Analys
1 Sep, 2020

Consilium analys

 
- Tecken på förbättring
- Den stora kassan sätts i arbete
- Mer svåranalyserat
 
Rapportkommentar

Tecken på förbättring. Uppbyggnaden av den nya koncernen (som i dagarna byter namn till Concejo) har skett under en besvärlig period med en pandemi som har försvårat försäljningsarbetet men också förskjutit många potentiella affärsprojekt. I och med att verksamheten i hög grad vänder sig mot olje- och offshoreindustrin har de låga oljepriserna - vilket påverkat lönsamheten hos kunderna – också varit en försvårande omständighet. Under Q3 skedde dock enligt företagsledningen en förbättring av intäkter och rörelsemarginal och utfallet under kvartalet blev framförallt omsättningsmässigt betydligt bättre än vi förväntat. Omsättningen under Q3 uppgick till 85,9 MSEK (52,4), vilket inte bara var betydligt över nivån från motsvarande period för ett år sedan utan även en sekventiell förbättring från Q2. Utvecklingen drivs av divisionen Firenor International, verksamt inom brandbekämpningssystem för kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn. Under kvartalet fick Firenor ett antal betydelsefulla order. Kvartalets rörelseresultat om -15,3 MSEK (-55,9) innehåller fortsatta kostnader för ”uppstädning”. Rörelseförlusten för det kvarvarande affärsområdet Safety Engineering, som innehåller de rörelsedrivande verksamheterna uppgick till 8,8 MSEK (10,1).  Den stora nettokassan gjorde att koncernen kunde redovisa en avkastning på kortfristiga placeringar under kvartalet uppgick till 9,7 MSEK.

Den stora kassan sätts i arbete. Med en nettolikvid på 2,5 MdSEK från försäljningen av det stora affärsområdet Marine & Safety vid årsskiftet 2019/2020, som efter lösen av lån med mera resulterade i en nettokassa om ca 1,4 MdSEK, är det mycket intressant att följa vilka investeringar företagsledningen väljer att göra. Förutom att koncernen under kvartalet stärkt sitt grepp om det norska utvecklingsbolaget Optronics Technology (se nedan) och ökat ägarandelen med ca 10 procentenheter till 64 % har två andra investeringar gjorts. Dels har Consilium investerat ca 20 MSEK i cleantechbolaget Envigas (13% ägarandel) i ett bolag som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas och dels ca 30 MSEK i ett tyskt cybersäkerhetsföretag Myra Security (4,4% ägarandel). Efter kvartalets utgång har det största förvärvet hittills annonserats i form av en förvaltare av fastighetsfonder SBF Management (SBM). Via ett antal fonder har SBM för närvarande 3 MdSEK under förvaltning i form av 2700 lägenheter. SBM väntas tillföra en omsättning om ca 50 MSEK med en god lönsamhet. Efter justering för kassa samt anteciperad utdelning uppgår köpeskillingen till preliminärt 64 MSEK. I och med att detta är ett så kallat närståendeförvärv kräver förvärvet en extra bolagsstämma. Dessutom fortsätter återköp av tidigare utgiven hybridobligation till ett ursprungligt belopp om 200 MSEK. För närvarande har 75 MSEK återköpts, som minskar det egna kapitalet men också minskar den potentiella utspädningen. 

Mer svåranalyserat. I och med att Consilium fortsätter att bredda verksamheten till en rad olika branscher och dessutom flera av innehaven vare sig kommer att redovisas som dotter- eller intressebolag kommer koncernen att bli mer svåranalyserad. Att bevaka såväl resultaträkningens som substansvärdets utveckling kommer att vara lika viktigt. Speciellt om ledningens intention att Consilium själva ska investera i SBMs fonder blir aktuell. De hoppingivande signalerna från Q3 och en omfattande omstrukturering av de kvarvarande dotterbolagen under året gör att nästa år resultatmässigt bör bli ett betydligt bättre år. Detta kopplat med att Optronics under december kommer att börja leverera sin nya optiska gasdetektor för olika industriapplikationer – som enligt företagsledningen har potential att revolutionera branschen – gör att vi höjer våra prognoser både omsättnings- och resultatmässigt. I likhet med tidigare fortsätter marknaden att inte vilja åsätta vare sig den tidigare verksamheten eller den nu inköpta något värde. Vid utgången av kvartalet hade Consilium en nettokassa på 1,2 MdSEK, vilket kan jämföras med att börsen för närvarande åsätter bolaget ett marknadsvärde om 820 MSEK. Misstron mot styrelsens/företagsledningens förmåga att förvalta bolagets kapital är alltså betydande. Vid en positiv utveckling i något eller några av dessa innehav kan dock sentimentet snabbt svänga.

