Emissioner
7 Nov, 2023
Företrädesemission Cyxone

Företrädesemission Cyxone

Uppdaterad:
4 Jan, 2024

Idag, den 7 november 2023, inleds teckningsperioden för Cyxone som fortsätter fram till den 21 november. Företaget är ett bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklar behandlingar mot autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar. Företagets produktportfölj består av en läkemedelskandidat i fas 2 för behandling av ledgångsreumatism samt en läkemedelskandidat i tidig klinisk fas för behandling av multipel skleros (MS). Vid fullteckning kommer företaget att erhålla cirka 30,6 MSEK efter emissionskostnader där denna likvid främst kommer användas till att finansiera fortsatt klinisk utveckling för de två läkemedelskandidaterna. 

Om Cyxone

Cyxone är noterad på Nasdaq First North Growth sedan 2016 och är ett bioteknikföretag i klinisk fas vars produktportfölj består av rabeximod och T20K. Rabeximod är en läkemedelskandidat i fas 2 och utvecklas för att behandla personer med måttlig till svår ledgångsreumatism. Detta läkemedel har både en unik verkningsmekanism samt gynnsam säkerhetsprofil. När det kommer till T20K så befinner sig detta läkemedel i tidig klinisk fas och utvecklas för behandling av multipel skleros, där den i likhet med rabeximod också har en unik verkningsmekanism. Bolaget drivs av personer med god kunskap kring läkemedelsutveckling, affärsutveckling samt finansiering i innovativa bioteknikbolag.

Under tredje kvartalet av 2023 ändrade Cyxone sin strategi där den nya strategin utgår från att man kommer fokusera på den nya formuleringen av rabeximod som patentgodkändes i USA under våren 2023. Denna nya formulering kommer att användas i framtida kliniska utvecklingsprogram samtidigt som bolaget har valt att fokusera på den patientgrupp som för tillfället har störst otillräckligt medicinskt behov. Företaget bedömer att den nya strategin är betydligt bättre ur ett kommersiellt perspektiv och att den skapar möjligheter att få till avtal snabbare med strategiska partners för vidare kommersiell utveckling.

cyxone emission

Grund till emission

Vid fullteckning kommer företaget att erhålla ungefär 30,6 MSEK efter emissionskostnader. Ungefär 58% av denna nettolikvid kommer att användas för att finansiera vidare klinisk utveckling av rabeximod och T20K, varav cirka 35% kommer att gå till den löpande verksamheten, inklusive förstärkning av bland annat kapitalstrukturen och IT. Resterande del kommer användas till affärsutveckling, patent, kvalitetssäkring och regulatoriska processer.

I samband med företrädesemissionen har företaget erhållit både teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 55% (20 MSEK) av emissionen från personer i Cyxones styrelse och ledning samt externa investerare.

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 3 november 2023 har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt där sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av tretton (13) nya aktier.
  • Teckningsperiod: 7 november - 21 november 2023
  • Handel med teckningsrätter: 8 november - 16 november 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 36,3 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 30,6 MSEK
  • Antal aktier före emission: 98 444 728
  • Antal aktier efter emission: 311 741 630
  • Utspädning: 68,4% vid 100% fulltecknande
  • Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 20 MSEK
  • Teckningskurs: 0,17 SEK per aktie

Info om läkemedelsbegrepp relaterade till Cyxone

Vad är autoimmuna och autonflammatoriska sjukdomar?
Vad är ledgångsreautism?
Vad är multipel skleros (MS)?
Vad är en läkemedelsformulering?
Vad är kliniska faser?
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.