Bolagsrapporter
17 Aug, 2023

Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2023 i Attana AB

Uppdaterad:
17 Aug, 2023
Bolagets nettoomsättning minskade till 2,9 MSEK från 6,5 MSEK för halvåret jämfört med samma period föregående år.
Övriga rörelseintäkter var oförändrade 0,1 MSEK från 0,1 MSEK jämfört med samma period föregående år.
Kassaflödet under perioden var +1,5 MSEK från -11,1 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Det operativa kassaflödet var -11,0 MSEK från -7,4 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under rapportperioden
Bolaget tecknade den 13 juni ett låneavtal uppdelat som 5 MSEK lån med konverteringsmöjlighet i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2023 och 5 MSEK i lånekredit. Avtalet har ingåtts med Exelity AB. Syftet med finansieringen är att säkerställa Bolagets exekvering av planen som syftar till en kassaflödespositiv verksamhet vid årets slut.
Bolaget förlängde service och supportkontrakt med europeisk kund. Kontraktet löper på 12 månader och går nu in på sitt tredje år. Kunden använder Attanas teknik för att komma nära in-vivostudier. Främst blod och sera-baserade experiment, men även cell- och vävnadsexperiment.
Bolaget och Mario Negri Research Institute har ingått ett forskningsavtal. Målet är att utforska och utvärdera Attanas QCM-teknik för att utföra forskning som är väldigt svåra med andra tekniker. Avtalet är initialt på 12-månader och innebär att Attana tillhandahåller ett Attana CellTM 250 instrument under perioden.
Attana påbörjar det andra året av ett femårigt service- och supportkontrakt från ett ledande hälsoinstitut i USA. Kontraktet går nu in på sitt andra år och det är en viktig del i bolagets plan på att etablera starka referenskunder i USA. De kommande 12 månaderna är fokuset på att träna upp fler användare hos kunden och att de påbörjar avancerade studier, som t.ex. T-cellers interaktioner med vävnad. Det projektet ingår även i den satsning som pågår kring vävnadsbaserade assays.
Bolaget avslutade mentoravtal. Bolaget noterades på NGM Nordic SME 7 mars 2018 och har sedan dess anlitat Eminova Fondkomission AB som mentor. Initialt har bolaget frekvent använt mentor i samband med kommunikation till aktiemarknaden, men successivt har behovet minskat. Bolaget har därför beslutat att avsluta avtalet.

Bolaget har under perioden återbetalat kortfristiga lån om 3,0 MSEK. Bolagets nettoomsättning för halvåret minskade till 2,9 MSEK jämfört med 6,5 MSEK föregående år.

Väsentliga händelser efter rapportperioden.

Framgångsrika experiment syftande till förbättrad palliativ cancervård hos en av Attanas kunder i USA. Under våren har flera aktörer hos en av bolagets amerikanska kunden utbildats och informerats om möjligheterna med bolagets teknik. Initiala cell-cell interaktionsexperiment har varit framgångsrika.

Finansiell översikt för första halvåret (ej reviderat av bolagets revisor):
Nettoomsättning 2,9 (6,5) MSEK
Övriga rörelseintäkter 0,1 (0,1) MSEK
Rörelseresultat -6,7 (-5,1) MSEK
Resultat efter finansiella poster -6,7 (-5,2) MSEK
Resultatet efter skatt -6,7 (-5,2) MSEK

Resultat per aktie -0,0247 (-0,0248) SEK

VD-kommentar:

Fokus under Q2 har varit på att anpassa organisationen och kostnaderna efter våra intäkter samtidigt som vi ökat antalet aktiviteter hos våra 10 viktigaste kunder. T.ex. har vi genomfört en distansutbildning av avancerade cell-baserade experimentet hos en av våra amerikanska kunder vilket varit väldigt lyckat och vår plan är att fortsätta sälja instrument, uppgraderingar, tillbehör, uppdragsforskning även under resterande del av 2023. För oss handlar det mycket om att ha så många användare som möjligt per instrument och kund, för att hålla en hög nyttjandegrad, vilket i sin tur genererar merförsäljning, värdeskapande forskning och även bättre läkemedel globalt.

Som en konsekvens av vårt fokus på våra 10 största kunder så har det resulterat i ökad försäljning av förbrukningsvaror. Målsättningen är även att det ska resultera i fler service- och supportavtal över tid. Vidare för vi dialog med ett antal av dessa kunder om försäljning av ytterligare instrument under 2024.

Planen är att intäkterna från dessa tio kunder från och med december i år ska göra bolaget kassaflödespositiv 2024. Under första halvåret är det två av kunderna som ligger på önskad nivå och ytterligare två som vi tror når målet under Q3.

På diagnostiksidan för vi dialoger med ett antal europiska aktörer för att kunna saluföra våra immunitetsprofiler i flera länder. Vi har från dessa erhållit önskemål om att påvisa att våra unika immunitetsprofiler är generiska och har därför, i tillägg till olika Covid- varianter, snabbt visat dessa immunitetprofiler för Hepatit B, påssjuka och stelkramp. Detta eftersom dessa sjukdomar är kommersiellt intressanta ur ett vaccineringsperspektiv. Vi kommer inom ramen för vårt samarbete med Linnéuniversitet kunna färdigställa flera immunitetprofiler.

Det finansiella läget för bolaget är fortsatt ansträngt. Vi har därför upptagit konvertibla lån för att kunna exekvera i enlighet med plan vi satt:
  Nettoomsättningen under andra kvartalet är lägre än motsvarande period förra året beroende på att vi inte fått någon instrumentorder.

  Kostnaderna under andra kvartalet har minskat jämfört med motsvarande period förgående år.

För att förstärka bolaget har vi tagit in Marcus Söderberg som operativ chef på heltid. Marcus har en lång erfarenhet av affärs, verksamhet och produktutveckling från IT -och finansbranschen i Norden. Marcus ansvar för den dagliga verksamheten med fokus på effektivitet och tillväxt. Det innebär att vi frigör tid för samtliga anställda att fokusera mer på sina respektive specialistuppgifter och att vi därmed hoppas öka intäkterna vilket är helt centralt för att bli kassaflödespositiva.

Vi ser verkligen fram emot hösten och alla våra kundaktiviteter som vi har inbokade för båda våra affärsområden.

Teodor Aastrup, VD Attana AB

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.