Analys
8 Dec, 2022
Hynion analys

Hynion analys inför företrädesemission

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Hynion är ett norskt energibolag som utvecklar, förvaltar och driver vätgasstationer i Norden. Vätgasen säljs huvudsakligen till personfordon, taxibilar, bussar och lastbilar med ett nuvarande bestånd om fem stationer varav två i Norge och tre i Sverige. I närtid är målsättningen att komplettera befintligt och kommande bestånd med egna produktionsenheter. Hynion grundades 2019 men har en ledning med över 15 år av samlade erfarenheter från världsledande projekt såsom HyNor, CUTE, Utsira vind/väte, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel eller H2ME.

analys hynion as aktie forum

Marknaden för vätgas i Norden befinner sig fortfarande i sin linda men väntas av många bedömare växa mycket snabbt de närmaste åren till följd av de stora miljövinster som finns i att övergå till vätgasfordon eller bränslecellsbilar (eng. “Fuel Cell Electric Vehicle”). Utsläppen från vätgas är obefintliga med värme och vattenånga som ensamma restprodukter. Precis som med el hänger dock miljöpåverkan ytterst på hur vätgasen produceras.

 

Norge har i Norden varit ett föregångsland vad gäller introduktion av vätgas för drift av fordon. Antalet vätgasdrivna fordon i Norge har sedan år 2013 stigit från 20 stycken till dagens 250. Juniper Research bedömer att antalet vätgasdrivna fordon globalt ska nå miljonen år 2027 från nuvarande nivå på ca 60 tusen. Den stora fokuseringen på utveckling av elfordon och laddstationer till dessa är det många som ifrågasätter mot bakgrund av laddningstiden samt batteriets räckvidd, vilket förhindrar både längre och regelbundna resor trots tillgängligheten på eluttag. Fördelarna med vätgas som drivmedel jämfört med elektricitet är att bilen rent driftmässigt håller samma nivå med tyst och snabb motor, men tiden för att tanka är betydligt snabbare, lagringsförmågan det dubbla och att bränslecellsdrivlinan är betydligt lättare än elbilsbatterier.

 

Tillväxten av antalet vätgasdrivna fordon är av naturliga skäl avhängig av utbyggnadstakten av vätgasstationer. Framförallt är det viktigt att till att börja med bygga upp stationer längs de större vägarna så att nätet kan tillgodose större transportfordon med regelbundna trafikrutter.

Om Hynions företrädesemission

I april 2021 listades Hynion på Euronext Growth Oslo (tidigare Merkur Market) med den vid tiden enda norska vätgasstationen tillgänglig för allmänheten. Inför listningen genomförde Hynion i mars 2021 en private placement riktat till institutionella investerare där bolaget fick in en emissionslikvid om 60 MNOK. Emissionen baserades på en värdering om ca 140 MNOK. Aktien mötte vid introduktionen ett stort intresse och kursen steg kraftigt under första handelsdagen, vilket gjorde att värdet på bolaget som mest uppgick till ca 225 MNOK. 

I likhet med många andra mindre bolag utan positivt kassaflöde har kursutvecklingen för Hynion sedan dess varit mycket negativ med en kursnedgång på ca 80 procent sedan emissionen. Det är dock viktigt att poängtera att bolaget sedan noteringen har levt upp till de mål som då ställdes upp och vätgas som alternativ till el för drift av fordon om möjligt blivit än mer intressant. Att skala upp nätverket av vätgasstationer kräver dock mer kapital och för att finansiera detta har Hynion utlyst en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

För varje aktie i bolaget erhålls en (1) teckningsrätt där två (2) rätter berättigar innehavaren att teckna en (1) enhet. Varje enhet består av tre (3) nya aktier samt en (1) teckningsoption. Teckningskursen är satt till 2,10 NOK per enhet eller 0,70 NOK per aktie. Totalt emissionsbelopp uppgår till 58,6 MNOK före avdrag för emissionskostnader och motsvarar en utspädningseffekt om 60 procent. 

Vidhängande option ger innehavaren rätten att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs på 0,75 NOK under perioden 1 maj 2023 - 12 maj 2023 och kan därmed som mest tillföra ca 21 MSEK. Fullt aktiverade teckningsoptioner innebär en ytterligare utspädning på ca 16,7 procent.

Emissionen är säkerställd till ca 60 procent från utestående garanti- och teckningsåtaganden.

Snabbanalys

Hynions verksamhet

Hynion kommer vid utgången av år 2022 ha fem vätgasstationer i drift. Hittillsvarande satsningar har varit att förvärva och bygga ut nuvarande tre stationer i drift, samt omcertifiera stationerna i Porgrunn och Göteborg för att ta emot bussar. I dessa anläggningar har bolaget investerat ca 89 MNOK. 