----------------------------------------

Rapportkommentar Q2 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Den nya mindre koncernen träder fram
- Nuvarande verksamheter med potential
- Marknaden har satt negativt värde på nuvarande verksamheter

Rapportkommentar
Den nya mindre koncernen träder fram
. I och med att affären med Nordic Capital och försäljningen av Consiliums största affärsområde Marine & Safety avslutades den 31/3 framträder en ny betydligt mindre koncern enbart verksam inom brandbekämpning i högriskmiljöer (Safety Engineering) men med en nettokassa om ca 1,4 MdSEK. Pandemin och effekterna av lägre oljepriser på potentiella kunders vilja att göra investeringar innebär att verksamheten brottas med stora problem. Detta delvis till följd av problem att träffa beslutsfattare och att projekt skjuts framåt i tiden. En marginellt stigande omsättning om 74,7 MSEK (71,8) var i och för sig betydligt bättre än vi förväntat. Rörelseresultatet om -44,6 MSEK (-20,6) var dock klart sämre och visar på den ”nya” koncernens problem. I förlusten ingår emellertid dels en realisationsförlust om 17,4 MSEK och dels administrationskostnader som var ca 13 MSEK högre än under motsvarande period förra året till följd av engångskostnader som bland annat bonus till tidigare företagsledning. Betraktar man bägge dessa poster som extraordinära var förlusten ”enbart” ca 15 MSEK. Lösen av kreditåtaganden med mera gjorde att finansnettot – trots den stora nettokassan – slutade på -7 MSEK. Till följd av den volatila kapitalmarknaden under våren har kassan i huvudsak varit investerad i obligationsmarknaden. 

Nuvarande verksamheter med potential. Dessa är för närvarande i huvudsak uppdelad på tre bolag med global närvaro. Kring ovanstående bolag är tanken att ett nytt betydligt större affärsområde ska byggas upp – på samma sätt som Marine & Safety en gång byggdes upp. Ett ökat samarbete, som skapar synergier mellan bolagen kommer också att påbörjas. Det största av dessa bolag utgörs av norska Firenor som marknadsför brandbekämpningssystem till kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn. Under andra kvartalet har arbetet påbörjats med att integrera Consiliums verksamheter i Asien med Firenor, där dess erfarenhet av projektledning samt projektkunnande ska användas för att skapa en ny division – Firenor International. Ett annat bolag utgörs av ACAF, som utvecklat ett fluorfritt och biologiskt nedbrytbart brandbekämpningsskum vilket minskar användningen av vatten och skum. Det tredje bolaget inom Safety Engineering utgörs av relativt nystartade Optronics Technology som utvecklar optiska gasdetektorer, som bygger på en unik kiselteknologi. Bolaget räknar med att ha sin första produkt klar att lanseras under slutet av 2020. Redan före lanseringen har Optronics ingått ramavtal med ett antal ledande aktörer. I juli ökade Consilium sitt ägande i bolaget till ca 53%. Även om omsättningsutvecklingen under Q2 enligt vår mening överraskade positivt bedömer vi att resten av året kommer att bli utmanande för affärsområdet. En ordentlig vändning för dessa bolag bygger dock på att oljemarknaden stabiliseras och investeringsaktiviteterna kommer tillbaka. 

