Analys
19 Feb, 2021

Fastator rapportkommentar Q4 2020: "Rekordstor kassa skapar spännande framtid"

Rapportkommentar Q4 2020 (Läs den fullständiga analysen med grafiska element här)

- Stor kassa för uppbyggnad av den kvarvarande verksamheten
- Flera snabbt växande bolag i Fastators portfölj
- Nytt finansiellt mål och utdelningspolicy

Rapportkommentar
Stor kassa för uppbyggnad av den kvarvarande verksamheten
. Substansvärdet uppgick vid utgången av året till 21,4 SEK per aktie (efter full utspädning) och innebär en uppgång under året om 11%. Hänsyn till den extra sakutdelning aktieägarna fick i form av aktier i Offentliga Hus i december har då inte tagits och skulle adderat ca 5 procentenheter till värdetillväxten. Denna var främst en effekt av noteringen av Offentliga Hus, som i december efterföljdes av ett bud på hela bolaget. Fastator ägde vid den tidpunkten ca 26% av aktierna.  Den totala köpeskillingen för Fastators kvarvarande innehav uppgick till 1 040 MSEK, varav 70% erlades kontant och 30% bestod av D-aktier i budgivande Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).  Med tanke på att Offentliga Hus stod för ca 50% av tillgångssidan i Fastator och det likviditetstillskott man nu fått finns förutsättningar att med med full kraft ägna sig åt att bygga upp de kvarvarande verksamheterna i gruppen. Koncernen hade vid årsskiftet likvida tillgångar om hela 925 MSEK, vartill kan räknas värdet på ovanstående aktier i SBB om ca 300 MSEK. 

Flera snabbt växande bolag i Fastators portfölj. I och med försäljningen av Offentliga Hus har Fastator bevisat att man under ett antal år framgångsrikt kan bygga upp ett stort bolag inom ett specifikt område inom fastighetssektorn (samhällsfastigheter). Detta tillsammans med ovanstående likvida medel finns det enligt vår mening mycket goda förutsättningar att ännu snabbare bygga upp nya fastighetsbolag inom väldefinierade nischer. En ny VD sedan 1 februari i form av Knut Pousette (med erfarenhet som VD i ett noterat fastighetsbolag) borde om möjligt stärka förutsättningarna. Värdemässigt störst av de kvarvarande verksamheterna är Point Properties (centrumfastigheter i små och medelstora städer) och med målsättningen att återskapa levande stadskärnor. Bolaget äger för närvarande 16 fastigheter i södra och mellersta Sverige med ett värde om ca 1 MdSEK och årliga hyresintäkter om ca 110 MSEK. Detta är ett av många investerare förbisett område till följd av det stora handelsinslaget bland hyresgästerna men genom tillbyggnader av bostäder med mera kan ett betydande värdeskapande ske.  I år har bolaget fått planbesked för byggande av drygt 400 lägenheter på tre orter i anslutning till de egna fastigheterna. Ett annat mycket intressant och snabbväxande bolag i Fastators portfölj utgörs av det drygt 20% innehavet i Studentbostäder. Bolaget äger över 4000 studentbostäder till ett värde av ca 3 500 MSEK och har med en projektportfölj om 2000 bostäder ambitionen att bli Sveriges största studentbostadsbolag. 

Nytt finansiellt mål och utdelningspolicy. Det nya finansiella målet, som presenterades i januari består av ett årligt resultat överstigande 4 SEK per aktie. Med ett snitt på 4,6 SEK under de senaste tre åren (2,9 SEK under 2020) och ovanstående faktorer gör att det enligt vår mening inte framstår som ett orimligt långsiktigt mål. Men med tanke på Fastators investmentbolagskaraktär är det troligt att det kommer att uppstå stora variationer mellan åren. Styrelsen har också fastslagit en stabilt ökande årlig kontant utdelning, som från tid till annan kan omfatta utdelning av aktier i noterade innehavsbolag. Den ordinarie utdelningen för 2020 föreslås höjas från 0,6 SEK till 0,65 SEK per aktie. Den framgångsrika avyttringen av Offentliga Hus gör att Fastator återigen handlas med en marginell substanspremie. Något större värde har marknaden emellertid inte åsatt värdet i det värdeskapande företagsledningen historiskt har lyckats med och de stora finansiella resurser de nu innehar.

Kort om Fastator
Ordförande: Björn Rosengren
VD: Joachim Kuylenstierna
CFO: Christoffer Strömbäck
Lista: First North 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.