Emissioner
22 Nov, 2022
Företrädesemission Botnia Exploration

Företrädesemission Botnia Exploration

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Idag bjuder prospekteringsbolaget Botnia Exploration in till företrädesemission med guldkantad projektportfölj. Guldprisets nuvarande toppnivåer tillsammans med stigande inflation erbjuder exponering mot den hetaste råvaran inför markanvisning för Fäbodtjärn. En stor del av prövningsprocessen är avklarad och om bolagets förväntningar slår in kan utvinningen av en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndigheter inledas redan år 2023.

 → Läs mer om teckningserbjudandet här

Guldets historia letar sig bakåt till de första civilisationerna och har sedan dess använts flitigt som symbol för makt, kärlek och rikedom. Ädelmetallens egenskaper och sällsynthet är högt eftertraktad där framförallt smyckesindustrin och finansmarknadens goda efterfråga på inflationssäkringar och säkra investeringar drivit efterfrågan. Prospekteringsbolaget Botnia Exploration som sedan start år 2007 riktat in sig mot guldfyndigheter står därmed med mycket att vinna på rådande finansiell oro med flera projekt långt gångna i prövningsprocessen. Närmast till igångsatt drift är guldgruvan i Fäbodtjärn tillhörandes det mineralrika området Vindselgransesle, Västerbotten. Bolaget har i detta projekt erhållit både bearbetningskoncession och nödvändiga tillstånd från Mark- och miljödomstolen men står och stampar i väntan på återkoppling från den markanvisning som ansöktes i fjol.

emission botnia

Om bolagets prognos att erhålla detta inför årsskiftet inträffar är förutsättningarna goda att påbörja brytningen redan 2023 i en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndigheter. Till dess att Botnia går från prospektering till produktion behöver bolaget dock säkerställa att de står väl kapitaliserade inför nästkommande år vilket föranleder pågående emission. Om bolaget lyckats kapitalisera på den turbulenta omvärld som drivit upp guldpriserna till nya toppnivåer väntar flera år av attraktiva kassaflöden.

Kort om Botnia Exploration

Botnia Exploration är ett bolag som sedan år 2007 bedrivit prospekteringsverksamhet i mineralrika områden främst i Västerbotten. I dagsläget består Botnia Explorations projektportfölj av fyra undersökningstillstånd och två bearbetningskoncessioner främst koncentrerade till Vindelgranseles mineralrika område. Bolagets huvudprioritet är guld men portföljen innehåller även andra projekt riktade mot ädel- och basmetaller. Bolagets vd är Thomas Ljung och sedan 2017 är Botnia Exploration noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Botnia Explorations emission i sammandrag

Villkor: Varje (1) befintlig aktie i Botnia Exploration berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier

Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie

Emissionslikvid: Ca 80,8 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 8,8 MSEK 

Teckningsperiod: 22 november – 6 december 2022

Garanti- och teckningsförbindelser: Emissionen är säkerställd till ca 85 procent

Utspädningseffekt: 30,0 procent

Marknad 

Marknaden för guld har genomgått stora förändringar under senaste åren där köplusten framförallt drivits av god ekonomisk tillväxt hos större tillväxtekonomier. Exempelvis stod Kina och Indien för för ca 40 procent av efterfrågan år 2021 vilket kan jämföras med tidigt 90-tal då motsvarande siffra låg på ca 25 procent. 

botnia exploration emission

År 2021 uppgick det totala utbudet av guld till ca 4 711 ton varav ca 3 361 ton var hänförligt årets nybrytning. Återvunnet guld står för ca 30 procent av utbudet och tillskrivs en bidragande faktor till guldprisets historiska stabilitet. Sett till fjolårets guldpris på ca 58 000 USD/kg hade det satt en prislapp på marknaden på ca 270 000 MdUSD.

emission botnia exploration

På industrinivå utgör smyckestillverkning ca 50 procent av efterfrågan. Finans- och investeringsmarknad står för ca 30 procent av efterfrågan där centralbankernas aptit för råvarulager har ökat markant de senaste åren. I dagsläget uppskattas det finnas ca 187 000 ton guld utestående i världen med beräkningar på identifierade fyndigheter om 57 000 ton. Med dagens produktionstakt och identifierade fyndigheter uppskattas världens guldgruvor att sina om 20 år.

----------------------------------------

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för tjänsten från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule15a –16, Securities Exchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.