Analys
23 Oct, 2020

Fastator rapportkommentar Q3 2020

Rapportkommentar Q3 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Pandemins påverkan fortsatt marginell
- Nya finansiella-, operationella- och hållbarhetsmål
- Inga större prognosförändringar inför 2021

Rapportkommentar
Pandemins påverkan fortsatt marginell
. Hyresintäkterna ökade i Q3 till 447,3 MSEK (427,8). Det innebar en ökning om ca 5% i förhållande till motsvarande period förra året. Ökningen beror på nytecknade kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar samt hyror från förvärvade fastigheter. Fastighetsbeståndet har i jämförelse med för ett år sedan ökat till ett värde om 29,9 MdSEK (25,8). Den pågående pandemin hade under Q3 om möjligt en ännu mindre påverkan än under Q2. Hyresrabatterna om 3,4 MSEK belastade det andra kvartalet för att falla till 0,4 MSEK under det tredje. Bolaget uppger också att hyresinbetalningar för Q4 ligger på normala nivåer.  Uthyrningsgraden fortsätter att vara på en mycket hög nivå om ca 91% (justerat för projektfastigheter). Nettouthyrningen i kvartalet var 11 MSEK.  Ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen men också en lägre nivå på reparationer och underhåll gjorde att fastighetskostnaderna fortsatte att vara låga och Fastpartner kunde redovisa en överskottsgrad om hela 73,7% (71,6), vilket är betydligt över tidigare mål om 70%. Förvaltningsresultatet före värdeförändringar och andel i intressebolags resultat steg med knappt 8% till 321 MSEK (298), dvs snabbare än hyrestillväxten.  Trots att lånebördan stigit med ca 1 MdSEK i jämförelse med för ett år sedan (nettoskulderna har stigit med 13,9 MdSEK i jämförelse med 12,8 MdSEK) ökade räntekostnaderna marginellt till 74,9 MSEK (71,3). Medelräntan för samtliga lån var vid utgången av kvartalet 1,8% (1,9). Efter att ha redovisat en mindre orealiserad värdeförändring på fastighetsbeståndet under förra kvartalet kunde Fastpartner åter redovisa positiva förändringar som gör att nettot för de tre första kvartalet uppgår till 50 MSEK. Det vägda direktavkastningskravet vid värderingarna var ca 4,7%.

Nya finansiella-, operationella- och hållbarhetsmål. I september fastställde styrelsen nya mål för bolagets verksamhet fram till och med år 2025. Med tanke på att Fastpartner historiskt varit duktig på att nå sina uppställda mål finns det skäl att uppmärksamma dessa – även om externa faktorer naturligtvis kan göra dessa svåra att nå. Styrelsen ser framför sig en fortsatt snabb expansion, som gör att det rullande årliga förvaltningsresultatet ska uppgå till 1 500 MSEK år 2025. Det kan jämföras med ett motsvarande resultat under de senaste 12 månaderna om 931 MSEK. Med ett operationellt mål om att överskottsgraden ska uppgå till minst 75% ska förvaltningsresultatet per stamaktie med denna expansion kunna stiga med minst 10% per år. I likhet med tidigare ska bolaget klara av denna expansion med en relativt låg nettobelåningsgrad. Målet är att denna inte får överstiga 48%, vilket kan jämföras med ca 46% för närvarande. Stora investeringar ska också göras i fastighetsbeståndet för att under dessa år få det fullt digitaliserat, minska energianvändningen och få ned koldioxidutsläppen.

Inga större prognosförändringar inför 2021.  Även om det är viktigt att konstatera att effekterna av pandemin och dess effekter på efterfrågan på lokaler och sammanhängande betalningsvilja är långtifrån kända, upplever vi inte att det finns skäl för att göra några större förändringar i våra prognoser för nästa år. Med pågående projektinvesteringar om ca 1,5 MdSEK, av vilka de flesta blir klara nästa år samt omförhandlingar av ca 15% av fastighetsbeståndet har vi prognostiserat om en 8% ökning av hyresintäkterna nästa år. Däremot har vi inte vågat räkna med en fortsatt positiv utveckling av överskottsgraden till följd av ökade reparationer i och med att pandemin klingar av och att 2020 års milda vinter inte återupprepar sig.  Även om aktiekursen har återhämtat sig från botten i slutet av mars är aktien för närvarande ned med 17% i år.  Det innebär att aktien handlas strax under det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) om 84 SEK Det låga bokförda värdet på bolagets byggrätter, som fullt utnyttjad skulle kunna öka den aktuella uthyrningsbara ytan med ca 18% utgör en stor potential för framtida värdetillväxt.

Kort om FastPartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
CFO: Daniel Gerlach
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.