Analys
4 Nov, 2019

Fastator rapportkommentar Q3 2019

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Helägda rörelsen allt viktigare 
- Offentliga Hus mot börsen
- Fortsatt substansvärdeuppgång

Rapportkommentar.    
Helägda rörelsen allt viktigare.
Det 50% aktieinnehavet i Offentliga Hus (med fastigheter för 5,8 mdSEk inklusive de fastigheter som tillträds i Q4) väger fortfarande mycket tungt vid en värdering av Fastator men kommer i koncernens balansräkning enbart fram ett innehav i intresseföretag och i resultaträkningen som en resultatandel. Med start 2018 har dock Fastator satsat på att via flera olika dotterbolag bygga upp en helägd fastighetsrörelse som kan generera kassaflöden till koncernen. Inom Industrisamhället (inriktat på logistik- och industrifastigheter) finns fastigheter för drygt 400 MSEK och via Point (centrumfastigheter) äger man fastigheter för ca 550 MSEK. Dessa två bolag  genererade under årets första nio månader hyresintäkter om 43 MSEK (separat under Q3 20 MSEK). Hittills i år levererar denna verksamhet tillsammans med fastighetsförvaltningsföretaget Nordic PM (ägarandel 64%) dock ett i stort sett 0-resultat efter finansnetto men före värdeförändringar men vi förväntar oss en förbättring under 2020 till följd av högre hyror och lägre räntekostnader. Till följd av omförhandlade hyror och lägre direktavkastningskrav har det till 100% ägda fastighetsbeståndet haft en mycket stark värdetillväxt. Under Q3 separat uppgick den till 123 MSEK och för årets tre första kvartal till 295 MSEK.

Offentliga Hus mot börsen. Planen är att Offentliga Hus under 2020 ska börsnoteras och en ny ledningsgrupp har därför anställts med mycket erfarna personer som framgångsrikt lett Stendörren. Med tanke på kursutvecklingen för Samhällsbyggnadsbolaget, som också är inriktat på fastigheter brukade av stat och kommun uthyrda på långa hyreskontrakt, torde Offentliga Hus röna ett stort intresse hos investerare. Baserat på ovanstående fastighetsvärde har bolaget på tolvmånadersbasis hyresintäkter på drygt 400 MSEK, vilket med nuvarande räntor skulle ge ett resultat före värdeförändringar om 135 MSEK. Offentliga Hus har erhållit en rating från Nordic Credit Rating med betyget BB- men strävan är att förbättra denna, vilket naturligtvis skulle kunna sänka räntekostnaderna ytterligare.

Fortsatt substansvärdeuppgång.  I likhet med tidigare är substansvärdetillväxten – till följd av Fastators blandade verksamhetsform - enligt vår mening med det bästa sättet att följa koncernens utveckling. Efter att under årets sex första månader kunnat uppvisa en värdeuppgång med 18% steg substansvärdet under det tredje kvartalet ytterligare till 80 SEK, vilket innebär en ökning på 23% hittills i år. Till följd av den kraftiga kursuppgången i år (ca 100%) handlas aktien i stort sett i nivå med aktuellt substansvärde. Med tanke på att Fastators 50% ägarandel i Offentliga Hus enbart är bokförd i 630 MSEK torde dock ett övervärde finnas i detta innehav, vilket borde utkristalliseras i samband med en notering. 

Kort om Fastator
Ordförande: Björn Rosengren
VD: Joachim Kuylenstierna
CFO: Christoffer Strömbäck
Lista: First North

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.