Analys
21 May, 2019

Ecoclime rapportkommentar Q1 2019

Rapportkommentar Q1 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Snabb omsättningsökning
- Fokus på försäljning
- Stark finansiell ställning

Rapportkommentar

Snabb omsättningsökning. Första kvartalet är traditionellt inget stort kvartal för Ecoclime men trots det ökade nettoomsättningen med nästan 60% till 15,6 MSEK (9,9). Omsättningsökningen är främst hänförlig till de förvärv som gjordes under slutet av 2018. Det ska också anmärkas att motsvarande period förra året hade Ecoclime engångsintäkter om 3 MSEK, vilket innebär att rörelsens underliggande ökningstakt var ännu större. Av periodens intäkter var mer än 80% repetitiva med långtidskontrakt i cirkulära energisystem. Rörelseresultatet försämrades något till -1,3 MSEK (0,7) bland annat till följd av organisationsförstärkningar inom försäljning och marknadskommunikation men även bristen på engångsintäkter.

Fokus på försäljning. Med energibesparande produkter som ligger i tiden har Ecoclime med sina produkter ett unikt läge. Stora satsningar inom försäljning börjar också ge resultat. Under Q1 tecknades kontrakt om 55 MSEK som nordisk partner till ett världsledande molntjänstföretag. Vidare har order avseende ett antal miljonprojekt tagits, vilket gör att order- och avtalssstocken överstiger 70 MSEK. Företagsledningen anger också att antalet försäljningsprospekt har ökat med mer än 100%.  

Stark finansiell ställning. Efter förra årets nyemission har Ecoclime likvida medel på över 45 MSEK. För att nå bolagets högt ställda mål om att 2021 på rullande basis nå en årsomsättning på 500 MSEK med en rörelsemarginal om 15% krävs förutom en snabb organisk tillväxt ett antal förvärv av installationsföretag som gör det möjligt att snabbare få ut Ecoclimes patenterade produkter på marknaden. Vi förväntar oss därför att 2019 kommer att bli ett förvärvsintensivt år. Företagsledningen signalerar att året kommer att bli relativt framtungt med fortsatt kostnadsuppbyggnad under Q2 och att därigenom en stor andel av resultatet kommer att komma under andra halvåret. Vi ser ingen anledning att ändra våra prognoser för 2019 från vår analys från den 29/11 förra året.  

Kort om Ecoclime
Ordförande: Peter Nygårds
VD: Lennart Olofsson
CFO: Torbjörn Hansson
Lista: Spotlight Stock Market

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.