Analys
19 Nov, 2020

Electra Gruppen rapportkommentar Q3 2020

Rapportkommentar Q3 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Fortsätter den positiva trenden  
- Väl rustade efter pandemin
- Oförändrade prognoser

Rapportkommentar
Fortsätter den positiva trenden
. Kvartalets omsättning steg med 8% till 484 MSEK (450), vilket var i nivå med tillväxten under det första halvåret. Inom segmentet Electra Retail, som ansvarar för varuförsörjningen till anslutna butiker och e-handelsaktörer ökade omsättningen med hela 11% till 321 MSEK (288). Detta förklaras av att efterfrågan på elektronikutrustning för hemarbetsplatser i spåren av pandemin fortsätter att vara på en hög nivå. Årets utveckling har också lett till ett ökat konsumtionsutrymme för hemelektronik med mera till följd av konsumenternas nedprioritering av andra områden som utlandsresande och nöjen. Tillväxten inom Retailområdet var starkast i frivilligkedjan Elon Ljud & Bild.  Inom det andra mindre segmentet Electra Logistik & IT var utvecklingen mer splittrad med en marginell ökning som innebar en omsättning om 164 MSEK (162).  Utvecklingen i kvartalet inom detta segmentet tyngs bland annat av lägre volymer från Electras uppdragsgivare till följd av samgåendet mellan Viasat och Canal Digital.  För koncernen totalt ökade rörelseresultat till 8,9 MSEK (6,3), där Retail svarade för 6,7 MSEK av resultatet och Logistik & IT redovisade 2,2 MSEK. Retail kunde därmed redovisa en marginal om 2,1% (0,6), vilket förklaras av en gynnsam produktmix samt förbättrade produktmarginaler. Arbetet med att etablera möbellogistik över eget lager vad avser EM-Home kedjan fortsätter att belasta Retails och koncernens rörelseresultat. I kvartalet var förlusten 1,1 MSEK, vilket innebär att totalt hittills i år har satsningen kostat 5,5 MSEK.   Med stöd av den positiva resultatutvecklingen och en stor minskning av rörelsekapitalet hade kassaflödet en mycket positiv utveckling i kvartalet och den redan starka finansiella ställningen stärktes ytterligare.  Den finansiella nettoskulden (inklusive leasingskulder) motsvaras i sin helhet av likvida medel om 100 MSEK. 

Väl rustade efter pandemin. Electragruppen har hittills klarat den pågående pandemin mycket bra. Detta inte bara till följd av den positiva effekten som krisen haft på efterfrågan på hemelektronik- men även möbelförsäljningen enligt ovan, utan även på att koncernen lyckats positionera sig rätt vad avser den strukturella förändringen i detaljhandeln. Detta har resulterat i ökade marknadsandelar i en rad olika produktområden. Genom sin satsning på hemelektronikbutiker med kunskap och service som ledord under namnet Elon Ljud & Bild har Electra lyckats hitta den nisch, där det trots priskonkurrensen från e-handel, det fortfarande finns någorlunda tillfredsställande marginaler. Under året har hittills 24 nya butiker från konkurrerande kedjor eller från Elons butiksnät adderats och gör att antalet butiker ingående i Elon Ljud & Bild nu uppgår till ca 125 stycken. Kedjan håller därmed att få en betydande strategisk styrka. Detta har kombinerats med satsningen på den egna e-handelssajten elon.se, som från låga nivåer har visat en mycket bra tillväxt. Em Home (drygt 30 anslutna butiker) redovisar fortsatt för låga volymer från det nya centrallagret, vilket resulterat i fortsatta förluster. Viktigt i sammanhanget och på lång sikt är dock att huvuddelen av butikerna i kedjan har en bra försäljning och utveckling. Det uppdämda köpbehov som funnits inom hemelektronik kan komma att minska under nästa år i takt med att effekterna av pandemin minskar. Samtidigt torde Electragruppens erbjudande för att attrahera nya butiker till existerande butikshandelskoncept eller helt nya kedjor sällan varit starkare. Efterfrågan inom tredjepartslogistik borde också få ett uppsving när många företag i spåren av pandemin omprövar sin affärsmodell. 

Oförändrade prognoser.  Vi gör inga större förändringar i våra prognoser för resten av året. För år 2021 räknar vi med en något försvagad tillväxttakt till följd av en något lägre efterfrågan på hemelektronik men en stärkt rörelsemarginal till följd av effekterna från det stärkta butiksnätet inom Elon Ljud & Bild och att förlusterna inom EM Home förbyts i en mindre vinst. Med en överstånden pandemi och när problemen inom EM nästa år förhoppningsvis går mot sin lösning räknar vi med att företaget utnyttjar sig av sin starka finansiella ställning och logistikkunnande för att via förvärv och andra åtgärder fortsätta breddningen av verksamheten. På bolagsstämma i november beslöts att genomföra en utdelning om 2,25 SEK per aktie. Under nästa år räknar vi med att ett belopp motsvarande förra våras föreslagna utdelningen om 3,25 SEK delas ut. Aktien har visserligen återhämtat sig under det senaste kvartalet men är oförändrad sedan årsskiftet. Enligt vår prognos handlas aktien på ett P/E-tal om 8x nästa års vinst. 

Kort om Electra Gruppen
Ordförande: Peter Elving
VD: Anneli Sjöstedt 
CFO: Johan Jaensson 
Lista: Small Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.