Rapportkommentar
7 May, 2020
ArcAroma rapportkommentar Q1 2020

ArcAroma rapportkommentar Q1 2020

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Rapportkommentar Q1 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Inga avslut under kvartalet 
- Hack i kurvan
- Åtgärder vidtas

Rapportkommentar
Inga avslut under kvartalet
. Början på året är traditionellt en svag period för ArcAroma och under mars månad när pandemin slog med full kraft mot framförallt många kunder i Medelhavsländerna fick investeringar i nya anläggningar låg prioritet. Bolaget lyckades därför inte sälja någon anläggning (med definitionen att den är processverifierad hos kund) under kvartalet. De intäkter som redovisades under kvartalet om 3,1 (6,0) var således till största delen hänförliga till aktiveringar. Kostnaderna exklusive avskrivningarna steg något till 8,9 MSEK (8,6). Ökningen beror i huvudsak på olika förbättringar av CEPT-applikationer, kostnader som i år kostnadsförs till följd av att dessa nått kommersialiseringsfasen. Av kostnaderna uppgick lönekostnaderna till ca 30%. Bolaget hade under kvartalet ett negativt fritt kassaflöde efter investeringar om 8,7 MSEK. Till följd av en nyemission i februari som tillförde 19,7 MSEK, uppgick likvida medel till nästan 14 MSEK. Det är också att beakta att ArcAroma innehar 14% i noterade OptiFreeze, vilket motsvarar ett värde för närvarande om ca 40 MSEK, som utgör en likviditetsreserv.

Hack i kurvan. 2020 var året då kommersialiseringen av ArcAromas patenterade CEPT-teknologin för extrahering av råvaror (för produktion av både juicer och olja) verkligen skulle ta fart. Bolaget har därför under den senaste tiden byggt upp en omfattande säljorganisation för bearbetning av kunder i Medelhavsländerna och tagit på sig nya kostnader. Under början av 2020 har också bolaget fått förnyade bevis på att teknologin både förbättrar hållbarheten för juice och ökar produktionsnivån vad avser olivolja från kunder som använder sig av teknologin. Vår prognos för helåret var en försäljning på ca 67 MSEK. Av naturliga skäl måste denna positiva försäljningsutveckling skjutas på framtiden till följd av pandemin. För företaget är det dock av största vikt att marknaderna kommer igång före vinterhalvåret då olivskörden pågår, som historiskt varit den viktigaste införsäljningstidpunkten. Företagsledningen anger att om marknaden öppnas upp för resande under sommaren kommer 15 MSEK i kassaflödespåverkande intäkter kunna redovisas ur orderstocken på 23 MSEK.

Åtgärder vidtas. Omfattande åtgärder har vidtagits för att minska bolagets kostnadsmassa utan att för den skull göra sig av med det omfattande försäljningsnätverket. Kostnadsmassan har enligt ledningen genom vidtagna åtgärder minskats med 1,7 MSEK per månad (55%), vilket gör att bolaget även i ett negativt scenario med ovan beskrivna likviditetssituation har en betydande finansiell flexibilitet om det dröjer innan marknaderna öppnas upp och försäljningen tar fart. Vi har i vår prognos antagit att omsättningen tar fart under slutet av Q3 och kommer tillbaka till vår ursprungliga prognos under Q4. Vi har sedan för 2021 antagit att det är året för det stora försäljningsgenombrottet med en betydande omsättningsökning och ett positivt kassaflöde.

Kort om ArcAroma
Ordförande: Peter Ahlgren
VD: Johan Möllerström
CFO: -
Lista: Nasdaq First North

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.