Rapportkommentar
28 Apr, 2021
Fastpartner rapportkommentar Q1 2021

Fastpartner rapportkommentar Q1 2021: "Vintern tynger men marginella spår av pandemin"

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Q1 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Vintern tynger men marginella spår av pandemin

- Hög investeringsaktivitet att förvänta

- Små justeringar

Rapportkommentar

Vintern tynger men marginella spår av pandemin. Hyresintäkterna ökade i Q1 till 463 MSEK (448). Det innebar en ökning om ca 3% i förhållande till motsvarande period förra året. Ökningen beror på nytecknade kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar samt hyror från förvärvade fastigheter. I jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 0,5%, vilket är ett tecken på en viss påverkan från pandemin. Uthyrningsgraden fortsätter dock att vara på en mycket hög nivå om ca 91% (justerat för projektfastigheter).  Fastighetsbeståndet har i jämförelse med för ett år sedan ökat till följd av förvärv och värdeuppgång till 31,6 MdSEK (30,0).  Det något större beståndet men framför allt en kall vinter – i alla fall i förhållande till föregående år – gjorde att driftskostnaderna ökade till 97 MSEK (82). Detta förklarar att driftnettot endast ökade marginellt till 308 MSEK (305) och överskottsgraden sjönk till 66% (68). Trots att nettoskulden var i stort sett oförändrad i jämförelse med för ett år sedan (13,8 MdSEK) minskade räntekostnaderna till 62 MSEK (68). Orealiserade värdeförändringar avseende derivat och finansiella placeringar samt fastighetsbeståndet bidrog med 52 MSEK respektive 100 MSEK vilket ledde till ett avsevärt förbättrat resultat före skatt om 380 MSEK (250). Det rullande årliga förvaltningsresultatet för de närmaste 12 månaderna framåt uppgår till 999 MSEK, vilket ska jämföras med målet att vid utgången av 2025 nå 1 500 MSEK. 

Hög investeringsaktivitet att förvänta. För att nå ovanstående mål ingår att utnyttja bolagets omfattande bestånd av byggrätter, i olika skeden från planidéer till att detaljplan finns. Fullt utnyttjad skulle dessa byggrätter kunna öka den uthyrningsbara ytan med ca 30%. Under 2001 kommer projekt till ett investerat värde om ca 800 MSEK att färdigställas. Det största av dessa projekt avser bostäder i Märsta centrum, motsvarande ett värde om 450 MSEK. I och med att färdigställandet sker först i Q4 kommer det dock att få en marginell påverkan på resultatet i år. I år och nästa kan investeringsaktiviteten komma att öka betydligt i och med att bland annat detaljplanen för bolagets fastigheter avseende byggande av logistik och kontor i Västberga samt för bostäder och centrum i Gävle vunnit laga kraft. Enbart dessa två projekt skulle kunna addera ca 5% till den uthyrningsbara ytan och leda till ett betydande värdeskapande. Förutom denna fastighetsutveckling måste Fastpartner fortsätta att använda delar av kassaflödet för att förvärva fastigheter och utöka beståndet. VD Sven Olof Johansson anger i delårsrapporten att pandemin har ökat utbudet av fastigheter intressanta för bolaget, vilket skulle underlätta detta. Vi har i vår prognos antagit en total investeringsvolym i om- och nybyggnad av befintliga fastigheter samt nyförvärv om 1,5 MdSEK i år och 2 MdSEK nästa år. Därav har vi antagit att ca en tredjedel utgörs av nyförvärv.

Små justeringar.  Vi lämnar våra prognoser för innevarande år relativt oförändrade men justerar upp dessa något för nästa år till följd av att effekterna av pandemin förväntas minska. Med våra bakomliggande prognoser kommer förvaltningsresultatet under både 2021 och nästa år att stiga med ca 10%. Med en nuvarande nettobelåningsgrad om 44% finns förutsättningar att dra upp förvärvstakten utan att äventyra det långsiktiga målet om 48%. Bolagets långsiktiga substansvärde (NRV) har under året stigit marginellt till 93 SEK men är 11% högre än för ett år sedan, vilket med tanke på pandemins påverkan är en mycket bra utveckling. Aktien handlas för närvarande med en obetydlig premie i förhållande till substansvärdet. Det låga bokförda värdet på bolagets byggrätter utgör i likhet med tidigare en stor potential för framtida värdetillväxt.

Kort om Fastpartner

Ordförande: Peter Carlsson

VD:  Sven-Olof Johansson

Finanschef:  Daniel Gerlach

Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.