Analys
4 Jul, 2019

FastPartner rapportkommentar Q2 2019

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Q2 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Den starka fastighetsmarknaden består 
- Fokus på fastighetsutveckling
- Bibehållen prognos

Rapportkommentar
Den starka fastighetsmarknaden består. FastPartner fortsätter att gynnas av den mycket starka fastighetsmarknaden för kommersiella lokaler i Sverige. I och med att bolaget dessutom har en mycket stor koncentration av fastigheter till Stockholmsområdet (87%) – som är den marknad som leder hyresutvecklingen – får det ett stort genomslag på sista raden. Hyresintäkterna i Q2-19 ökade med 14% till 408 MSEK (357) samtidigt som driftnettot ökade med 12% till 286 (254). Förvaltningsresultatet ökade dock enbart med 4% till 210 MSEK (193) men justerat för förändring i resultatandelar från delägda Slättö var förbättringen 8%. Högre hyror och fortsatt lägre avkastningskrav ledde till orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet om 241 MSEK (394). Det är i och för sig en lägre ökningstakt än motsvarande kvartal förra året och den i Q1 i år men innebär ändå att fastigheternas värde under första halvåret stigit med nästan 4%. Det vägda direktavkastningskravet vid värderingarna av fastighetsbeståndet var ca 5,1% (5,4). Den finansiella ställningen fortsätter att vara mycket god med en belåningsgrad av fastighetsbeståndet om enbart 52%.

Fokus på fastighetsutveckling. FastPartner är i förhandlingar om ett antal mindre kompletteringsförvärv men annars verkar de höga fastighetspriserna och därmed låga avkastningsnivåerna leda till att bolaget fokuserar på att förädla fastighetsbeståndet och utveckla den stora portföljen av byggrätter. Pågående projektinvesteringar i bolagets fastighetsportfölj uppgick vid utgången av kvartalet till 678 MSEK och återstående investeringsvolym uppgår till 465 MSEK. Den största av dessa projekt utgörs av utbyggnader i anslutning till Märsta Centrum, som dock väntas bli klart först i Q2-21. FastPartner har ett betydande bestånd av outnyttjade byggrätter – i olika skeden från planidéer till att detaljplan finns – som fullt utnyttjad skulle öka den uthyrningsbara ytan med ca 25%. Dessa byggrätter som består av både kommersiella och sådana för bostadsbyggande är bokförda i 306 MSEK.

Bibehållen prognos. FastPartner upprepar i rapporten sin prognos om att i slutet av år 2020 på årsbasis uppnå ett rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK, vilket kan jämföras med dagens 870 MSEK. Med tanke på den fortsatt starka fastighetsmarknaden och bolagets historik bedömer vi det som fullt möjligt. Aktien har i år stigit med 30% och därmed ökat mer än en i övrigt stark fastighetssektor på börsen. Uppgången har lett till att bolaget värderas med en premie om 25% i förhållande till bolagets långsiktiga substansvärde per stamaktie (EPRA NAV). Det låga bokförda värdet av bolagets byggrätter utgör dock en stor potential för framtida värdetillväxt och en förväntad reavinst som troligen bokförs under andra halvåret 2019 adderar ca 2 SEK till substansvärdet.

Kort om FastPartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
CFO: Daniel Gerlach
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.