Analys
21 Aug, 2020

Fastator rapportkommentar Q2 2020

Rapportkommentar Q3 2020 (Läs den fullständiga analysen här)

- Full kraft för uppbyggnad av den övriga verksamheten
- Kuvös för ”nya” Offentliga Hus
- Från substanspremie till mindre rabatt

Rapportkommentar
Full kraft för uppbyggnad av den övriga verksamheten
. Substansvärdet steg i Q3 till 110 SEK per aktie (efter full utspädning) och innebär att detta stigit med 15% under året. Huvuddelen av denna värdetillväxt skedde under det senaste kvartalet då Offentliga Hus noterades. Det ska dock noteras att Fastators bokförda värde av Offentliga Hus bygger på en extern värdering som negativt skiljer sig mot dagens börsvärdering av Offentliga Hus. Till följd av noteringen av Offentliga Hus – som i och för sig fortfarande står för ca 50% av koncernens substansvärde - kan Fastator med full kraft ägna sig åt att bygga upp de övriga verksamheterna i gruppen. Förutom att man fortfarande efter noteringen äger 28% i Offentliga Hus, ett innehav som med dagens börskurs är värt ca 900 MSEK och som vid behov naturligtvis utgör en möjlighet att frigöra medel har bolaget med sin nuvarande finansiering betydande möjligheter att göra nya affärer. Efter en riktad nyemission om ca 120 MSEK, mindre försäljning av aktier i Offentliga Hus i samband med noteringen och nya obligationslån (som delvis ersatte gamla men med lägre ränta) uppgår koncernens likvida medel till ca 500 MSEK med ytterligare ramutrymme i befintlig obligation. Värdemässigt störst av de kvarvarande verksamheterna är Point Properties (centrumfastigheter i små och medelstora städer) och med målsättningen att återskapa levande stadskärnor. Bolaget äger för närvarande 14 fastigheter i södra och mellersta Sverige med ett värde om ca 1 MdSEK årliga hyresintäkter om ca 90 MSEK. Förutom det egna 100% ägda förvaltningsbolaget Nordic PM utgörs de andra större innehaven av en 50% andel i logistik- och industrifastighetsägaren Industriparken (gick tidigare under namnet Industrisamhället och ägdes då till 100%) och den för närvarande 34% ägarandelen i Studentbostäder i Sverige (som genom samgåendet med Prime Living minskar till 20%). 

Kuvös för ”nya” Offentliga Hus. Med noteringen av Offentliga Hus har företagsledningen i Fastator visat hur man under ett antal år bygger upp ett stort bolag inom ett specifikt område inom fastighetssektorn (samhällsfastigheter). De två innehav som för närvarande växer snabbast utgörs av Industriparken som med ny VD och styrelseordförande (Leif Östling) går från en fastighetsportfölj på 0,8 MdSEK till 1,4 MdSEK inklusive avtalade förvärv. Det andra innehaver utgörs av Studentbostäder i Sverige, som genom ett samgående med för närvarande noterade Prime Living kommer få en marknadsnotering. Bolaget har på ett par år byggt upp ett bestånd av nästan 3000 studentlägenheter med ett värde på 2,2 MdSEK. Ambitionen är att Sveriges största studentbostadsbolag.

Från substanspremie till mindre rabatt. Till följd av en lägre introduktionskurs för Offentliga Hus än vad marknaden uppenbarligen räknat med men också en påföljande sämre kursutveckling har Fastators aktiekurs gått från att handlas med en stor substanspremie till att handlas med en viss rabatt. Även om marknadens värdering för närvarande skiljer sig negativt från Fastators egen är det uppenbart att denna för närvarande inte är beredd att prisa in något värde för det värdeskapande som är på gång i de tre snabbt växande fastighetsbolagen, som Fastator är hel- eller delägare i. 

