Bolagsrapporter
22 Feb, 2024
Attana bosklutskommuniké

Bokslutskommuniké för Attana AB för perioden 1 januari-31 december 2023

Uppdaterad:
22 Feb, 2024

Väsentliga händelser under rapportperioden, 2023.

 • I januari avslutadet samarbetsavtalet med Triolab då utfallet av samarbetet inte blev som förväntat.
 • I februari tecknades ett samarbetsavtal med Testmottagningen om marknads-föring och försäljning av Immunitetsprofiler i Sverige.
 • En internationell patentansökan (PCT) angående metoder för att bedöma antikroppars neutraliserande förmåga i biologiska prover lämnades in i februari.
 • Bolaget påbörjade det andra året av ett femårigt service- och supportavtal från ett ledande hälsoinstitut i USA som genomför avancerade studier kring t.ex. T-cellers interaktioner med vävnad.
 • Bolaget inledde ett 1-årigt samarbetsavtal med Mario Negri Research Institute i Milano i maj där Attana tillhandahåller ett instrument under perioden.
 • Under augusti beviljade Kunskap- och kompetensstiftelsen (KK-stiftelsen) anslag till ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet. Projektet inkluderar bolagets individuella immunitetsprofil för diagnostik och bolaget har en aktiv del i projektet.
 • I september tillsattes Marcus Söderberg som ny VD.
 • Bolagets styrelse beslutade i november om att genomföra en företrädesemission om ca 17 MSEK i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning. Utfallet av emissionen offentliggjordes den 29 december och resulterade i en teckning på 52% vilket motsvarar 9 MSEK före emissionskostnaderna som uppgick till drygt 2 MSEK. Nettot av nyemissionen blev därmed knappt 7 MSEK.
 • I samband med företrädesemissionen förlängde även Bolaget sitt lån med Exelity fram till och med juni 2024. Per balansdagen hade bolaget lån om drygt 3 MSEK från Almi samt 6 MSEK från Exelity.
 • I december resulterade bolagets strategi med referenskunder i USA i en första ny kund via en referenskund. Bolaget har för närvarande tre referenskunder med målet att inom två år ha minst fem referenskunder i USA.
 • Ett sparprogram initierades under sista kvartalet för att minska kostnaderna under 2024. Lönsamhetsmålet är centralt för 2024 och som tidigare kommunicerats så jobbar bolaget aktivt med att minska kostnadsmassan.
 • Flera vetenskapliga artiklar med bolagets teknik har publicerats under året. T.ex. har National University of Singapore publicerat tre artiklar. Dessa visar att vår teknik kan hjälpa till att förstå hur kapaciteten hos humana IgG-antikroppar neutraliserar olika mutationer av SARS-CoV-2-viruset samt hur man kan identifiera och mäta immunitetskillnader hos vaccinerade individer beroende på ålder, kön, livsstil och andra sjukdomar.

  

 • Bolaget har under perioden återbetalat kortfristiga skulder om 3 MSEK.
 • Bolagets nettoomsättning för 2023 uppgick till 5,1 MSEK jämfört med 7,5 MSEK föregående år.
 • Övriga rörelseintäkter för 2023 var oförändrade jämfört med föregående år och uppgick till 0,3 MSEK.
 • Kassaflödet var -0,0 MSEK jämfört med -13,0 MSEK föregående år.
 • Det operativa kassaflödet var -19,6 MSEK jämfört med -7,8 MSEK föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperioden, 2024

 • Återbetalning av 2 MSEK av lån till Exelity.
 • Emissionerna registrerades hos Bolagsverket under första halvan av januari.

Finansiell översikt för 2023 (ej reviderat av bolagets revisor):

 • Nettoomsättning 5,1 (7,5) MSEK
 • Övriga rörelseintäkter 0,3 (0,3) MSEK
 • Rörelseresultat -12,4 (-14,2) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster -13,8 (-14,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt -13,8 (-14,6) MSEK
 • Resultat per aktie -0,05 (-0,07) SEK

VD-kommentar:
Det är verkligen ett händelserikt år vi lägger bakom oss. Vi har haft många framgångsrika kundmöten men tyvärr har orderingången inte varit vad vi förväntat oss. Framförallt har instrumentförsäljningen halkat efter vilket innebär att vi minskar vår nettoomsättning. I vår plan för 2024 ska vi utöka antalet kundmöten och interaktioner samtidigt som vi fortsätter att fokusera på våra topp 10-kunder och flyttar fram positionerna där. Kontinuerliga förbrukningsorders kommer in men vi behöver jobba med att öka omsättningen per kund samt bredda vår kundbas med nya kunder för att generera mer intäkter.. Under första kvartalet 2024 har vi planerade möten med våra viktigaste kunder för att diskutera deras mål och hur vi ytterligare kan bidra till att de uppnår sina forskningsmål.

Jag är glad över att vi, under slutet på 2023, fick en genombrottsorder från en ny kund i USA samt att vi ökadeantalet kundinteraktioner med flera funktioner inom Attana, inkluderande ledning, sälj, applikation och service.

På diagnostiksidan för vi samtal med europiska aktörer för att kunna saluföra våra immunitetsprofiler i flera länder, där vårt fokus på kort sikt är Tyskland. I utvecklingsprojektet som drivs av Linnéuniversitetet och delfinansieras av Kunskap och Kompetensstifelsen har vi påbörjat tester med Hepatit B och Borrelia i våra immunitetsprofiler. Där har vi också säkrat kommersiella partners för leverans av nödvändiga reagenser.

Vi fortsätter arbeta kundorienterat och ser positivt på våren och alla samtal med våra befintliga och nya kunder samt partners.

Marcus Söderberg, VD Attana AB

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.