Rapportkommentar
5 Sep, 2022
Bonzun rapportkommentar Q2 2022

Bonzun rapportkommentar Q2 2022

Uppdaterad:
7 Mar, 2023

Rapportkommentare Q2 2022 (Fullständig rapportkommentar med estimat och grafiska element)

→ Digitalt stöd i tiden
→ På väg mot internationell marknadspenetration
→ Stor potential trots likviditetsutmaningar

Rapportkommentar
Digitalt stöd i tiden. Bonzun rapporterar en klart förbättrad nettoomsättning för första halvåret 2022 om 0,4 MSEK. Det kan jämföras med en omsättning under hela förra året om 0,5 MSEK. Den svaga omsättningssiffran tillsammans med årets emissionskostnader och ett stort negativt finansnetto gör att resultatet efter finansnetto för första halvåret uppgår till -10,4 MSEK. I jämförelse kan nämnas att hela 2021 resulterade i -9,6 MSEK. Försäljningen är alltså fortsatt klart för låg för att klara av nuvarande kostnadsstruktur och för att vända förlusttrenden är det kritiskt att hitta nya användare och fler intäktsben att stå på. Vi upplever att detta inte är en omöjlighet i en omvärld som fullkomligt skriker efter digitala stöd för psykisk ohälsa och infertilitet. Till det kommer en hel del ljusglimtar i rapporten. Vi befinner oss i en psykologiskt påfrestande post-pandemi med utbredd pessimism och stor inflations- och ränteoro. Många hushåll kommer få det svårt att möta en annalkande lågkonjunkturen och vi tror att detta kraftigt kommer driva på efterfrågan på Bonzuns konjunkturoberoende tjänster. Appanalysföretaget Apptopia anger till exempel att användandet av digitala IVF-stöd växer globalt med ca 14 procent per månad samt att Bonzun IVF tillhör en av de aktörerna med dagligen mest återkommande användare. Bonzun har inom detta segment vuxit med ca 300 procent det senaste halvåret och har idag en marknadsandel om ca 3 procent och som vi tror kan uppgå till hela 10 procent år 2025e i samband med att det kraftigt expanderade språkstödet får genomslag. Bonzun IVF har sedan Q1 även adderat nya språkstöd för spanska, portugisiska och tyska till tidigare svenska, engelska och kinesiska. Detta innebär att Bonzun IVFs mycket skalbara produkt är mottaglig för ca 30 procent av världens alla invånare.

På väg mot internationell marknadspenetration. Bonzun har fram tills relativt nyligen lagt majoriteten av sin produktutveckling på att utvinna synergier mellan affärssegmenten Evolve och IVF. Detta för att förbereda sig för en betydligt bredare kundgrupp. Det globala försäljningsarbetet är ännu i sin linda men det nuvarande produktorienterade arbetet har visat sig bära frukt och det finns många försäljningsprojekt i pipen. Pilotsamarbetet som inleddes 2021 med Trygghetsrådet har fått positiva svar och Evolve kommer med start H2-22 att rekommenderas till 35K anslutna företag, motsvarande 950K anställda, där vi menar att tidigare uppföljningsorder från Försäkringskassan kan bidra till att ge ett stort genombrott. Kungliga Tekniska Högskolan har även köpt ytterligare 450 licenser där samarbeten med Ninfeas workshops varit väldigt framgångsrika. Den upparbetade portföljen med goda kundreferenser, och potentiellt återkommande kunder, är av stor vikt för Evolve då industrin präglas av långa ledtider. För IVF-segmentet har Bonzun adderat engångsbetalningar i appen vilket vi tror är en god inkörsport till tjänsten utöver möjligheten att fånga in icke-prenumeranter. Vidare har bolaget sett över prisstrategin för appen vilket har ökat antalet betalande prenumeranter med 75 procent och konverteringsgraden till 57 procent (låg i Q1 på 43 procent). Detta visar tecken på hur mindre ändringar och förflyttningar av betalväggar i en, av marknaden uppskattad, applikation kan ge betydande intäkter när användandet växer. Detta är några i raden av goda besked som väntas ge utdelning till årsskiftet.

Stor potential trots likviditetsutmaningar. Bonzun-aktien har sedan emissionen i januari månad haft en klart negativ kursutveckling (-50 procent). Bonzuns kursutveckling ska ju naturligtvis ses i ljuset av börsens allmänna riskaverta inställning för närvarande men också att omsättningen inte tagit fart i den utsträckning som vi och marknaden antagit. Detta har i sin tur lett till att likviditet har strömmat ut bolaget och kassan vid halvårsskiftet enbart uppgår till 0,2 MSEK och bolaget är i omedelbart behov av att ta in nya pengar och/eller sälja delar av verksamheter eller ta in partners. Med ett börsvärde på enbart 16 MSEK och mindre finansiella skulder om ca 9 MSEK bedömer vi att - trots det kärva börsklimatet - inte borde vara några problem att ta in kapital som gör det möjligt att inleda den internationella expansionen och klara bolaget fram till ett positivt kassaflöde. Vi hade tidigare räknat med att det skulle år 2025 men förskjuter det efter utvecklingen i år med ytterligare ett år. Med de framgångar som bolaget hittills kan peka på och de välkända aktieägare bolaget lyckats attrahera vore ett misslyckande vad avser kapitaltillförsel enligt vår mening vara en osannolik utveckling. Bolagets likviditet är dock ett kortsiktigt orosmoln där vi ser ett externt finansieringsbehov.

 


Kort om Bonzun
Ordförande: Håkan Johansson
VD: Bonnie Roupé
CFO: Jozefa Grönqvist
Lista: Nasdaq First North

 

----------------------------------------

 

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

 

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

 

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

 

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

 

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

 

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.