 

Vätgasstationer

Säkerställd finansiering

Plats

Kapacitet

Status

Driftstart

CapEX

Belopp

Oslo

350kg/d

I drift

2019

   

Stockholm

350kg/d

I drift

2021

   

Sandviken

350kg/d

I drift

2022

   

Porsgrunn

350kg/d

Återöppning

Q4-22E

   

Göteborg

350kg/d

Återöppning

Q4-22E

   

Västerås

1500kg/d

Ska byggas

Q4-23E

100%

30.7 MSEK

Jönköping

1500kg/d

Ska byggas

Q4-23E

100%

30.7 MSEK

Malmö

1500kg/d

Ska byggas

Q1-24E

30%

1.22 MEUR

Göteborg

1500kg/d

Ska byggas

Q1-24E

30%

1.22 MEUR

 

Hynion projektportfölj

Vad avser de två anläggningar som ska byggas i Sverige under år 2023 (Västerås och Jönköping) till en kostnad om drygt 60 MSEK väntas bidrag från Energimyndigheten som ska finansiera projekteten i sin helhet. Till detta har ytterligare bidrag ansökts från Naturvårdsverket (Klimatklivet) om sammanlagt 156 MSEK för tillbyggnation av produktionsenheter av vätgas. Målet är att nå 30 stationer på medellång sikt, vilket kommer att ställa stora krav på att bolaget lyckas visa att existerande stationer visar lönsamhet.

 

Övriga två projekt planerade för Q1 2024 sker inom ramen för EU-programmet Connecting Europe Facility, en korridor av vätgasstationer från Norge till Hamburg. Sammanlagt har Hynion i dessa anläggningar erhållit bidrag till 2,4 MEUR.

Hynion finansiell översikt

För halvåret 2022 redovisar Hynion en omsättning om 1,7 MNOK vid H1-22, varav ca 98 procent hänförligt det norska marknadssegmentet. Fjolårets siffror för motsvarande period uppgick till 0,9 MSEK varav ca 83 procent hänförligt Norge och stationen i Høvik. Tillväxten har främst drivits av antalet taxibilar men väntas tillta kraftigt i och med att dels samarbeten upprättas med lokala bussoperatörer för regelbunden tankning, dels fordonsflottan expanderar i Sverige där majoriteten av vätgasstationerna är positionerade. 

 

På kostnadssidan har bolaget haft en betydligt mer negativ utveckling där rörelsekostnaderna ökat kraftigt och uppgår till 17,5 MNOK H1-22 (9,1). Detta är en följd av att organisationen har vuxit och kommer naturligt mot behovet att ha nödvändig expertise in-house i denna tekniskt krävande sektor. Vi uppskattar att nuvarande nivåer kan hållas relativt konstanta nästkommande år och bantas rejält när omsättningen ökar. Kostnaden för inköp av vätgas som uppgick till 3,1 MNOK (2,0) vid H1-22 är ett kortsiktigt problem där bolaget avser att upprätta egna produktionsenheter för att hålla ner priset.

Konkurrens

I jämförelse med konkurrenterna är Hynion ledande i Sverige med att erbjuda tankstationer publikt med nuvarande 3 stationer och 4 planerade. I Høvik, Norge, driver bolaget norra Europas mest trafikerade vätgasstation. Nuvarande utnyttjandegrad är dock inte av en tillräcklig storlek för att täcka de fasta kostnaderna och därmed ge en lönsam verksamhet. Av sektorkollegorna har de flesta valt att positionera sig mot privata vätgasstationer på uppdrag av, eller i anslutning till, industrier med behov av stora planerbara flöden av energi vilket på så sätt säkerställer hög utnyttjandegrad. Vi bedömer dock att Hynions fokus på att framöver dels utveckla större tankstationer och dels uppföra dessa på de mest attraktiva knutpunkterna för trafik och transportlaster kan resultera i jämförbar utnyttjandegrad från återkommande kunder – såsom samarbetet med X-trafik att förse Sandvikens vätgasbussar med bränsle – men till andra intressanta skalfördelar som varumärkeskännedom och nätverkseffekter. I framtiden avser bolaget att uteslutande satsa på vätgasstationerna med en daglig omsättningskapacitet på minst 1 000 kg/dag.

Hynion lönsamhetskalkyl

Nedan har vi försökt uppskatta resultat och kassaflöde på några års sikt för de existerande typerna av stationer men även de planerade med betydligt högre lagringskapacitet. Vi har antagit ett drivmedelspris om 100 NOK/kg vätgas samt att bolaget har möjlighet att köpa in vätgasen lokalt (inga transportkostnader) för 57 NOK/kg. Drivmedelspriset är i paritet med den effekt som ges från bensin.