Marknaden har satt negativt värde på nuvarande verksamheter. Även om efterfrågan för närvarande är låg har företagsledningen en mycket god finansiell ställning för att nu i lugn och ro bygga upp den nya verksamheten. Eventuella tilläggsförvärv och/eller expansion in i nya områden kan också underlättas av att många i branschen har problem.  I och med att eventuella förvärv kan ligga långt fram i tiden har styrelsen sedan tidigare angett att företaget kommer att inleda en strukturerad kapitalförvaltning med de stora likvida medlen. Under våren gjordes en utdelning till aktieägarna motsvarande ca 200 MSEK och ytterligare en extrautdelning kan bli aktuell nästa år. Vi har antagit att förlusterna fortsätter – trots vidtagna besparingsåtgärder – och att året slutar med en förlust på strax under 60 MSEK, bortsett från extraordinära kostnader. Vi har för år 2021 antagit att verksamheten fortfarande är förlustbringande men på en betydligt mer hanterbar nivå. Samtidigt kommer finansnettot att bli en allt viktigare intäktsgenerator. I vår prognos har vi antagit att en strukturerad kapitalförvaltning med låg risk i dagens ränteläge kan generera en avkastning på 2% (tidigare bedömning 3%). Dagens börsvärde om 940 MSEK kan jämföras med att bolaget har likvida medel om nästan 1,4 MdSEK och marginella räntebärande skulder. Det innebär att aktiemarknaden satt ett betydande negativt värde på nuvarande verksamheter och/eller visar på en misstro mot styrelsens och företagsledningens förmåga att förvalta den stora kassan. Med tanke på bland annat de betydande värden som skapades i Marine & Safety under ett drygt decennium och som nu realiserats framstår marknadens bedömning som mycket kortsiktig. De flesta nyckeltal baserade på enterprise value (EV) som med marknadens nuvarande värdering blir negativt blir därför ej relevanta. 

----------------------------------------

Rapportkommentar Q1 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Försäljning i rätt tid
- Framtida verksamhet
- Stor kassa att förvalta

Rapportkommentar
Försäljning i rätt tid
. Consiliums försäljning (överenskommen i december 2019 men avlutad per 31/3 i år) av det överlägset största affärsområdet Marine & Safety skedde vid ett för koncernen mycket bra tillfälle och gav en preliminär realisationsvinst om drygt 1,5 MdSEK. Nedgången i investeringsvilja och ekonomisk aktivitet i spåren av coronaepidemin samt fallande oljepriser skulle med största sannolikhet lett till en betydligt lägre försäljningslikvid under våren. Vid utgången av kvartalet hade bolaget likvida medel om drygt 1,8 MdSEK, räntebärande skulder om knappt 200 MSEK och en soliditet på nästan 80%. Den kvarvarande verksamheten inom Safety Engineering drabbades under kvartalet av det låga oljepriset och i viss mån av pandemin och omsättningen sjönk till 63 MSEK (81). Omsättningsminskningen ska också ses i ljuset av försäljningen redan tidigare sedan 2015 kraftigt drabbats av ett avvaktande investeringsklimat. Rörelseresultatet inom affärsområdet uppgick till -17 MSEK (-12). Koncerngemensamma kostnader uppgick till 6,6 MSEK (6,3) men kommer att anpassas till Consiliums mer begränsade verksamhet efter avyttringen.

Framtida verksamhet. Verksamheten inom Safety Engineering – som är koncentrerad till brandbekämpning i högriskmiljöer – är i huvudsak uppdelad på tre bolag med global närvaro. Det största av dessa utgörs av Firenor som marknadsför brandbekämpningssystem till kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn. ACAF har utvecklat ett fluorfritt och och biologiskt nedbrytbart brandbekämpningsskum som minskar användningen av vatten och skum. Det tredje bolaget inom området utgörs av relativt nystartade Optronics Technology som utvecklar optiska gasdetektorer. Bolaget räknar med att ha sin första produkt klar att lansera under andra halvåret 2020. Kring dessa tre bolag är tanken att ett nytt betydligt större affärsområde ska byggas upp. Med tanke på utvecklingen de senaste månaderna lär verksamheten dock fortsätta att möta en låg efterfrågan. Vi har för året prognostiserat att omsättningen sjunker till ca 200 MSEK för affärsområdet, vilket kan jämföras med en nivå kring det dubbla före den stora oljeprisnedgången. Men med den starka finansiella ställningen som medger förvärv och ökade marknadsföringsresurser finns det mycket goda förutsättningar att rida ut stormen.  Förvärvsaktiviteterna lär också underlättas av den kärva marknaden. Nya lanserade produkter och ett ökat samarbete mellan bolagen som skapar synergier borde också på sikt gynna området. En ordentlig vändning för affärsområdet bygger dock på att oljemarknaden stabiliseras och investeringsaktiviteterna kommer tillbaka.

