Analys
27 May, 2022
Bonzun analys

Bonzun bolagsanalys: "Värdering med stor potential"

Uppdaterad:
1 Mar, 2023

→ Bonzun bolagsanalys 2022 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

  • Snabbt växande marknad
  • Genomförd nyemission skapar förutsättningar
  • Värdering med stor potential

Bolagsanalys 2022

Snabbt växande marknad. Den snabbt växande marknaden för botemedel mot psykisk ohälsa och infertilitet skapar ett oerhört intressant område för Bonzun att verka inom med sina digitala verktyg. Denna marknad förväntas inom ovanstående respektive områdena redan uppgå till 64 MdSEK respektive 190 MdSEK och växa med 2-7%. Inom dessa områden kommer i sin tur olika typer av digitala sjävhjälpverktyg med appar vara de snabbast växande områdena.  Med en färgstark serieentreprenör bakom rodret i Bonzun och med erkända framgångar från satsningen i Kina på den första ”digitala barnmorskan” för havande kvinnor i landet utvecklat för mobiltelefoner i bagaget, bedömer vi förutsättningarna goda att företaget kan få en inte obetydlig andel på denna växande marknad. Med nyligen annonserade marknadssatsningar inom fertilitetsområdet i både USA och Storbritannien i samarbete - med ledande nätverk inom området - skapas förutsättningar att internationellt snabbt få ett stort genombrott. Enbart dessa samarbete leder till att man når 150 000 användare av IVF-appen. Samtidigt fortsätter bearbetningen via fertilitetskliniker. På samma sätt väntas det digitala anti-stressprogrammet Evolve få en snabb tillväxt med ett nyligen inlett pilotprojekt om hela 950 000 anställda. Evolve gynnas dessutom av Försäkringskassans beslut om att subventionera upp till 50% av kostnaden för ett abonnemang. Det nyligen annonserade beslutet från kinesiska myndigheter att subventionera fertilitetsbehandlingar i det statliga sjukförsäkringssystemet skapar förutsättningar för Bonzuns bägge verktyg att få en initial fördel i penetreringen av marknaden.  Med en prenumerationsmodell i alla sina tjänster blir verksamheten mycket skalbar och har förutsättningar att ge mycket goda marginaler.

Genomförd nyemission skapar förutsättningar. Efter en genomförd nyemission om 14,1 MSEK under första halvåret kan företagsledningen koncentrera sig på att skala upp verksamheten och de fortsatta marknadsföringsatsningarna. Bonzuns intäkter är hittills blygsamma (ca 0,5 MSEK under förra året och drygt 0,2 MSEK under Kv 1) men vi räknar med att intäkterna redan under nästa år ska uppgå till 1,1 MSEK. Trots en mycket skalbar affärsmodell med sina digitala prenumerationer räcker detta dock enligt vår bedömning inte till att företaget ska bli kassaflödespositivt förrän senare. Utestående teckningsoptioner som förfaller under våren 2023 har förutsättningar att bidra med 14,1 MSEK till bolagets finansiering. Detta förutsätter att bolagets aktiekurs stiger med ca 250% från dagens nivå men med den tillväxt vi prognostiserar bedömer vi att det är ett rimligt antagande. Vi har med optimistiska antaganden kommit fram till att Bonzun redan år 2025 kommer att vara kassaflödespositivt. 

Värdering med stor potential. Bonzun-aktien har haft en klart negativ kursutveckling sedan det omvända förvärvet av Papilly. I likhet med många aktier med en verksamhet på denna utvecklingsnivå har aktien fått erfara vårens betydligt kyligare börsklimat. Detta har även drabbat värderingen av icke noterade framgångsrika bolag inom angränsande områden som till exempel Kry. Bonzuns börsvärde uppgår idag till enbart drygt 20 MSEK. Investerare har därmed möjlighet att komma in i ett bolag med ett mycket lågt börsvärde som befinner sig i en mycket snabb internationell expansion med en mycket skalbar affärsmodell inom ett klart växande område. Baserat på den förväntade omsättningen nästa år och hur bolag med jämförbar verksamhet värderas skulle ett dubbelt så högt börsvärde vara rimligt. Detta i ett börsklimat som inte gynnar denna typ av aktier. Vi har också i en DCF-analys i ett visserligen som vi betraktar optimistiskt scenario kommit fram till ett betydligt högre värde om 78 MSEK dvs 2.8 SEK per aktie (e.utsp.). Vi har där även tagit höjd för den höga risken i bolagets verksamhet.

