Rapportkommentar
6 Jul, 2020
Fastpartner rapportkommentar Q2 2020

Fastpartner rapportkommentar Q2 2020

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Q2 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Marginell påverkan av Coronakrisen hittills
- Lägre fastighetsvärdering men fortsatt stark finansiell ställning
- Fortsatt substansvärdesrabatt

Marginell påverkan av Coronakrisen hittills. Hyresintäkterna ökade i det andra kvartalet till 444,5 MSEK (408,5). Det innebar en ökning om 9%, vilket till största delen beror på tillkommande fastigheter i och med att fastighetsbeståndet i jämförelse med för ett år sedan ökat till ett värde om 29,6 MdSEK (25,3). FastPartner anger att ca 2% eller ca 9 MSEK av aviserade hyror för andra kvartalet fortsatt är utestående. Vi hade räknat med en betydligt större effekt av den pågående coronaepidemin. Dessutom räknar bolaget med att delar av utestående hyresfordringar kommer att kompenseras av statlig hyresstödsersättning som utbetalas under Q3. Uthyrningsgraden fortsätter att ligga på en mycket hög nivå om ca 91% (justerat för projektfastigheter).  Ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen men också en lägre nivå på reparationer och underhåll gjorde att fastighetskostnaderna blev lägre än vi förväntat och FastPartner kunde redovisa en överskottsgrad om hela 74,9% (71,5), vilket är betydligt över helårsmålet om 70%. Förvaltningsresultatet steg därför med drygt 20% till 242 MSEK (201).  Till följd av den större lånebördan i jämförelse med för ett år sedan (14,7 MdSEK i jämförelse med 13,8 MdSEK) ökade räntekostnaderna något till 81,3 MSEK (73,9). Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till ca 950 MSEK, vilket innebär att bolaget redan uppnått målet för år 2020. 

Lägre fastighetsvärdering men fortsatt stark finansiell ställning. Efter en följd av år då FastPartner i likhet med de flesta andra fastighetsbolag har kunnat dra fördel av stigande fastighetspriser – under de senaste tre åren har bolaget kunnat redovisa orealiserade värdeförändringar i sitt fastighetsbestånd om ca 4,7 MdSEK – tvangs man redovisa en minskning i kvartalet om ca 175 MSEK. Värderingsinstitutet har då tagit hänsyn till effekterna av den pågående pandemin i form av efterfrågan på lokaler, ökade risker inom vissa verksamheter, avtagande tillväxt samt marginellt ökade avkastningskrav (från 4,6% till 4,7%). Om denna justering av värdet på beståndet skulle visa sig vara tillräcklig är det mindre än vi räknat med och utgör inte ens 1% av det redovisade fastighetsvärdet. En viktig del av värderingen av FastPartner utgör också dess betydande bestånd av byggrätter, i olika skeden från planidéer till att detaljplan finns. Fullt utnyttjad skulle dessa byggrätter kunna öka den uthyrningsbara ytan med ca 15%. En uppenbar risk är att en del av dessa projekt kommer att förskjutas i tiden till följd av krisen. Till följd av bolagets starka finansiella ställning (soliditet ca 40% och en belåningsgrad om 47%) och begränsade pågående projektinvesteringar i fastighetsportföljen (970 MSEK varav återstående investeringsvolym uppgår till knappt hälften) finns mycket goda förutsättningar att kunna avvakta med dessa investeringar. Dessa kan då också förhoppningsvis ske i ett gynnsammare kostnadsklimat.

Fortsatt substansvärdesrabatt.  I samband med att pandemin bröt ut och förra kvartalsrapporten publicerades justerade vi ned våra hyresestimat i våra prognoser. Med ledning av Q2-rapporten och ledningens uppgifter om att inbetalningen av hyrorna för det nya kvartalet ligger på en normal nivå för redovisad tidpunkt ökar vi återigen dessa något. Det är dock viktigt att konstatera att effekterna av pandemin och dess effekter på efterfrågan på lokaler och sammanhängande betalningsvilja är långtifrån kända. Vi har i vår resultatprognos också tagit hänsyn till den enligt vår mening mycket positiva utvecklingen vad avser fastighetskostnaderna.  Även om aktiekursen har återhämtat sig från botten i slutet av mars är aktien ned 25% i år, handlas aktien fortsatt med en rabatt mot substansvärdet (EPRA/NAV) om ca 10%. Det låga bokförda värdet på bolagets byggrätter utgör också en stor potential för framtida värdetillväxt.

Kort om Fastpartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
CFO: Daniel Gerlach
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.