Stor kassa att förvalta. Efter lösen av återstående räntebärande skulder samt utbetald utdelning om ca 200 MSEK kommer Consilium att ha en likvida medel om knappt 1,5 MdSEK. I och med att eventuella förvärv kan ligga långt fram i tiden har styrelsen meddelat att företaget kommer att inleda en strukturerad kapitalförvaltning. Ytterligare extrautdelning kan bli aktuell nästa år men är inget vi räknar med. Fokus för bolaget men också aktiens värdering kommer därigenom att förskjutas i och med den ringa storleken på Safety Engineerings verksamhet. Vi har antagit att förlusterna fortsätter inom Safety Engineering – trots vidtagna besparingsåtgärder – och att året slutar med en förlust på strax under 60 MSEK. Vi har för år 2021 antagit att verksamheten fortfarande är förlustbringande men på en betydligt mer hanterbar nivå. Samtidigt kommer finansnettot att bli en allt viktigare intäktsgenerator. I vår prognos har vi antagit att en strukturerad kapitalförvaltning med låg risk i dagens ränteläge kan generera en avkastning på 3%. Dagens börsvärde om knappt 1,3 MdSEK innebär att marknaden satt ett negativt värde på Safety Engineering om ca 200 MSEK eller visar på en misstro mot styrelsens och företagsledningens förmåga att förvalta den stora kassan.

----------------------------------------

Rapportkommentar Q4 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Omfattande förändringar efter försäljning
- Kvarvarande Consilium
- Betydande utdelningspotential

Rapportkommentar. 
Omfattande förändringar efter försäljning
. I december 2019 slöts avtal om försäljning av Consiliums överlägset största affärsområde Marine & Safety (ca 85% av omsättningen), vilket gav en realisationsvinst om 1 530 MSEK och ger en positiv likviditetseffekt om ca 2 630 MSEK. Consilium kommer efter fullföljandet av affären den 31/3 få en extremt stark balansräkning och finansiell ställning. Till följd av affären och bolagets nya inriktning har styrelsen valt att göra omfattande nedskrivningar av goodwill och företagsvärden av den kvarvarande verksamheten. Av en proforma balansräkning som bolaget upprättat per 31/12 och som utgår från att försäljningen redan ägt rum framgår att likvida medel uppgår till 2 637 MSEK (som kommer att minska med ca 850 MSEK till följd av återbetalning av räntebärande skulder) och ett eget kapital om 1 806 MSEK, som i sin tur motsvarar 154 SEK per aktie.

Kvarvarande Consilium. Kvar i Consilium (som kommer att namnändras efter avyttringen) kommer att finnas Safety Engineering, vars fokus ligger på släckning av bränder inom högriskområden med hjälp av släcksystem baserade på vatten, skum och gas. Bolaget hade under 2019 en omsättning på ca 100 MSEK och ett löpande rörelseresultat om ca 2 MSEK. Affärsområdet omfattar tre bolag. Till följd av nedgången i investeringsviljan inom olje- och gasindustrin har verksamheten påverkats mycket negativt. Samtidigt som ledningen anger att verksamheten anpassats till rådande marknadsläge kommer signaler om en förbättrad aktivitet på marknaden, vilket siffrorna för Q4 ger stöd för. Engineering/Automation-verksamheten har under en lång period varit till försäljning men visat sig svårsåld till följd av stora förluster. En omfattande omstrukturering och neddragning av verksamheten har skett. Omsättning uppgick under 2019 till ca 185 MSEK med ett rörelseresultat om 4 MSEK efter betydande nedskrivningar. I det kvarvarande Consilium kommer även utvecklingsprojektet Optronics (utveckling av en optisk gasdetektor). Den första produkten kommer att lanseras under andra halvåret 2020. I och med att bolaget ännu inte har några intäkter belastades Consilium under 2019 av projektets hela kostnader om 4,5 MSEK. Även de två senare verksamhetsområdena har verksamheten inriktad mot olje- och gasindustrin, vilket gör att det ”nya” Consilium kommer att vara mycket beroende av utvecklingen för denna sektor.

