Rapportkommentar
21 Oct, 2021
Fastpartner rapportkommentar Q3 2021

Fastpartner rapportkommentar Q3 2021: "God finansiell ställning medger stora satsningar"

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Rapportkommentar Q3 2021 (Läs den fullständiga rapportkommentaren med estimat och grafiska element här)

- Högre driftkostnader tynger
- Ökad investeringsaktivitet
- God finansiell ställning medger stora satsningar

Rapportkommentar
Högre driftkostnader tynger. Hyresintäkterna ökade i Q3 till 465 MSEK (447). Det innebar en ökning om ca 4% i förhållande till motsvarande period förra året, vilket är en marginellt högre ökningstakt än under första halvåret. Ökningen beror på nytecknade kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar samt hyror från förvärvade fastigheter. I jämförbart bestånd fortsätter hyresintäkterna under året att öka med ca 1%, vilket är ett tecken på en återgång till en mer normal marknad efter pandemin. Uthyrningsgraden fortsätter att vara på en mycket hög nivå om ca 91% (justerat för projektfastigheter).  Fastighetsbeståndet har i jämförelse med för ett år sedan ökat till följd av förvärv och värdeuppgång till 33,5 MdSEK (29,9).  Driftnettot ökade dock endast marginellt till 338 MSEK (330) och överskottsgraden sjönk till 73% (74). Detta beror på ökade driftskostnader, vilket delvis beror på det större fastighetsbeståndet men framför allt till följd av ökade kostnader i form av bland annat energi. Trots att den räntebärande skulden steg med ca 0,7 MdSEK till 15,3 MdSEK (14,6) i jämförelse med för ett år sedan minskade räntekostnaderna netto till 70 MSEK (75). En Investment Grade-rating från Moody´s i maj har bidragit till denna utveckling. Orealiserade värdeförändringar avseende fastighetsbeståndet uppgick i kvartalet till 218 MSEK, vilket innebär att bolaget hittills i år kunnat redovisa en ökning av marknadsvärdet med 1,4 MdSEK. Det rullande årliga förvaltningsresultatet för de närmaste 12 månaderna uppgår till 1015 MSEK (950), vilket ska jämföras med målet att vid utgången av 2025 nå 1 500 MSEK. 

Ökad investeringsaktivitet. Med ett stort antal lokalförfrågningar upplever företagsledningen att oron för ökade vakanser och prispress på hyrorna i spåren av pandemin och dess efterverkningar är klart överdriven. Detta gäller speciellt för Fastpartner, som har 80% av hyresvärdet i Stockholm och dess närhet och dessutom i huvudsak relativt flexibla lokaler som kan byggas om för andra ändamål. Toppnoteringar i priserna på fastigheter och i synnerhet för kontorsfastigheter i Stockholm under kvartalet stöder den tesen. Vi har i våra prognoser prognostiserat marginellt stigande hyror totalt sett för Fastpartner. Däremot bedömer vi att investeringarna för hyresgästanpassningar kommer att öka betydligt till följd av krav på ombyggnader för att passa nya verksamheters behov. Investeringar och kostnader som inte alltid kommer att leda till högre hyra. Höjda priser på byggmaterial lär också få dessa poster att stiga.  Den positiva efterfrågeutvecklingen på lokaler under året har fått företagsledningen att öka aktiviteten för att utveckla bolagets stora portfölj av byggrätter (450 000 kvm). Under kvartalet har avtal slutits om nybyggnation av fastigheter i Västberga och Norrköping om sammanlagt 12 000 kvm. I närtid räknar man också om avtal om ytterligare 40 000 kvm i Västberga, Märsta och Riksby. 

God finansiell ställning medger stora satsningar.  Via en nyemission av D-aktier om ca 0,5 MdSEK stärktes den finansiella ställningen ytterligare. Fastpartner har nu likvida medel om 0,9 MdSEK, outnyttjade kreditramar om 3,35 MDSEK samt en nettobelåningsgrad om enbart 41%. Detta medför att bolaget har betydande möjligheter att öka investeringsaktiviteten i det egna beståndet men också arbete med den stora byggrättsportföljen enligt ovan. Till det kommer så naturligtvis möjligheterna till nyförvärv. Under nästa år räknar vi med att investeringsaktiviteten ökar i samband med byggande av logistik och kontorslokaler i Stockholmsområdet samt bostäder i Gävle och har då prognostiserat 1,7 MdSEK i investeringar. Till det kommer så ett antagande om nyförvärv om ca 0,5 MdSEK. Under återstoden av året och 2022 kommer projekt om sammanlagt ca 0,8 MdSEK att färdigställas, vilket kommer att ge en stor effekt på hyresintäkterna under slutet av nästa år. Med våra prognoser kommer förvaltningsresultatet att fortsätta öka även om det sker i en lägre takt än de senaste åren. Bolagets långsiktiga substansvärde (NRV) uppgick vid kvartalsskiftet till 103 SEK, vilket innebär en ökning med ca 13% sedan årsskiftet och med ca 23% än för 12 månader sedan. Det låga bokförda värdet på bolagets byggrätter utgör en stor potential för framtida tillväxt och förklarar troligen en del av den premie om ca 10% som bolaget för närvarande handlas med i förhållande till substansvärdet. 

Kort om Fastpartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
CFO: Daniel Gerlach
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.