 

Lönsamhetskalkyl per station

Storleksklass

M

L

XL

Daglig leveranskapacitet (kg)

350

1000

1500

Grundinvestering

18

30

33

       

Omsatt volym (90%)

114975

328500

492750

Intäkter

11.5

32.9

49.3

       

Varukostnader

6.6

18.7

28.1

Rörelsekostnader

1.6

3.0

4.2

Fasta driftkostnader

0.7

1.1

1.8

Summa kostnader

8.9

22.8

34.1

       

EBITDA

2.6

10.0

15.2

EBITDA-marginal

23.0%

30.5%

30.8%

       

Avskrivningar

1.2

2.0

2.2

EBIT

1.4

8.0

13.0

EBIT-marginal

12.6%

24.4%

26.4%

MNOK

     

 

Av ovan framgår positiva resultat och kassaflöden för de tre olika storleksklasserna av stationer. Det framgår klart att storlek är mycket betydelsefullt för att nå optimal lönsamhet. 

Hynion värdering

Baserat på lönsamhetskalkylen har vi försökt att värdera bolaget utifrån nuvarande och projekterade vätgasstationer samt målbilden om att nå 30st stationer till år 2030. Med bakgrund mot prognosticeringssvårigheterna vid mindre tillväxtbolag har vi fixerat analysen vid ett fåtal enklare antaganden. De två huvudsakliga avvikelserna från lönsamhetskalkylen är att vi antagit att den genomsnittliga omsättning av lagrad vätgas når en utnyttjningsgrad om 90 procent först 2026, samt att vi har räknat upp kostnaderna med stöd från halvårsrapporten H1-22. I avkastningskravet har vi även tagit höjd för osäkerheten relaterad till bolagets mindre storlek och adderat en riskpremie om tre procent. 

 

 

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

2028E

2029E

2030E

Daglig leveranskapacitet (kg)

1050

2500

7000

10750

13750

16750

22750

28750

39250

CapEx

5

5

42.68

82.5

66

66

132

132

231

Antal driftsatta vätgasstationer

3

5.5

8.5

11

13

15

19

23

30

                   

Omsatt volym vätgas (kg)

38325

273750

1533000

2942813

4516875

5502375

7473375

9444375

12893625

Intäkter

3.8

27.4

153.3

294.3

451.7

550.2

747.3

944.4

1289.4

Omsättningstillväxt

125%

614%

460%

92%

53%

22%

36%

26%

37%

                   

Varukostnader

2.2

15.6

87.4

167.7

257.5

313.6

426.0

538.3

734.9

Rörelsekostnader

14.8

20.1

27.7

33.2

41.6

50

66.8

83.6

113

Fasta driftkostnader

2.1

4.4

9.8

14.3

17.9

21.5

28.7

35.9

48.5

Summa kostnader

19.1

40.1

124.9

215.2

317.0

385.1

521.5

657.8

896.4

                   

EBITDA

-15.3

-12.7

28.4

79.0

134.7

165.1

225.9

286.6

392.9

EBITDA-marginal

-398.0%

-46.5%

18.5%

26.9%

29.8%

30.0%

30.2%

30.3%

30.5%

                   

Avskrivningar

3.6

7.1

13.7

19.2

23.6

28.0

36.8

45.6

61.0

                   

EBIT

-18.9

-19.8

14.7

59.8

111.1

137.1

189.1

241.0

331.9

EBIT-marginal

-491.9%

-72.4%

9.6%

20.3%

24.6%

24.9%

25.3%

25.5%

25.7%

                   

Betald skatt (21%)

0.0

0.0

3.1

12.6

23.3

28.8

39.7

50.6

69.7

21%

                 

Nuvärde

-20

-16

-14

-12

31

45

31

55

44

Avkastningskrav

9.6%

               
                   

Nettonuvärde

144

               

 

Av detta scenario framgår att dagens vätgasstationer i drift inte försvarar dagens börsvärde om 45 MNOK (före teckningserbjudandet). Bilden blir dock betydligt ljusare när de större stationerna kommer igång och pekar i vår värdering på ett värde om ca 144 MNOK. Detta förutsätter då att ovanstående emission om 60 MNOK genomförs och skulle indikera en uppsida i dagens kurs om 32 procent.

 

De två huvudsakliga osäkerheterna i ovanstående kalkyl rör bruttomarginalen på vätgaspriset samt hur länge det dröjer tills det att bolaget är kassafödespositivt. I kalkylen har vi räknat sparsamt och bara inkluderat förväntade anslag om 86 MSEK, motsvarande ca 80 procent av börsvärdet efter företrädesemission. Avseende bruttomarginalen och kostnaden för inköp har vi exkluderat de potentiella effekterna från att Hynion upprättar egna produktionsenheter av vätgas vilket hade förbättrat lönsamheten avsevärt.

 

Kalkylen antyder att bolaget kommer att vara i behov av framtida finansiering men i takt med att fler stationer blir lönsamma torde det inte vara några problem att ta in ytterligare medel. 

 

Ta del av pågående teckningserbjudande

Läs mer om emissionen

 

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.