Betydande utdelningspotential. Styrelsen har till bolagsstämman i maj föreslagit att en utdelning om 17 SEK utbetalas till aktieägarna, vilket motsvarar ca 200 MSEK. Likvida medel kommer då efter återbetalning av ovanstående räntebärande skulder att uppgå till nästan 1,6 MdSEK. En betydligt större utdelning kan förväntas efter det att affären är genomförd och juridiskt går att genomföra. Om ytterligare 100 SEK per aktie delas ut finns fortfarande likvida medel kvar i bolaget om drygt 400 MSEK och en nettokassa om ca 350 MSEK. Detta skulle fortfarande möjliggöra att göra betydande tilläggsförvärv och investeringar i den löpande kvarvarande rörelsen. Med nuvarande börskurs om drygt 100 SEK innebär det således att aktieägarna i vårt scenario kommer att erhålla mer i utdelning än nuvarande värdering implicerar. Dessutom finns då kvar en verksamhet med ca 300 MSEK i omsättning och som efter genomförda åtgärder borde kunna redovisa ett mindre överskott under 2020. 
 

----------------------------------------

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Snabba omsättningstillväxten består 
- Från klarhet till klarhet 
- Fortsatt tystnad om strukturåtgärder

Rapportkommentar.  
Snabba omsättningstillväxten består
. Efter ett första halvår då omsättningen steg med 18% var tillväxten ännu bättre i Q3 (+24%) och uppgick därmed sammanlagt under året till 20%. Orderingången som också varit stark hela året tog också ett kliv uppåt och steg med hela 25% i kvartalet. Vi bedömer i likhet med tidigare att ca hälften av såväl omsättning- som orderingångsökning i år beror på valutautvecklingen, där framförallt en stark dollar har påverkat omsättningen positivt. Försäljningen till eftermarknaden fortsätter att öka och utgör nu 55% av affärsområdet Marine & Safetys omsättning, vars andel av omsättningen nu utgör ca 95% av koncernens omsättning. Rörelseresultatet (före goodwillnedskrivning och verksamheter under avveckling) förbättrades till 37,8 MSEK (34,3) men kunde således inte hänga med den snabba omsättningsutvecklingen och rörelsemarginalen sjönk till 8,8% (10,0). Consilium avskiljde 2018 engineering/automation- verksamheten till ”Verksamheter under avveckling”. Ett område som 2018 omsatte ca 300 MSEK och som i år hittills redovisar ett negativt resultat om nästan 47 MSEK (-34). Att Consilium trots stora ansträngningar att bli av med sin 70% ägarandel inom detta område är ett orosmoln. Speciellt som denna har ett positivt värde i balansräkningen om nästan 190 MSEK. 

Från klarhet till klarhet. Affärsområdet Marine & Safety fortsätter att gå från klarhet till klarhet med en stor efterfrågan på deras produkter för detektion av värme, rök och flammor. Under de senaste åren har försäljningen av säkerhetssystem varit koncentrerad till kryssningsfartyg, militära fartyg, tåg & tunnelbanor samt till sjukhus och andra större byggnader. I och med att marknaden för byggande av nya handelsfartyg men även olje- och gasmarknaden har börjat vakna till liv upplever företaget en ökad efterfrågan från dessa två sektorer. En växande eftermarknadsförsäljning (enligt ovan) utgör också en viktig framgångsfaktor. Det mindre området Safety Engineering (ca 5% av omsättningen) står dock och stampar med en oförändrad omsättning i kvartalet och ett resultat nära noll. Efterfrågan på Safety & Engineerings släckningsprodukter har påverkats klart negativt av den låga investeringsaktiviteten inom olja- och gasindustrin under en följd av år. Till följd av den svaga marknadssituationen – särskilt inom offshore – har bolaget valt att skriva ned goodwill med 40 MSEK i kvartalet. Consilium förväntar sig dock en förbättring av orderingången baserad på vissa ljuspunkter bland kunderna men till följd även nya produkter.

