Rapportkommentar
28 Oct, 2019
FastPartner rapportkommentar Q3 2019

FastPartner rapportkommentar Q3 2019

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Stora både orealiserade och realiserade värdeökningar i kvartalet 
- FastPartner emitterar D-aktier
- Ett steg närmare målet

Rapportkommentar.  
Stora både orealiserade och realiserade värdeökningar i kvartalet. Hyresintäkterna ökade i Q3 med 18% till 428 MSEK (362), vilket var en högre ökningstakt än i årets två första kvartal. Ökningen beror  främst på tillkommande kontrakt från förvärvade fastigheter men också av ökad uthyrningsgrad (nettouthyrningen steg marginellt i kvartalet och den ekonomiska uthyrningsgraden ökade till över 91%) och höjda hyror. I jämförbart bestånd ökade intäkterna under årets tre första kvartal med 5,5% - där vår bedömning är att motsvarande hyresökningstakt var betydligt högre i Q3 än tidigare under året. Överskottsgraden uppgick till 70% (71). Förvaltningsresultatet ökade med hela 29% till 245 MSEK (189) inklusive resultatandel om 25 MSEK (1) från ett JV med Slättö. Avdraget för det var ökningen ca 20%. Under kvartalet kunde FastPartner dels redovisa en realiserad realisationsvinst om 423 MSEK, efter en i lagakraftvunnen detaljplan avseende tidigare sålda fastigheter och orealiserade värdeförändringar på 350 MSEK.

FastPartner emitterar D-aktier. I likhet med en rad andra fastighetsbolag såsom t.ex. Sagax, Samhällsbyggnadsbolaget och Akelius avser FastPartner nu att introducera D-aktier. En extra bolagsstämma är inkallad för att genomföra detta. D-aktier har i likhet med preferensaktier en fast utdelning men har fördelen att i sin helhet betraktas som eget kapital därmed stärka kapitalbasen. Den aviserade emissionen innebär ännu ett steg mot att uppnå Investment Grade i kreditratingsbetyget samtidigt som det möjliggör fortsatta investeringar i fastighetsbeståndet. Avsedd storlek på emissionen har ännu inte angetts och inte heller om detta kommer innebära att bud kommer att ske på bolagets preferensaktie.

Ett steg närmare målet. FastPartner kom i kvartalet ett steg närmare att nå målet om att i slutet av år 2020 uppnå ett rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK, vilket kan jämföras med dagens 875 MSEK. Med en fortsatt stark fastighetsmarknad – framförallt i Stockholm som är FastPartners huvudsakliga marknad med 85% av hyresintäkterna – och en investeringsvolym i pågående och återstående projektinvesteringar om ca 1,2 mdSEK förefaller det som ett realistiskt mål. Aktien har i år stigit med ca 35% och således hängt med i den snabba uppgången för börsens fastighetsbolag. Uppgången innebär att aktien värderas med en premie om 18 % i förhållande till bolagets långsiktiga substansvärde per stamaktie (EPRA NAV). Det låga bokförda värdet på bolagets stora bestånd av byggrätter utgör dock en stor potential för framtida värdetillväxt.

Kort om FastPartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
Finanschef: Daniel Gerlach
Lista: Mid Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.