “break-even” vid slutet av prognosperioden.

Kassaflödesprognos

Kassan uppgick vid utgången av Q3-22 till ca 4 MSEK, men efter tillkomna delregistreringar från kvartalets emission (efter rapportperiodens utgång) har nytt kapital tillförts om 4,4 MSEK. I tillägg till detta finns utestående teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 (se nedan) som befinner sig “in-the-money”.

railway metrics and dynamics aktie

Med nuvarande kurs om 2,8 SEK skulle detta innebära ett potentiellt totalt inflöde från teckningsoptionerna om 11,8 MSEK under innevarande år.

Av nedanstående två alternativa kassaflödesprognoser baserade på ovanstående resultaträkningsscenarios framkommer ett framtida kapitalbehov om ca 25 MSEK respektive 65 MSEK inklusive utestående teckningsoptioner under prognosperioden.

railway metrics and dynamics rapport
RMD analys

Värdering

Vår värdering av RMD beror till stor del på resultatutvecklingen långt framåt i tiden. Vi använder oss av en diskonterad kassaflödesanalys med ett avkastningskrav (WACC) på 14 procent där vi kommer fram till ett värderingsspann om 3,5 – 9,1 SEK per aktie. I värderingen tillämpar vi samma långsiktiga antaganden för det optimistiska och pessimistiska scenariot. I avkastningskravet har vi tagit höjd för osäkerheten i prognosen av det fria kassaflödet genom att tillämpa en småbolagspremie på 3 procent och en extra riskpremie på 3 procent.

Företagsledning

RMD har en liten företagsledning som består av följande personer:

Jan Lindqvist: Vd och medgrundare till Railway Metrics är Jan Lindqvist. Jan har över 25 års erfarenhet från att leda och affärsutveckla företag i järnvägssektorn. Han har bland annat varit ansvarig inköpsingenjör på underhållsavdelningen, arbetat med kvalitetsledning och verksamhetsutveckling samt utvecklingschef på fordonsavdelningen vid Försvarets materielverk, FMV. Jan Lindqvist har också varit vd och försäljningschef vid ABC-NACO Europe AB samt vd för RushRail AB, Sveriges då tredje största aktör inom godstrafik.

Peter Rooslien: Peter Rooslien är CFO på RMD sedan år 2022. Peter har en bred erfarenhet av afärsverksamhet med särskild kompetens inom verksamhetsstyrning, controlling, koncernredovisning och rapportering. Peter har tidigare varit ekonomichef på ÅF-Elteknik AB och ÅF-Industrins Processkonsult AB samt koncernkontroller för AB Ångpanneföreningen.

Mot bakgrund av organisationens storlek om två anställda outsourcas huvuddelen av produktionen genom olika samarbetspartner. Av personalstyrkan engagerar bolaget fem personer genom konsultavtal i varierande omfattning, primärt inom produktutveckling. 

Styrelse

Bolagets styrelse består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter.

Howard McCall: Howard är medgrundare av RMD och styrelseledamot sedan 2018. Howard äger bolaget AMECO (se appendix), ett bolag som exporterar järnvägsutrustning till en internationell marknad.

Irmhild Saabel: Irmhild är styrelseledamot i RMD sedan 2022 och har en gedigen erfarenhet av europeisk godstransport på järnväg. Irmhild Saabel är Chief Business Development Officer (CBDO) för det schweiziska järnvägsföretaget Wascosa sedan 2013 och arbetade dessförinnan som Chief Technical Officer (CTO) mellan 2005–2012.

Helmuth Kristen: Helmuth är medgrundare av RMD och blev invald till styrelsen på nytt 2022. Helmuth var tidigare styrelseledamot under perioden 2011-2017. Helmuth har en lång erfarenhet från ett antal teknologiföretag, inklusive Precise Biometrics där han varit Advanced Research Specialist. Helmuth Kristen har över 25 års erfarenhet inom algoritmer för mönsterigenkänning och Internet of Things (IoT) och hans doktorandstudier finansierades av ESA/NASA:s rymdteleskop Hubble. Efter sina doktorandstudier var Helmuth Kristen ”post doctoral affiliate” vid Harvard.

Jan Lindqvist: Styrelseledamot sedan 2012 (läs Företagsledning ovan).

Ägare

RMD ägs till största del av medgrundarna Jan Lindqvist och Howard McCall (genom bolaget RMD International AB) vars aktiekapital uppgår till ca 22 respektive ca 12 procent. I ägarkretsen finns ett antal professionella investerare, däri Fredrik Rågmark, Bo Eklöf och Claes Nordström (genom bolaget Basildon Investment AB) vars samlade ägarandelar uppgår till ca 18 procent. RMD har ingen stor institutionell ägare.

uppdragsanalys RMD

Appendix

American Equipment Company (“AMECO”) är en amerikansk försäljningsagentur av maskiner och järnvägsutrustning grundat av Howard McCall år 1946. Idag ägs och drivs bolaget av Howard McCall jr., styrelseordförande tillika storägare i RMD med ägarandelar om ca 12% genom i bolaget RMD International AB. AMECO har från sin långa tid som internationellt verksamt bolag upparbetat ett imponerande nätverk till ledande utvinningsindustri världen över vilket ger stort förklaringsvärde till RMDs nuvarande samarbeten i spridda världsdelar. Vi tror att Howards McCalls kontaktnät kan komma att bidra till mycket stora ordervärden utanför Europa till framför allt gruvnäringen, ett kundsegment som RMD prioriterar i närtid vilket förmodligen också motiveras av detta nätverk. Inte bara tror vi att dessa synergier mellan RMD och AMECO kan accelerera försäljningen utan att det även kan reducera kostnaderna för kundanskaffning och marknadsföring substantiellt.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.