Rapportkommentar
15 Feb, 2022
Fastpartner rapportkommentar Q4 2021

Fastpartner rapportkommentar Q4 2021: "Tillväxten ökar"

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Fastpartner rapportkommentar Q4 2021 (Läs den fullständiga analysen med grafiska element här)

- Stillsamt kvartal
- Ökad investeringsaktivitet
- Tillväxten ökar

Rapportkommentar
Stillsamt kvartal. Hyresintäkterna ökade i Q4 med 1,5% till 469 MSEK (462), vilket var en något lägre ökningstakt än under tidigare kvartal.  I jämförbart bestånd var ökningen ca 1%, vilket är ett tecken på en återgång till en mer normal marknad efter pandemin. För helåret steg hyrorna med 3% till 1856 MSEK (1802).  Ökningen beror på nytecknade kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar samt hyror från förvärvade fastigheter. Uthyrningsgraden fortsätter att vara på en mycket hög nivå om ca 91% (justerat för projektfastigheter).  Fastighetsbeståndet har i jämförelse med året innan ökat till följd av förvärv och värdeuppgång till 35,2 MdSEK (31,2).  Den orealiserade värdeuppgången på fastigheterna under Q4 uppgick till 1,6 MdSEK och summerar för helåret till 3,0 MdSEK.  Driftnettot ökade under kvartalet marginellt till 321 MSEK (317) och överskottsgraden var oförändrad kring 68,5%. Fastighetskostnaderna steg i jämförbart bestånd under året med ca 5% till följd av bland annat ökade kostnader för el och fjärrvärme. Då i stort sett alla Fastpartners hyresavtal är indexreglerade med KPI påverkar detta hyrorna positivt i efterskott.  Trots att den räntebärande skulden steg med ca 0,7 MdSEK till 15,3 MdSEK (14,6) i jämförelse med för ett år minskade räntekostnaderna netto till 56 MSEK (68). Dessutom kunde Fastpartner redovisa positiva värdeförändringar på innehavda derivat och finansiella placeringar om 108 MSEK. Medelräntan för samtliga lån var vid årsskiftet 1,6 % (1,7). Det rullande årliga förvaltningsresultatet för de närmaste 12 månaderna uppgår till 1050 MSEK (970), vilket ska jämföras med målet att vid utgången av 2025 nå 1 500 MSEK. Trots hög investeringsaktivitet under året förbättrades soliditeten under året till 46% (42).

Ökad investeringsaktivitet. I och med att covid-restriktionerna nu lyfts bör fastighetsbolagen mer tydligt kunna se vilka besående effekter som pandemin kommer att få. För Fastpartner med ett stort beroende av kontorsytor (strax under 50% av det totala hyresvärdet) kommer därför de närmaste månaderna bli oerhört intressanta vad avser hur efterfrågan utvecklas. Bolaget uppger att efterfrågan på alla typer av lokaler inklusive kontor för närvarande är god och verkar vara beredd att öka investeringarna. Med en stor portfölj av byggrätter (ca 450 000 kvm) och en stark finansiell ställning är förutsättningarna goda att öka takten.  Efter att ha investerat närmare 800 MSEK i befintliga fastigheter under 2021 räknar vi med att denna post mer än fördubblas under innevarande år i samband med bland annat byggande av logistik- och kontorslokaler i Stockholmsområdet samt bostäder i Gävle. Under året beräknas fastigheter med gjorda investeringar om ca 500 MSEK bli färdigställda.

Tillväxten ökar. Efter en relativt modest utveckling av hyresintäkter och förvaltningsresultat under 2021 räknar vi med en betydligt snabbare utveckling under innevarande år. Med flera större färdigställda projekt under året, en större fastighetsportfölj och en bra nettouthyrning under förra året kommer hyresintäkterna enligt vår bedömning att under 2022 stiga med 7% (detta inkluderar ett antagande om köp av fastigheter netto för 0,5 MdSEK) och driftnettot med 6%. Detta inkluderar de positiva effekterna av indexuppräkningen av hyresintäkterna till följd av den stigande inflationen. Fastpartners långsiktiga substansvärde uppgick vid årsskiftet till 113,5 SEK, en uppgång med nästan 25% på ett år. Det innebär att aktien för närvarande handlas något under det långsiktiga substansvärdet. Men enligt en ”break up” analys utförd av Cushman & Wakefield på uppdrag av Fastpartner, där man delar upp bolagets fastighetsbestånd i olika portföljer skulle en utförsäljning kunna ge ett substansvärde som är 12,5 – 17,5% högre. Till det kommer så ett betydande övervärde i bolagets stora portfölj av outnyttjade byggrätter bokförda i ca 0,8 MdSEK.

 

Kort om Fastpartner
Ordförande: Peter Carlsson
VD: Sven-Olof Johansson
CFO: Daniel Gerlach
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.