Rapportkommentar
22 Oct, 2022
DS Plattformen rapportkommentar Q3 2022

DS Plattformen rapportkommentar Q3 2022 | Stillsamt kvartal

Uppdaterad:
25 Jan, 2023

DS Plattformen rapporterar ett stillsamt kvartal. Detta är inte alltför oväntat då bolaget avses användas för ett, i närtid, omvänt förvärv. Av samma anledning har den turbulenta börsen lämnat bolaget oberört. Förvärvsobjetet är ännu inte tillkännagiven men av VD-ordet framgår det att fusionen är på väg och förhandlingarna väntas gå i mål inför årsskiftet. Målsättningen är som tidigare att kunna presentera ett spännande bolag med goda förutsättningar till substantiell värdeutveckling. 

 

“Ambitionen är att under innevarande kvartal gå i mål med förhandlingar om ett omvänt förvärv, vi har förhoppningar om ett samgående med ett mycket spännande bolag på premisser som skapar väsentligt aktieägarvärde”

- VD Bo Lindén

 

Efter att den noterade aktieportföljen delades ut i Dividend Sweden återstår de onoterade innehaven i Yepzon och Medicortex. Innehaven värderas till ett substansvärde om 0,11 SEK per aktie. Till detta har DS Plattformen även tecknat avtal med Green Apps Technologies där aktier till ett värde om 2,7 MSEK ska delas ut, motsvarande ca 0,06 SEK per aktie.

 

I skrivande stund står DS Plattformens aktiekurs i 0,325 SEK vilket innebär att aktien handlas till en premie på ca 190 procent. Detta ska man inte fästa sig alltför mycket vid då det bokförda värdet på tillgångarna klart underskattar värdet på aktieinnehaven, i synnerhet bioteknikföretaget Medicortex. Till detta kommer även det kommande förvärvet där nuvarande marknadsklimat har fått flera bolag att komma ned i sina värderingar vilket bäddar för DS Plattformens erfarna ledning.


DS plattformen analys

 

Kort om DS Plattformen
Ordförande: Jacob Dalborg
VD: Bo Lindén
CFO: Tobias Berglund
Lista: NGM Nordic SME

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

ds plattformen omvänt förvärv

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.