Redaktionen
11 Jan, 2023
Företrädesemission Goodbye Kansas Group

Företrädesemission Goodbye Kansas Group

Uppdaterad:
20 Jan, 2023

Investera i virtuellt digitalt skapande i framkant | teckna aktier i Goodbye Kansas

Goodbye Kansas är det svenska teknikbolaget som utvecklar produkter och lösningar inom de mycket snabbväxande branscherna för VFX-produktion, Cinematics, Digital Humans samt Augmented reality (AR) och Virtual Reality (VR). Digital underhållningsindustri gapar efter datorgenererat innehåll och i detta har Goodbye Kansas blivit en självklar partner till flera världsledande aktörer såsom Netflix, Amazon, Apple+, Warner och Sony Entertainment. Efter att en ovanligt utmanande period pressat resultatutvecklingen och försvagat finanserna genomför bolaget ett omfattande förändringsarbete för att renodla verksamheten. Signerat en ny ledning och strategi ser bolaget över organisationen från topp till tå där pågående kapitalanskaffning förväntas vara den sista.

Goodbye kansas nyemission

Datorgenererat innehåll har kommit att bli en självklarhet i underhållningsindustrin där vi kan notera hur investeringar i visuella effekter ökat kraftigt i såväl film- som spelindustri. Teknologi i framkant inom detta område är mycket attraktivt då långa projekt och goda kundrelationer bäddar för återkommande intäkter och stabila kassaflöden.

I närtid bubblar även en soft launch av simulationsspelet Hello Kitty, en potentiell kassako till världens näst största multimedia franchise. Om spelet bara så lyckas konkurrera någorlunda med det oerhört populära Pokémon GO finns det en spännande uppsida i aktien som inte går att bortse från.

Motiv för Goodbye Kansas erbjudande

Goodbye Kansas har beslutat att omstrukturera verksamheten för att uppnå en stabil långsiktig lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Tillsammans med planerade avyttringar, implementerade kostnadsbesparingsprogram och ett ökat fokus på att renodla huvudverksamheten genomförs föreliggande företrädesemission för att accelerera förändringsarbetet väsentligt. Med åtgärderna ovan förväntar sig bolaget ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten redan år 2023.

Emissionslikviden är i huvudsak tänkt att säkerställa rörelsekapitalet, trygga bolagets likviditet samt återbetala kvarvarande skulder. Samtidigt med emissionen genomför bolaget också en konvertering av skulder om drygt 50 MSEK vilket dels kommer att bidra till en bättre kapitalstruktur i balansräkningen, dels reducerar belastningen på kassaflödet från amorteringar och räntebetalningar.

Goodbye Kansas företrädesemission i sammandrag

Villkor:För varje aktie i Goodbye Kansas som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) nya aktier. 
Teckningsperiod:11 - 25 januari 2023.
Teckningskurs:0,03 SEK per aktie.
Emissionsbelopp:66,5 MSEK.
Emissionskostnader:10,7 MSEK.
Garanti- och teckningsåtaganden:80 procent.
Utspädningseffekt:85 procent.

 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.