Analys
21 Aug, 2020

Electra Gruppen rapportkommentar Q2 2020

Rapportkommentar Q2 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Fortsätter att leverera trots krisen 
- Väl rustade för strukturförändringen
- Höjda prognoser

Rapportkommentar
Fortsätter att leverera trots krisen
. Efter ett första kvartal med rekordomsättning fortsatte Electragruppen att leverera under Q2 med en omsättningsökning om 7% - detta trots Covid-19 och dess stora påverkan på detaljhandeln. Hemelektronik som bransch har i och för sig klarat sig relativt bra i den krisande detaljhandeln till följd av att konsumenterna prioriterat denna sektor. Men bolagets detaljhandelskedjor har dessutom lyckats att försvara eller till och med öka sina marknadsandelar. Electragruppens samarbetspartners inom e-handel har också haft en mycket bra utveckling. Till det kommer att bolagets uppdragsgivare inom segmentet Logistik & IT hållit uppe sina distributionsvolymer. Rörelseresultatet under Q2 uppgick till 4,4 MSEK (3,0) och är då ändå belastat med 1,9 MSEK för fortsatta kostnader för integrationen av EM-Home (se nedan). Om man lägger tillbaka denna kostnad genererade de bägge segmenten – Retail och Logistik & IT -  ungefär lika mycket av resultatet med i båda fallen ökade marginaler.  Vi hade förväntat oss att krisen skulle slå betydligt hårdare på gruppen med en klart minskad omsättning och en mindre rörelseförlust. I detta resultat hade vi också lagt in befarade kundförluster men utvecklingen under kvartalet med inga sådana förluster visar på robustheten hos anslutna detaljhandlare. Med stöd av den positiva resultatutvecklingen hade kassaflödet en fortsatt positiv utveckling och den redan starka finansiella ställningen stärktes ytterligare.  Den finansiella nettoskulden (inklusive leasingskulder) uppgick vid periodens slut till enbart ca 70 MSEK.

Väl rustade för strukturförändringen. Electra har genom åren visat på att man lyckats att hänga med i utvecklingen med ändrade köpmönster och kanaler som följd. Bolaget har till exempel snabbt fått en klart ökad andel e-handelskunder och under första halvåret lanserades framgångsrikt den nya e-handelsplats elon.se, som en del i det utökade samarbetet med Elon. Genom sin satsning på hemelektronikbutiker med kunskap och service som ledord har också Electra lyckats hitta den nisch, där det trots priskonkurrensen från e-handel, det fortfarande finns någorlunda tillfredsställande marginaler. Under första halvåret anslöts 18 nya butiker från konkurrerande kedjor eller från Elons butiksnät och gör att antalet ingående i Elon Ljus & Bild nu uppgår till över 100 stycken handlare. I ett steg att tillföra ökad nytta till anslutna butiker förvärvades under kvartalet support- och kundtjänstbolaget Adminify, som ska erbjuda hjälp inom den komplexa tjänstemarknaden inom telekom. Den relativt nyetablerade möbelhandeln inom Em Home (drygt 30 anslutna butiker) med för låga volymer från det nya centrallagret utgör dock fortfarande ett problem och har resulterat i fortsatta förluster. Förutom för de kedjemedlemmar, som är belägna nära den norska gränsen utvecklas dock den underliggande affären bra. Vi räknar med att Electra under året kommer tvingas till ytterligare kostnader för att anpassa lagrets kapacitet till butikernas efterfrågan. Svårigheterna att nå lönsamhet inom möbelhandeln kan göra att den av oss förväntade etableringen inom andra områden utanför hemelektronik förskjuts i tiden. 

Höjda prognoser.  Fortsätter trenden från juni med ett samhälle som öppnas upp och med ökat konsumentförtroende borde omsättningsutvecklingen under resten av året bli avsevärt bättre än vi tidigare förutsett. Ökad arbetslöshet och minskade disponibla inkomster utgör dock ett orosmoment. Vi räknar nu med att försäljningen ska öka med 8% i år från att tidigare prognostiserat -9%. Resultatmässigt har det mindre segmentet Logistik & IT, som hanterar tredjepartslogistik, stuckit ut under första halvåret. Det förbättrade resultatet förklaras av att uppdrag som tidigare belastade resultatet nu levererar ett positivt resultat men även av en positiv försäljningsutveckling och en mycket god försäljningsutveckling för uppdragsgivare knutna till mobiltelefoni.  Den stora potentialen till resultatförbättring finns enligt vår bedömning dock inom det andra segmentet Electra Retail. En fortsatt framgångsrik expansion av butiksnätet inom Elon Ljud & Bild och förstärkning av konceptet skulle kunna innebära förbättrade marginaler. Vi räknar till skillnad från tidigare med att rörelseresultatet för 2020 stiger och nu blir det tredje året i rad med förbättrat resultat. Vi bibehåller vår tidigare prognos för nästa år med en marknad som normaliseras och där vi bland annat räknar med att EM Home kan börja leverera. Aktien handlas enligt vår prognos på både ett P/E-tal och EV/EBIT om ca 9x årets vinst. Skulle vår prognos falla in för 2021 faller multipeln ytterligare. Efter vårens positiva utveckling finns förutsättningar för att styrelsen väljer att under hösten dela ut den tidigare föreslagna utdelningen om 3,25 SEK/aktie.

Kort om Electra Gruppen
Ordförande: Peter Elving
VD: Anneli Sjöstedt 
CFO: Johan Jaensson 
Lista: Small Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.