Fortsatt tystnad om strukturåtgärder. Efter vårens uttalanden från styrelsen om en översyn av koncernens framtida struktur med eventuella försäljningar och/eller utdelningar av verksamheter har marknaden väntat ivrigt på information. Tyvärr fanns det inget nytt som framkom om detta i Q3-rapporten. Med tanke på det negativa resultatet från den verksamhet som är under avveckling och som dränerar koncernen på kapital men också att Consiliums obligationslån om 750 MSEK löper ut i mars nästa år har också den finansiella risken i koncernen ökat. Även om företagsledningen uppger att den förberett en bryggfinansiering från bank som tillfälligt kan ersätta obligationen är risken stor att den positiva resultatutvecklingen i den absolut största delen av koncernen skyms av osäkerheten kring den framtida strukturen och den finansiella osäkerheten. 

----------------------------------------

Rapportkommentar H1 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Den snabba omsättningstillväxten mattas något
- Inget nytt om strukturåtgärder
- Oförändrad prognos

Rapportkommentar.
Den snabba omsättningstillväxten mattas något. Efter en omsättningstillväxt på 21% i Q1 rapporterade Consilium en tillväxt på 16% i det andra kvartalet. Sammanlagt således en tillväxt under första halvåret om ca 18%. I och med Consiliums stora utlandsberoende är dock denna siffra klart påverkad av den svaga svenska kronan speciellt mot den för koncernen så viktiga amerikanska dollarn. Vår bedömning är att ca hälften av tillväxten under första halvåret är valutarelaterad. Även rörelseresultat och marginal försämrades något från en rekordhög nivå. Rörelseresultatet (EBITDA) i kvartalet uppgick till 61,2 MSEK (64,0) och marginalen uppgick till 14,7% (17,9).  Verksamhetsområdet Marine & Safety fortsätter att dominera med ca 95% av omsättning och resultat. Genom en hög efterfrågan på företagets produkter för detektion och alarm av rök och flammor mm till bland annat kryssningsfartyg och militära fartyg har Consilium lyckats att klara av den låga byggnationsnivån på handelsfartyg och den svaga olje- och gasmarknaden. Eftermarknaden fortsätter också att vara en stabil bas med över 50% av omsättningen för detta segment. Glädjande är att det andra verksamhetsområdet Safety Engineering - inriktat på produkter för släckning av bränder inom högriskområden - kan redovisa ett positivt rörelseresultat under första halvåret efter flera år av förluster. Efter en mycket hög lönsamhet fram till 2015 drabbades verksamheten av nedgången inom olje- och gasindustrin men verkar nu efter anpassning av verksamheten åter kunna börja leverera. I likhet med tidigare är alla siffror exklusive verksamheter under avveckling – ett område som är starkt förlustbringande. 

Inget nytt om strukturåtgärder. Efter vårens tillkännagivande om att en översyn av koncernens framtida struktur pågår, som enligt styrelsen skulle kunna ge upphov till utdelningar, fusioner och försäljningar har förväntningarna byggts upp om nyheter i frågan. I rapporten fanns det ingenting nytt i frågan men vi utgår från att ett förslag relativt snart kommer att presenteras. Vår bedömning är att en försäljning eller utdelning till aktieägarna av Safety Engineering kommer att bli ett resultat av styrelsens översyn. Engineering/automation-delen (ägarandel 70%) redovisas fortfarande som verksamhet under avveckling, vilket indikerar att en försäljning av hela eller delar av denna verksamhet inte har lyckats. Denna omsatte under 2018 ca 300 MSEK med en löpande förlust på ca 55 MSEK. Under första halvåret 2019 uppgick rörelseförlusten till över 30 MSEK, vilket inte indikerar på någon vändning och att dagens tillgångsvärden på denna verksamhet kan behöva skrivas ned ytterligare något för att hitta en köpare. En försäljning av dessa skulle med dagens redovisade värden ge ett tillskott till kassan om ca 130 MSEK. Med en prognostiserad nettoskuld/EBITDA om 3,5 skulle ett sådant tillskott öka företagsledningens handlingsutrymme.