----------------------------------------

Rapportkommentar Q2 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimate här)

- Renodling av verksamheten 
- Börsnotering av Offentliga Hus åskådliggör den starka finansiella situationen
- Substanspremie

Rapportkommentar
Renodling av verksamheten
. Fastator och de i gruppen ingående bolagen har i relativt begränsad omfattning drabbats av pandemin. Företagsledningen har därför kunnat fortsätta med att bidra med förberedelserna för Offentliga Hus börsnotering (se nedan) och samtidigt utveckla de två helägda innehavsbolagen Point Properties (centrumfastigheter i små och medelstora städer) och Industrisamhället (logistik- och industrifastigheter). Dessutom ska en renodling av verksamheten ske genom (efter kvartalets utgång) förvärv av 34% av aktierna i Studentbostäder i Sverige och där planen är att lägga in koncernens ägande inom området. Point Properties och Industrisamhällets hyresintäkter uppgick under kvartalet till 30 MSEK och på årsbasis till över 130 MSEK och gör att Fastator som investmentbolag har ett eget kassaflöde. Tillsammans med koncernens förvaltningsbolag Nordic PM med en omsättning på ca 45 MSEK (som till viss del internfaktureras) innebar det att omsättningen för gruppen steg till 69,6 MSEK (39,1) i Q2. Dessa intäkter räcker i stort sett till att täcka alla kostnaderna i koncernen förutom räntekostnaderna. Till det kommer så resultatet från intressebolaget Offentliga Hus (ägarandel 50%) med fastigheter för 7,4 MdSEK. I kvartalet redovisade detta bolag en omsättning om 121,5 MSEK (92,6) och ett förvaltningsresultat om 22,2 MSEK (60,2). Efter att under Q1 enbart redovisat marginella värdeförändringar kunde Fastator under Q2 visa upp en positiv förändring om 93,5 MSEK. Poster av engångskaraktär om 34 MSEK, i huvudsak bestående av realiserade vinster vid kortfristiga affärer i noterade fastighetsbolag gjorde att Fastator kunde redovisa ett positivt finansnetto om 12,5 MSEK

Börsnotering av Offentliga Hus åskådliggör den starka finansiella situationen. Av bolagets substansvärde vid halvårsskiftet utgör Offentliga Hus ca 54% och värdet på detta innehav styr naturligtvis en stor del av värdet på Fastator. Den planerade börsnoteringen av bolaget är planerad till oktober 2020 och kommer för Fastator att utgöra en mycket viktig tidpunkt. En notering av Offentliga Hus skulle inte bara kunna ge ett likviditetstillskott utan även avsevärt förbättra koncernens nyckeltal vad avser belåning och soliditet. Sedan tidigare har förutom en ny ledningsgrupp och rekrytering av nya nyckelmedarbetare,  även styrelsen kompletterats med ett antal välkända personer. Substansvärdet enligt EPRA NAV på samtliga aktier i Offentliga Hus uppgår till ca 2,3 MdSEK. Trots vårens börsturbulens fortsätter aktiemarknadens värdering av denna typ av fastigheter ofta att vara över den substansvärdering som framkommer enligt EPRA NAV. Även om Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) och Offentliga Hus fastighetsbestånd skiljer sig åt på ett flertal sätt bland annat vad avser andel byggrätter och SBBs innehav av hyresrätter är det intressant att konstatera att SBB för närvarande handlas till en premie om hela 20% i förhållande till angivet substansvärde. Det är sannolikt att Fastator vid en försäljning av hela sitt innehav i Offentliga Hus skulle få en likvid (före eventuella skattekonsekvenser), som motsvarar de nuvarande räntebärande skulderna. Det skulle möjliggöra en betydande expansion inom de andra verksamheterna inom Fastator.

Substanspremie. Till följd av Fastators blandade verksamhetsform med en stor del av verksamheten och tillgångarna i intressebolag är det enligt vår mening substansvärdet (EPRA NAV) det bästa sättet att följa koncernens utveckling. Efter att under 2019 kunnat uppvisa en värdeuppgång med nästan 60%, visade substansvärdet en nedgång i Q1.  Under Q2 har detta tapp återtagits och substansvärdet står idag ca 5% högre än vid årsskiftet.  Den planerade noteringen av Offentliga Hus har lett till en brant kursuppgång (+40% i år) och att aktien till skillnad från tidigare nu noteras till en viss premie till substansvärdet.  Men som nämnts ovan är det sannolikt att Offentliga Hus får ett värde på aktiemarknaden över sitt substansvärde, vilket förklarar premien. Till det kommer ett stort antal byggrätter som för närvarande är försiktigt värderade.

Kort om Fastator
Ordförande: Björn Rosengren
VD: Joachim Kuylenstierna
CFO: Christoffer Strömbäck
Lista: First North 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.