Analys
9 Feb, 2021

Electra Gruppen rapportkommentar Q4 2020: "Mycket stark avslutning på rekordår"

 
- Mycket stark avslutning på rekordår
- Högsta prioritet att vända utvecklingen för EM-Homes lagerfunktion
- Vi prognostiserar lägre försäljningsökningstakt men fortsatt marginalförstärkning
 
Rapportkommentar
Mycket stark avslutning på rekordår. Kvartalets omsättning steg med ca 7% till 610 MSEK (569), vilket var i nivå med tillväxten under de tre första kvartalen. Det innebär att Electra avslutade året mycket starkt och för helåret nådde en rekordomsättning. Inom det största segmentet Electra Retail, som främst ansvarar för varuförsörjningen till anslutna butiker och e-handelsaktörer ökade omsättningen under kvartalet med knappt 4% till 419 MSEK (405). Detta var en lägre omsättningsökning än tidigare under året och förklaras av en relativt avslagen julhandel. Men trenden sedan pandemin startade med en stor efterfrågan på elektronikutrustning för hemarbetsplatser består kopplat med en ökad konsumtion av hemelektronik till följd av konsumenternas nedprioritering av andra områden som utlandsresande och nöjen. Inom det för Electra mycket viktiga området bild & ljud fortsätter bolaget att via sina anslutna butiker ta marknadsandelar.  Tillväxten inom Retailområdet var starkast i frivilligkedjan Elon Ljud & Bild och antalet anslutna butiker ökade under året med 38 stycken. Den enda plumpen i protokollet är att förlusterna för att att etablera möbellogistik över eget lager vad avser EM-Home kedjan fortsätter (se nedan). I kvartalet var förlusten 3,5 MSEK, vilket innebär att totalt hittills i år har satsningen belastat resultatet med 9 MSEK. Inom det andra mindre segmentet Electra Logistik & IT var utvecklingen i kvartalet mycket stark framförallt inom området mobiltelefoni och omsättningen steg med 16,5%. För koncernen totalt ökade rörelseresultat till 15,5 MSEK (12,6), där Retail svarade för 12,8 MSEK av resultatet (vilket är belastat med ovanstående förlust för EM Home) och Logistik & IT redovisade 2,6 MSEK. Retail kunde därmed redovisa en marginal om 3,1% (2,6) medan Logistik & IT visade på en marginal om 1,4% (1,3). Den högre försäljningen ökade kapitalbindningen i varulager och kundfordringar under Q4. Till följd av bland annat ett framgångsrikt arbete för att minska varulagret och en ökning av leverantörsskulderna hade koncernen dock ett stort positivt kassaflöde från den löpande rörelsen under hela året om ca 120 MSEK och kunde både förbättra den likvida ställningen ytterligare med en nettoskuld om enbart ca 50 MSEK (153) och en soliditet som ökade till 35% (32).
 
Högsta prioritet att vända utvecklingen för EM-Homes lagerfunktion. I samband med köpet av franchisekedjan inom möbler EM- Home under slutet av 2018 beslöts att erbjuda kedjans medlemmar varuförsörjning från ett nyetablerat varulager. Detta har dock visat sig vara mycket mer komplext än förväntat. Trots att huvuddelen av kedjans 32 medlemmar försäljningsmässigt utvecklas mycket bra har volymerna vid lagret inte blivit de som förväntats, som bland annat lett till ovanstående förlust. Ett omfattande program genomförs som inkluderar att få möbelkedjans medlemmar mer aktiva i inköpsprocessen har inletts. Vi har i vår prognos antagit att förlusterna under år 2021 kan minska till hälften för att sedan under påföljande år ge ett mindre plusresultat. Electras uttalade ambition att växa inte bara geografiskt utan även områdesmässigt för att utnyttja sitt logistikkunnande kommer troligen inte att realiseras förrän problemen i denna verksamhet närmar sig en lösning. 
 
Vi prognostiserar lägre försäljningsökningstakt men fortsatt marginalförstärkning.  Även om företagsledningen ännu inte ser några tecken på att ökningen av efterfrågan inom hemelektronik håller på att avta är det enligt vår mening troligt att så sker i takt med att pandemin avtar. Samtidigt torde Electragruppens erbjudande för att attrahera nya butiker till existerande butikshandelskoncept och då framförallt Elon Ljud & Bild bidra till en försäljningsökning. Efterfrågan inom tredjepartslogistik borde också få ett uppsving när många företag i spåren av pandemin omprövar sin affärsmodell. Vi har i vår prognos för året utgått från en omsättningsökning på ca 4% och en fortsatt förbättrad bruttomarginal. I rörelseresultatet ingår också enligt ovan en halvering av förlusten i EM Homes lager och logistikfunktion. Efter att under hösten ha delat ut 2,25 SEK avseende 2019 års resultat föreslås nu en extra utdelning om 1 SEK förutom en ordinarie utdelning om 3,25 SEK. Med tanke på företagets starka finansiella situation och kassaflöde kommer detta inte märkbart försämra den finansiella situationen. 

Kort om Electra Gruppen
Ordförande: Peter Elving
VD: Anneli Sjöstedt 
CFO: Johan Jaensson 
Lista: Small Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.