Oförändrad prognos. Även om försäljningen mattades något under Q2 i förhållande till den mycket starka början på året fortsätter vi att prognostisera en 17% ökning för hela året. En stark orderingång under året som ger en orderstock om nästan 600 MSEK vid utgången av juli månad samt en mycket stark start i försäljningen under Q3 (+41% i juli) gör att prognosen fortfarande känns realistisk. Inför 2020 borde ökade säkerhetskrav som gynnar Consiliums produkter inom bägge områden mer än väl kunna kompensera för en lägre internationell ekonomisk aktivitet. Dessutom rapporterar Consilium om att beställningarna på nya handelsfartyg har ökat från en mycket låg nivå samtidigt som ett högre oljepris nu börjar få effekt på investeringarna inom olja och gas. Detta gör att vi fortsätter räkna med en försäljningsökning om 6% under 2020. Rörelsemarginalprognosen om strax under 11% bibehålls också oförändrad för året, vilket bygger på något högre marginaler under årets andra halva när nischsatsningarna ger full effekt.

----------------------------------------

Rapportkommentar Q1 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Fortsatt stark omsättningstillväxt 
- Strukturåtgärder på gång
- Stark början på 2019

Rapportkommentar

Fortsatt stark omsättningstillväxt. Den snabba omsättningstillväxten fortsätter och Consilium kunde rapportera en 18% uppgång i omsättningen under årets första kvartal (alla siffror är exklusive verksamheter under avveckling - se nedan). I och med Consiliums stora utlandsberoende är dock denna siffra positivt påverkad av den svaga svenska kronan speciellt mot den amerikanska valutan. Rörelseresultatet (EBITDA) förbättrades också och uppgick till 51,8 MSEK (45,3), vilket innebar att rörelsemarginalen inte riktigt hängde med omsättningsökningen och sjönk något till 13,5% (14,2). I likhet med tidigare är affärssegmentet Marine & Safety den stora omsättnings- och resultatbidragaren medan det andra området Safety & Engineering står och stampar. Det förra området står nu för hela 94% av omsättningen och hela vinsten. Marine & Safety ökade sin omsättning med 21% och har nu en orderstock på 615 MSEK. Försäljningen till eftermarknad, som utgör ca 55% av total volym är fortsatt stabil och ökande. Safety Engineering med dess inriktning på påverkas fortsatt av nedgången i investeringsviljan inom olje- och gasindustrin.

Strukturåtgärder på gång. Koncernen har under de senaste åren successivt fokuserat verksamheten till i Marine & Safetys fall till produkter för detektion av rök mm medan Safety Engineering är helt inriktat på produkter och system för släckning av bränder. I bägge fallen i utvalda nischområden med mycket kvalificerade köpare. I och med den renodling som skett finns enligt styrelsen begränsade synergieffekter kvar längre mellan de två områdena och en uppdelning av verksamheterna i två skilda områden utreds nu. Samtidigt pågår förhandlingar om att sälja den förlustbringande Engineering/Automation delen (ägarandel 70%) och som nu redovisas som verksamhet under avveckling. Denna omsatte under 2018 ca 300 MSEK med en förlust på ca 55 MSEK, vilka verkar ha fortsatt under 2019 i ungefär samma takt. Ett tecken på att en försäljning är nära är att företagsledningen i maj meddelade att tillgångsvärdet på dessa tillgångar skrivs ned med 225 MSEK. En försäljning av dessa skulle med dagens redovisade värden nedbringa nettoskulden med 120 MSEK.  