Bonzun verksamhet

Bonzun är ett internationellt SaaS-bolag som digitaliserar hälsovårdssektorn inom IVF-behandlingar och stresshantering. Verksamheten är organiserad genom de helägda dotterbolagen Bonzun evolve, Bonzun IVF och gravid-appen Kou Dai Yun Yu. Bolaget grundades år 2012 och noterades hösten 2021 efter det omvända förvärvet av Papilly AB.

Portföljbolag

Bonzun Evolve – iKBT mot stress. Bonzun Evolve är ett internetbaserat KBT-program (iKBT) som verkar för att reducera psykisk ohälsa från stress. Till följd av att stressprogrammet i huvudsak bygger på att applicera självledarskap på de egenutvecklade digitala verktygen finns den en stor skalbarhet i produkten och dess förutsättningar att expandera globalt med rätt språkstöd.

Avgiftsstruktur. Bonzun Evolve erbjuds primärt till business-to-business-segmentet (“B2B”) i licenspaket om 6 eller 12 månader samt sekundärt direkt till konsumenter (“D2C”) under månadsabonnemang. Båda licenspaketen innehåller tilläggstjänster för att skräddarsy stressbehanglingen (såsom individuella samtal med stöd, föreläsningar och utbildningar) vilket möjliggör ökade marginaler. Stressprogrammet bygger på KBT-metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och har utvecklats med stöd från ledande stressforskare från Karolinska Institutet (KI).

Bonzun IVF – komplement för framgångsrik fertilitetsbehandling. Bonzun IVF är ett digitalt patientstöd för kliniker eller patienter som genomgår fertilitetsbehandlingar vilket innefattar provrörsbefruktning, äggfrysning och ICSI. Det digitala stödet representeras av en mobilapplikation som finns tillgänglig på Google Play eller Appstore under samma namn. Funktionerna på mobilappen är utvecklade för att ge det stöd som är nödvändigt för att öka sannolikheten till framgångsrik IVF-behandling. Exempel på funktioner är bevakning av fosterutvecklingen, läkemedelspåminnelser, kalender, behandlingsstöd och medicinsk information.

Det finns en stor skalbarhet i IVF-appen vilken kan sättas i relation till bolagets tidigare internationellt erkända – numera avyttrade – gravid-app (läs mer om Kou Dai Yun Yu nedan). Bonzun IVF har erhållit en CE-märkning av klass 1 och finns idag översatt till svenska, engelska och mandarin.

Avgiftsstruktur. Bonzun IVFs säljs under abonnemangsformer till två segment, B2B och D2C. Tjänsten Bonzun IVF PRO erbjuds i licenspaket till IVF-kliniker (beroende på antalet användare) och är även ett sätt för bolaget att etablera nätverk och sänka kostnaderna för att nå ut till nya kunder. För D2C erbjuds en prenumerationsmodell under freemium-former där grundläggande funktioner erbjuds kostnadsfritt i Bonzun IVF med möjlighet till utökade tjänster i den betalda prenumerationsformen Bonzun IVF Plus eller från engångsbetalningar.

Kou Dai Yun Yu – nyckeln till den kinesiska marknaden. Kou Dai Yun Yu (tidigare Kuexma) är en digital barnmorska för havande kvinnor på den kinesiska marknaden. När tjänsten lanserades 2014 var det ett världsledande första initiativ till digital hälsa utvecklat för mobiltelefoner. Gravid-appen har erhållit internationellt erkännande från bland annat SIDA, WHO och Forbes. Plattformen kommer inte tillföras några resurser under de kommande åren men är en nyckel för att hålla distributionsnätet till Kina öppet.