Stark början på 2019. Den starka början på året i Q1 har enligt bolaget fortsatte i april med drivs fortsatt av Marine & Safety. Vi räknar nu med en omsättningsökning för helåret om 18%, något mer än tidigare. En avyttring och/eller utdelning av Safety Engineering skulle enligt vår mening positivt påverka värderingen av koncernen genom att visa på de nedlagda utvecklingskostnader och framtidspotential som finns inom området. En stor nettoskuld om 850 MSEK (inklusive nyttjanderättsskulder) gör att en avyttring ligger nära till hands. Detta tillsammans med att en försäljning av Engineering/Automation delen snart kommer till stånd på nuvarande redovisade nivå skulle med stor sannolikhet också ha en positiv kurseffekt som följd.

----------------------------------------

Rapportkommentar Q4 2018 (Läs den fullständiga analysen här)

- Omsättningslyft i Q4  
- Uppdelning av verksamheten 
- Stark början på 2019

Rapportkommentar
Omsättningslyft i Q4. Consilium rapporterade i årets sista kvartal en omsättning i kvarvarande verksamheter på 399,4 MSEK (336,2) motsvarande en ökning på hela 19%. Nästan hela omsättningsökningen kom från Marine & Safety, vilket innebär att detta affärsområde nu står för ca 95 % av omsättningen i koncernen. Rörelseresultatet (EBIT) hängde inte med i omsättningsutvecklingen utan detta ökade bara marginellt till 29,2 MSEK (27,3) och rörelsemarginalen sjönk följaktligen till 7,3 % (8,1). Det minsta området Safety Engineering ger fortsatt ett marginellt bidrag. Bristen på investeringsvilja inom olje- och gasindustrin fortsätter att påverka bägge områdena. Under 2018 beslöt Consilium att avyttra området automation/engineering och därmed renodla verksamheten inom Marine & Safety. Detta innebär att en omsättning för hela 2018 motsvarande ca 300 MSEK och med en förlust om 54,9 MSEK  behandlas som verksamheter under avveckling och inte ingår i resultaträkningen. Under Q4 separat var förlusten 21 MSEK. I likhet med tidigare dras Consilium i Q4 av ett stort negativt finansnetto om 17,4 MSEK (11,3), vilket tillsammans med minoritetsintressen gör att resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare är marginellt lägre om 13,0 MSEK (14,3).

Uppdelning av verksamheten. Koncernen har under de senaste åren successivt fokuserat verksamheten till i Marine & Safetys fall till produkter för detektion av rök mm medan Safety Engineering är helt inriktat på produkter och system för släckning av bränder. I bägge fallen i utvalda nischområden med mycket kvalificerade köpare. I och med den renodling som skett finns enligt styrelsen begränsade synergieffekter kvar längre mellan de två områdena och en uppdelning av verksamheterna i två skilda områden utreds nu. Med tanke på produktinvesteringar som gjorts inom Safety Engineering och som bland annat till följd av olje- och gasindustrins problem men uppenbarligen även andra omständigheter inte givit någon större utdelning, är det enligt vår mening logiskt att Consilium undersöker hur denna verksamhet kan utvecklas bäst. Historiskt har uppdelningar av börsbolag i olika delar varit gynnsamt och vi tror inte att detta är något undantag.

Stark början på 2019. Omsättningen i januari ökade med hela 11 % och orderingången med 56% och den starka utvecklingen från Q4 verkar fortsätta. En stark dollar som gynnar Consilium, en växande eftermarknadsförsäljning inom Marine & Safety (nu hela 55 %) och en stabilisering av oljepriserna på en högre nivå borde göra förutsättningarna goda för att den positiva utvecklingen fortsätter under resten av 2019. Vi räknar med en omsättningsökning om 8 %, vilket med svagt stigande EBIT-marginaler (exkl. eoposter) skulle ge 157 MSEK i rörelseresultat. Långt framskridna diskussioner pågår enligt företagsledningen om en försäljning av halva innehavet av automation/engineering-verksamheten (som nu ägs till 70 %). Förhoppningsvis skulle en sådan försäljning kunna ge Consilium ökad finansiell handlingsfrihet och minska finansnettot. Enligt nuvarande bokförda värden skulle en försäljning kunna minska skuldbördan med över 300 MSEK. 

Kort om Consilium
Ordförande: Erik Lindborg
VD: Carl Adam Rosenblad
CFO: Lars Håkansson 
Lista: Small Cap

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.