Life of Svea förvärvar delar av gravid-appen. Gravid-appen har sedan lansering nått 2-3 miljoner nedladdningar i Kina och med användare i över 95 länder. I ett tidigare steg att renodla Bonzun mot IVF-marknaden såldes delar av verksamheten till Life of Svea år 2020 med förbehåll för den kinesiska marknaden. Bonzuns tidigare verksamhet går numera under namnet Belly.

Marknadsöversikt Bonzun

Inom hälsovårdssektorn verkar Bonzun inom två segment, marknaden för digital hälsa & stressprevention samt IVF-marknaden.

Miljardindustri för psykisk ohälsa. Marknaden för psykiatriska sjukdomstillstånd är en miljardindustri med samhällskostnader från sjukskrivningar som uppgick till 59 MdSEK år 2015 och 64 MdSEK år 2020. Av sjukskrivningarna är ca 14% tillskrivna stressrelaterade orsaker vilket belastar både samhälle och arbetsgivare. Per arbetsplats kan arbetsgivaren behöva finansiera upp till 4 MSEK.

Få heltäckande renodlade digitala lösningar. Marknadens större aktörer inom området utövar främst KBT-behandlingar online över videolänk (s.k. “TeleHealth”) samt integrerar dessa med internetbaserade verktyg (iKBT). Inom segmentet finns PBM, Psykologpartners samt Mindler med omsättningar i 100 MSEK-klassen. Sett till tjänsteerbjudandet belastas dessa bolag av höga personalkostnader vilket förtydligas av en personal-intervall upp mot 100-200 stycken för verksamhetsåret 2020.

De mer renodlat digitala aktörerna utmärks för fokus på olika funktioner. Bland de olika KBT-baserade terapi-plattformarna finns Medlys chatt med psykologer, anonyma samtalsstöd med BlueCall, meditationsappen Calm eller den ideella självhjälpsappen 29k. Det finns även en stor gruppering av marknadsaktörerna som består av enskilda aktörer såsom stress-terapeufter, coacher eller psykologer.

ART växer med den globala demografins utveckling och trender. Marknaden för fertilitetsbehandling och Assisted Reproduction Technology (ART) följer till stor del den demografiska utvecklingen. Den ledande tillväxtfaktorn för segmentet beror på den ökade infertiliteten vilket speglas i den förskjutning som uppstått i genomsnittsåldern för förstföderskor. År 2020 omsatte den globala IVF-marknaden ca 190 MdSEK med en uppskattad årlig tillväxt om 6,5 procent för 2021 till 2028.

1 av 6 par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Globalt rapporteras infertilitetsproblem hos 10-15% av alla par och behovet för ART uppskattas årligen till ca 1 500 cykler per miljon invånare. I Sverige är ca 4% av alla nyfödda barn assisterade med ART och behandlingar görs vanligtvis på kvinnor över 30 år.

Fertilitetsbehandlingar utmärks av för att vara en väldigt kostsam och psykiskt påfrestande process. Prisbilden för IVF-appar är marginell sett till kostnaden för en IVF-behandling som uppgår till ca 50-60 TSEK men kan gå uppåt det dubbla beroende på aktör. Risken för missfall är hög och det krävs i snitt tre cykler för att nå en graviditet - vilket ofta är inbakat i priset. 

Användandet av IVF-appar är ett alltmer förekommande fenomen. För IVF-applikationer som Salve, eIVF Patient, Bonzun IVF, Mindful IVF och Embie rapporterar analysföretaget Apptopia att marknaden för IVF-appar, på en månatlig basis, uppgår till ca 90,5K användare med en tillväxt om 9%. Av dessa aktörer har Bonzun IVF en blygsam andel användare om 1%. Sett till de ca två miljoner IVF-cykler som uppskattas ske globalt per år indikerar detta att ca 55% av alla som befinner sig i en IVF-behandling använder sig av ett app-baserat stöd.

I relation till Bonzuns senast kommunicerade storsatsningar i USA och Storbritannien med det ledande online-community Fertility Help Hub (FHH) skulle denna grupp potentiellt kunna omvandlas till över 75K nya användare på en mycket kort tid. Flera samarbeten i denna klass och räckvidd skulle innebära signifikanta tillskott på omsättningen från D2C-segmentet. Detta i synnerhet då Bonzun nyligen adderat ytterligare möjligheter till engångsköp i appen utöver betalversionen.

Bonzun ledning & Investerare

Bonzun grundades av nuvarande VD Bonnie Roupé som redan till stor del  genomfört den resa som förhoppningsvis väntar för IVF-appen. Med den tidigare gravid-appen – nuvarande Belly – har Bonnie hjälpt miljontals gravida världen över att få tillgång till evidensbaserad forskning. Gravid-appen nådde stor framgång på den kinesiska marknaden vilket ger goda signaler för de kompetenser som finns internt för att vinna marknadsandelar internationellt.

Bonnie Roupé är en erfaren serieentreprenör med över 20 års erfarenheter från IT-sektorn med betoning på internet och mobila applikationer. Utöver att ha grundat Bonzun Health Information AB och sålt av den svenska och internationella verksamheten till Life of Svea år 2020, har hon grundat den kvinnliga golftidningen Red Tee.

Flertalet välkända affärsänglar har backat upp bolaget i dess tidiga investeringsrundor som Erik Mitteregger, Fredrik Wester och Hellen Wohlin Lidgard. Bonnie Ropie kommer att vara fortsatt avgörande i Bonzuns framtida värdeskapande vars roll som enskilt största ägare och emotionella koppling till bolaget tryggar ett långsiktigt engagemang.

Bonzun värdering

Vi har i vår värdering jämfört med andra värderingar på bolag verksamma med appar och tjänsteplattformar inom hälsa samt mer väsensskilda teknikbolag inriktade mot mobillspel, sjukvård, hälsovård och ART och kommit fram till att denna typ av bolag värderas I ett stort värderingsspann om 10-45x gånger försäljningen. Det skulle innebära att Bonzun i en peer-jämförelse har ett motiverat börsvärde om 10 - 33 MSEK, baserat på förra årets intäkter. Denna värdering framstår som väl i underkant även om den nya Bonzun-koncernen marknadsförts under så kort tid. Med en omsättningstillväxt för helåret i linje med kvartalets hade det grovt räknat inneburit det dubbla för spannet, vilket är mer rättvisande men mer svårtydligt.

Vi har också i ett mycket optimistiskt scenario, där IVF-plattformen uppnår en marknadsandel om 10% över en fyraårsperiod. Utvecklingen skulle motsvara en tillväxt i antalet abonnemang från idag ca 500 till 110 000 år 2025E. Med en genomsnittlig intäkt per användare om ca 300 SEK skulle det innebära en omsättning om ca 32,6 MSEK, enbart hänförligt till Bonzun IVF.

Till detta har vi lagt in en fortsatt god tillväxt för Bonzun Evolve i linje med fjolårets starka utveckling (+140%). Med stöd av Försäkringskassans införda subvention av Bonzun Evolves tjänster prognostiserar vi en omsättningstillväxt på samma nivå som 2022. Under förutsättning att Evolve kan integreras i Bonzun IVF med dess internationella expansion ger detta ny kraft i tillväxten vilken vi uppskattar till 75% för 2023 för att sedan växa i nivå med bolagets övergripande finansiella målsättning om 20%.

Med fortsatt aggressiva marknadsföringssatsningar och den tillväxt vi därmed prognostiserar borde det enligt vår mening inte vara några problem att lösa finansieringen fram till ett positivt kassaflöde år 2025. Det förutsätter dock att aktiekursen avspeglar tillväxten, så att de utestående teckningsoptionerna (som skulle tillföra ca 14,1 MSEK) är “in-the-money” under inlösensperioden våren 2023.

Vår DCF-värdering i ett optimistiskt scenario visar på en värdering om ca 80 MSEK, där vi tillämpar en diskonteringsränta om drygt 14%.

----------------------------------------

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.